Riving av terskler Mandalselva
Riving av terksler i Mandalselva i forbindelse med arbeidet med å gjøre tidligere uproduktive soner tilgjengelige som gyte- og oppvekstområder for laks. Miljødesign-prosjektet er blant Norges mest omfattende og gjennomføres av Agder Energi sammen med Nina, Sintef, Uni Research Miljø LFI m.fl. Foto: Agder Energi
Forvaltning/Kultivering

Bedre forhold for laksen i Mandalselva

Arbeidene med å tilbakeføre elvestrekningen fra Laudal  til Mannflåvann er trolig det største restaureringsprosjektet av sitt slag i Norge.
 

Paal
tirsdag 13.september 2016 / 14:51

Agder Energi Vannkraft har revet åtte terskler mellom Kleveland bru og Mannflåvannet. Gjennom prosjekt Miljødesign for Mandalselva har forskere fra Norsk Institutt for naturforskning (NINA) anbefalt dette som et viktig tiltak for å bedre produksjon og oppgang for laksefisk på strekningen.

Spesialrådgiver Aleksander Andersen i Agder Energi Vannkraft anslår at kostnadene med selve anlegget vil være ca 5,0 millioner kroner. I tillegg kommer betydelige kostnader til forprosjekt og til å evaluere måloppnåelse i etterkant.  

Bakgrunn

Da Laudal kraftverk ble bygget på 80-tallet, ble store deler av den naturlige vannføringen på strekningen Mannflå - utløpet av Laudal kraftstasjon fjernet. Tersklene ble da bygget for å skape vannspeil på denne elvestrekningen. På denne tiden var laksen i elva regnet for å være  utdødd grunnet forsuring, og krav til minstevannføring på strekningen var derfor svært begrenset.
Kalking av enkelte sidebekker i vassdraget ble startet av ildsjeler blant rettighetshavere på 80-tallet. Gjennom Reetableringsprosjektet ble tiltak med fullkalking og utsetting av smolt og øyerogn igangsatt på slutten av 90-tallet. Laks og sjøaure ble da hurtig reetablert i Mandalselva. Lav vannføring på minstevannføringsstrekningen ga imidlertid noen utfordringer for lakseoppgang til elvas øvre deler, og potensialet ble ikke godt nok utnyttet.

Elveeiere fra sørlandselvene på befaring med Agder Energi i Mandalselva.
Elveeiere fra sørlandselvene på befaring med Agder Energi i Mandalselva.

 

Positivt for smolt 

Tetningsmasser, spuntverk og betong som de gamle tersklene var bygget av er fjernet. I tillegg til dette, er det mange plasser lagt ut gytegrus og store steiner laksen kan finne skjul og ha hvileplasser bak. Restaureringsarbeidene som er utført vil ha en positiv innvirkning for laks og sjøaure med tanke på produksjon og bedre oppgangsforhold. Torbjørn Forseth (NINA) antar at smoltproduksjonen på elvestrekningen vil kunne øke med 50% grunnet tiltakene som er gjennomført.

Mandalselva Elveeigarlag deltar i referansegruppen i Miljødesignprosjektet. Elveeigarlaget er positive til de tiltak som er gjennomført og tror at elva nå på sikt igjen kan finne sin naturlige økologiske tilstand på strekningen.
Arbeidet er utført med tillatelser fra NVE og etter anbefaling fra Miljødirektoratet.
Fra 14.06.13 ble det innført endrede bestemmelser for minstevannføring på strekningen Laudal - Mannflåvann.