Det er mange ulike organisasjoner som kan være aktuell samarbeidspartner
Forvaltning

Aktuelle samarbeidspartnere

Elva som pedagogisk ressurs. Her er eksempler på mange forskjellige samarbeidspartnere som du kan vurdere til ditt opplegg.

Ayna Heilong
tirsdag 26.juli 2016 / 13:40

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)

Lokallag av NJFF er forpaktende forening i flere laksevassdrag. Det kan altså i noen tilfeller være de som er forvaltningsansvarlig. Lokallag av NJFF har i mange tilfeller også sportsfiskeinteresser i elva og kan være en bra samarbeidspartner i et skoleprosjekt som dette.

Statens Naturoppsyn (SNO)

Det varierer veldig fra region til region hvor aktive SNO er i de lakseførende vassdragene. I de regionene hvor de har mest aktivitet har de også friluftsveiledere, noe som vil være en naturlig kobling opp mot dette skoleprosjektet. 

Statskog

I Nordland er Statskog grunneier i flere vassdrag, og i enkelte tilfeller også rettighetshaver. Dermed er Statskog naturligvis interessert i en best mulig forvaltning av lakseelvelvene, og de vil garantert ta godt imot en skoleklasse som ønsker å lære mer om laks, sjøørret og gytebekker.

Finnmarkseiendommen (FeFo)

FeFo er Finnmarks svar på Statskog og er rettighetshaver og grunneier i de fleste lakseførende vassdrag i fylket. De forpakter bort sine rettigheter til ulike lokallag av NJFF. FeFo er med og støtter prosjekter som involverer barn og ungdom og natur/ friluftsliv. 

Fylkekommune

Hver fylkeskommune har oppnevnt en fiskeforvalter som har ansvar for å følge opp den lokale forvaltninga av alle lakseførende vassdrag i fylket. Årlig kan lag og foreninger søke penger til fylkeskommunen for å gjennomføre prosjekter. For å gjøre inngrep i elv og bekk må fylkesmannen godkjenne dette. 

Kommune

Alle kommuner har en representant som har ansvar for barne- og ungdomsarbeid, friluftsliv og lokal kultur (stillingen har ulik tittel i kommunene). Her er det mulig å spørre om tips og råd, samt forhøre seg om kommunen har tilskuddsordninger som kan være aktuelle for dere. 

Grunneiere

Et laksevassdrag kan bestå av alf fra én til flere hundre rettighetshavere. Noen av disse er som regel mer opptatt av laksen- og sjøørretens ve og vel enn resten, og hvis du finner frem til den rette kan vedkommende helt sikkert være til stor hjelp i et skoleprosjekt som dette. Grunneiere som brenner for laksen og sjøørreten sitter inne med mye kunnskap som de mer enn gjerne deler med skoleelever. Grunneiere kan hjelpe til med tilrettelegging av tiltak i bekken/ elva, har kanskje en gapahuk e.l. til utlån, bevaring av kantvegetasjon, med tanke på husdyr på beite, osv. Det er viktig med god dialog med grunneierne. 

Historielag

Hvis det lokale historielaget i bygda er aktivt så har de garantert en del historier om elva og vassdraget. Laksevassdrag over hele landet er årsaken til bosetning i sin tid og er dermed fulle av historie. Hvis ett av målene i skoleprosjektet er samfunnsorientert, bør historielaget kontaktes.

Museum

Lokale museum sitter ofte med god kunnskap om lokalsamfunnet og bruken av vassdraget fra "tidenes morgen". Helleristninger i tilknytning til vassdraget, utstillinger og besøk med med foredrag er eksempler fra bidrag fra dem.

Norges Bygdekvinnelag (NBK)

I store deler av landet er NBK aktive og disse lokallagene er gjerne fulle av pågangsmot og ressurser. Blant NBKs mål er å bidra til levende lokalsamfunn, god mattradisjon og aktivitet. På nettsidene deres kan du se om det finnes et lokallag nær deg.

Lokalt næringsliv

Lokalt næringsliv kan være en relevant samarbeidspartner og kanskje også sponsor for skoleprosjektet. Bedrifter som driver med fisketurisme og guiding i sesong kan være interessert i å dele av sin kunnskap til den kommende generasjon laksefiskere. De kan også sponse fiskeutstyr eller annet relevant utstyr.

Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE)

NVE innehar mye kunnskap om elvene, vannets krefter, vannkraft og elvens biologi.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

NINA er forskningsinstansen som Miljødirektoratet ofte lener seg på i spørsmål knyttet til laksevassdrag, de ulike artene og forvaltning på lokalt nivå. NINA har mange hundre prosjekter som omfatter ulike problemstillinger innenfor disse feltene, og forskningen foregår i stor grad ute i elvene. Det kan derfor være en idé å forhøre seg om det pågår relevante prosjekter i ditt vassdrag som klassen din kan få innsyn/ ta del i. 

Den naturlige skolesekken (DNS)

DNS er en nasjonal skolesatsing fra utdanningsmyndighetene og miljømyndighetene som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæring får kunnskap og bevissthet og bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Skoler som deltar i DNS får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning.