Norske Lakseelver
Norske Lakseelver
Forvaltning/Arbeidsplan

Reetablering av laksen

Fra gammelt av har Kragerøvassdraget vært en betydelig lakseelv. Vassdraget har 69 km tilgjengelig elvestrekning. Rundt år 1900 ble all lakseoppgang stoppet gjennom flomsikre demninger. Grunneierlaget arbeider for å få gjeninnført en reproduserende laksestamme i Kragerøvassdraget.

GunnarNaas
tirsdag 01.desember 2015 / 12:25

I tidligere tider var fiske en betydelig ressurs i vassdraget. Laksen tok seg fram til de store elvene for å gyte. Det har den siden istiden for flere tusen år siden. For ca. 400 år siden begynte industriutviklingen. Små fosser og stryk blei demt opp for å skaffe vann til møller, fløting av tømmer og små sagbruk. Til å begynne med var demningene beskjedene tømmerkonstruksjoner som lett blei tatt i flommer. Laksen blei bare delvis hindret i sin vandring. Etterhvert blei konstruksjonene bedre og laksens vandringshinder større. I Solumfossen som er ca. 500 m ovenfor nåværende Langfoss kraftverk var en dam som var ca. 8 meter høy. Denne var et betydelig hinder for laksens vandring. Men elveleiet var smalt og dammen kunne ryke i storflommer. Så seint som i 1892 røk dammen i Solumfossen og laksen kunne igjen lettere ta seg opp i vassdraget.

Det er først ved forrige hundreårsskifte (1900) når Brukene i Kammerfoss og Vadfoss blei bygd at demningene blei flomsikre. Fra da av var laksens mulighet for å vandre totalt stengt og den ble stående å stange mot Kammerfossdammen. Det gjør fremdeles villaks fra andre vassdrag.