Forvaltning

Kompetansemål naturfag

Elva som pedagogisk ressurs. Aktuelle kompetansemål i naturfag i alle alderstrinn.

Ayna Heilong
søndag 30.august 2015 / 11:31

Hovedområder

 • Forskerspiren

I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier seg om hvordan naturvitenskapelig kunnskap bygges og etableres. Prosessene omfatter utvikling av hypoteser, eksperimentering, systematiske observasjoner, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen og integreres i de andre hovedområdene.

 • Mangfold i naturen

Sentralt i dette hovedområdet står utviklingen av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Kunnskap om biotiske og abiotiske faktorer i økosystemer er viktig for å forstå samspill i naturen. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Feltarbeid legger et godt grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området.

 

Kompetansemål etter 2. årstrinn

 • Forskerspiren, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen

·         bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet

·         beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen

 • Mangfold i naturen, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig

·         bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året

·         gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper

 • Teknologi og design, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale om hvordan de virker

Kompetansemål etter 4. årstrinn

 • Forskerspiren, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert

·         bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler

·         skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster

·         innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

 • Mangfold i naturen, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

·         fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

·         undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen

·         beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

 • Fenomener og stoffer, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk

 • Teknologi og design, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner

·         beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning enn andre

Kompetansemål etter 7. årstrinn

 • Forskerspiren, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser

·         bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid

·         samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater

·         trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon

 • Mangfold i naturen, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene

·         beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

·         fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig

Kompetansemål etter 10. årstrinn

 • Forskerspiren, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport

·         innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk

·         skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene

·         forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

·         identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

 • Mangfold i naturen, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene

·         observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

·         gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen