Gytegrus

Mål

Basert på anbefalinger Norce Rapporten angående Gyte og habitat forholdene i vassdraget ønsker elveeigarlaget å følge opp med utlegging av gytegrus i to områder.

 

 

 

Hellelandselva. Habitatkartlegging
Beskrivelse

Område 1. 

Utløp Hornesvatnet

 

Grusvolum

Grovt regnet er området hvor det kan legges ut gytegrus totalt ca. 100 m2. Gytegrusen bør legges med et gjennomsnittdyp på 25 – 30 cm slik at fisken kan grave til ønsket dybde. Da trengs det omtrent 25 - 30 m3 med grus., dvs. ca. tre lass med grus om man benytter stor lastebil. Det er avgjørende at grusen som legges ut er egnet til gyting.

Gruskvalitet

Kornstørrelse bør være mellom 8 mm og 100 mm, med en mediandiameter (D50) på 20-50 mm. En blanding av grusverksorteringene 16/32 og 32/64 (50 % av hver), singel eller tromlet pukk med avrundete kanter er godt egnet. Elve- eller morenegrus i tilsvarende størrelsesklasse er enda bedre og bør foretrekkes. Finsedimentandel (< 1 mm) bør være lavest mulig, og maksimum 6 %.

Fremgangsmåte

Vanlig fremgangsmåte er å kjøre inn lass med dumper, fordele grusen ved bruk av gravemaskin og så finjustere grusen manuelt ved bruk av rake/grafs (Figur 78). Det anbefales fiskebiologisk byggeledelse der fiskebiolog anviser hvor grusen skal legges og finjusterer grusen på stedet. Erfaringsmessig er et grusutlegg som dette gjort i løpet av en arbeidsdag.

Tidspunkt for gjennomføring.

Arbeidet bør gjennomføres sommerstid (slutt av juli – start av september), men aller helst i august. Dette fordi da er all fisk ute av elvebunnen og det finnes ikke immobile stadier av fisk(rogn/plommesekkyngel) i substratet. Fisken er dermed i stand til å unnvike maskiner og arbeid. Dette tidspunktet er også før gytetiden for både sjøaure og laks. I tillegg er flesteparten av insektene klekket (fra larver/nymfer), altså ute av vannet og flyr. Det er en stor fordel om arbeidet skjer ved lav vannføring slik at fremtidig tørrlegging av gyteområdene unngås.

 

Overvåking og etterundersøkelser

Det anbefales å overvåke grusutleggene i etterkant ved å undersøke evt. utspyling og effekt av tiltaket. Effekt kan måles ved å undersøke eggoverlevelse i gytegroper vinterstid, og over lengre tidsrom ved ungfiskundersøkelser i området (elfiske).

 

Område 2. Lundeåne / Utose av Slettebøvannet.

 

Et sted som er egnet som lokalitet for grusutlegg er utosen av Slettebøvatnet (Bilde). Det finnes allerede noe gytegrus som tyder på at hydromorfologiske forhold er gunstig for å lage en større gyteplass. Tilkomsten med maskiner kan også være utfordrende grunnet bolighus og fare for myke sedimenter i utløpsområde. Dersom man ikke kommer til med maskiner kan utlegget gjennomføres med bruk av helikopter. Størrelsen av grusutlegget på denne lokaliteten kan være omtrent 100 m2 som tilsvarer ca. 30 m3 grus. Fremgangsmåten og materialer vil med unntak av eventuell bruk av helikopter, være likt som beskrevet i kapittel 5.1 om grusutlegg ved utosen av Hornnesvatnet.

I skrivende stund ligger søknad angående tillatelse til å gjennomføre disse to områdene hos fylkesmannen.