Gytefisktelling. 2013

Mål

Bestandsovervåking

Hellelandselva
Beskrivelse

Utdrag fra UNI Notat 29.01.2014

Den 25. november 2013 utførte UNI miljørådgivning gytefisk telling på utvalgte elvestrekninger med egnede observasjonsforhold for snorkling i Hellelandselva, Sokndalselva og Siraåne.

I Hellelandselva ble det tilsammen talt 134 Laks og 77 sjøaure. Se tabell over hvor fiskene ble talt.

Uni Presiserer at de beste gyteforholdene ble funnet i Lundeåne, Eieåne. 

 

Under Resultat og diskusjon Presiserer UNI at tellingen ble utført påområder med rennende vann, og at det kan ha stått fisk i tilknytning til innsjøer og store vanovolumsom ikke ble observert. Det er derfor vanskelig å si hvor stor del av gytebestanden som ble talt, men at resultatet allikevel gir en god pekepinn for mengden av Laks og gyteaktiviteten på de viktigste gytestrekningene