Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Kvalitetsnormstatus i Lakselva

Kvalitetsnormstatus i Lakselva

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Lakselva.
Kvalitetsnormstatus
moderat
Genetisk integritet
moderat
Høstingspotensial
Svært god

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivåOppnåelse GMBHøstbart overskuddPeriodePublisert
Svært god112%100%113%2010-20142016

I Kvalitetsnormen er de ulike tilstandene for genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på villaks karakterisert slik:he

Grønn (tilstand svært god eller god): Ingen genetiske endringer observert.
Gul (tilstand moderat): Svake genetiske endringer indikert.
Orange (tilstand dårlig): Moderate genetiske endringer er påvist.
Rød (tilstand svært dårlig): Store genetiske endringer er påvist.

Lakselva har fått indikert svake genetiske endringer og gul status. Kvalitetsnormstatus blir da gul.

Beskatningsråd

Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom innsiget blir som i de senere år.
Størrelsesfordelingen av gjenutsatt laks var forskjellig fra størrelsesfordelingen av avlivet laks i vassdraget i 2014. Gjennomsnittsvekt var 5,8 kg for avlivet laks og 7,6 kg for gjenutsatt laks. Andel gjenutsatt laks var 18 % for smålaks, 31 % for mellomlaks og 42 % for storlaks (basert på antall). Laksefisket i vassdraget bør reguleres slik at andelen laks som gjenutsettes blir jevnere mellom de ulike størrelsesgruppene.

Gytebestandsmål (GBM)

BestandRogn /m2Elveareal i m2RognbehovAntall kg hunnlaks for å nå GBMNedre GBM (kg)Øvre GBM (kg)
stor342424827224965444342425685137

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.