Laksefiske i Daleelva

Fiskekort til elva kjøpes på Dale Trafikksenter. Elva er delt i 10 soner og det selges 12-timerskort som gjelder for én sone. Kortene gjelder fra 02-14 og fra 12-02.

Prisar 12 timars kort:

Junior:                            kr 75,-                       

Medlem:                         kr 120,-                    

Medlem bestilt:              kr 170,-                     

Ikkje medlem:                kr 220,-                     

Ikkje medlem bestilt:     kr 270,-           

Tillegg for 2 stenger i sona:  kr 200,-         

Kortet må vera påført stempel «Ekstra betaling kr 200»

Fiskeregler

Fisketid: 1/7-15/9 for sjøaure, oppdrettsfisk og fettfinneklipt laks.

Maks kvote pr. kort: 2 avliva fettfinneklipte laksar, når kvoten er nådd skal fiske avsluttast!

Fettfinneklipt laks kan avlivast, sjekk fisken for pitmerke og skriv nummeret på skjellkonvolutten (skanner er lagt ut i prøvetakingsrommet). Ta skjellprøve og lever alt i postkassen på klekkeriet.

1. NB! All villaks er freda.
   Villaks som døyr skal leverast frysar i klekkeriet

2. Fiskekortet gjeld for ei stong for oppgitt tid og stad.

3. Kortet gjeld for den person det lyder på. Born under 16 år og

    ektefelle/sambuar av kortinnehavar fiskar gratis, avgrensa til maks 2 stenger.

4. Kortet kan bytast med andre fiskarar. Det er forbode med vidare sal.

5. OBS!:Det er påbud med desinfeksjon av fiskeutstyr som er

    nytta i andre vassdrag. Utstyr og rettleiing finnes ved Dale klekkeri.

6. All laks skal takast skjellprøve av.

7. Sjøaure over 1 kg skal takast skjellprøve av.

8. Krøking er forbudt og skal setjast tilbake i elva.

9. Yngel og fisk mindre enn 35 cm, skal setjast tilbake i elva.

10. NB! Fangstoppgåve skal uansett fangst fyllast ut og returnerast

Generell beskrivelse av fisket

På grunn av bestandssituasjonen er det ikke lov å avlive villaks som fanges i elva. Kultivert laks gjenkjennes på at den har avklipt fettfinne. All oppdrettslaks skal avlives.

På grunn av reguleringen, vil det forekomme raske endringer i vannstanden i vassdraget.