Daleelva

Elva i Vaksdal

Daleelva er nederste del av Bergsdalsvassdraget og renner ut i Dalevågen. Her kan du fiske laks på mange gode fiskeplasser. Daleelva har ei god stamme av laks og sjøaure. Årlege fangstar varierer mellom 700-2000 kg.

Les mer
Laks fra Daleelva
Flott laks fra Daleelva i Vaksdal. Foto: Inge Sandven.

Dale Jakt og Fiskarlag administrerer fiske i Daleelva. Daleelva er ei regulert elv, og sportsfiskarar må rekna med at vassføringa kan variera. Elva har ein lakseførande del på ca. 5 km. Den mest fiskbare delen ligg nedom Dale kraftverk og er ca. 3 km.

Dale Jakt og Fiskarlag vart stifta 13. april 1947 og er tilslutta Norges Jeger og Fiskerforbund, Kultiveringsanleggenes forening (KAF) og Norske Lakseelver, Medlemstalet i DJF er ca. 200.

Vassdraget er sterkt regulert og utbygd. Nedbørsfeltet var før utbyggingen på 171 km2, men er i dag økt til 249 km2. Ovenfor Dale kraftstasjon, er vannføringen redusert med 91% av hva den var før reguleringene, mens den nedenfor kraftverket har økt med 28%. Elva er i perioder utsatt for sur nedbør.

Laksefangstene i Daleelva opprettholdes gjennom utstrakt kultiveringsarbeid i vassdraget. Dessverre er det tidvis mye rømt oppdrettslaks i vassdraget, og den genetiske statusen til villaksen er klassifisert som dårlig av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL).

Om elveeierlaget

DJF administrerer fiske i Daleelva.

Det var oppretta eit Fagråd for Daleelva i 1997 og er samansett av presentanter frå grunneigarlaget, Vaksdal kommune og Dale Jakt og Fiskarlag

 

 

 

Les mer