Vossovassdragets forvaltningslag

Vossovassdragets forvaltningslag

Vossavassdraget forvaltingslag SA (heretter kalla laget) er ei samanslutning av fiskerettshavarar i den delen av Vossavassdraget som fører anadrom laksefisk i Voss kommune.

Laget er oppretta i samsvar med vilkåra i «Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk» og skal ta vare på dei lovpålagte forvaltningsoppgåvene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhøyrande forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursane i vassdraget, til beste for medlemmene innafor rammene av ei berekraftig ressursforvalting.

Styre
E-post
horveigard@gmail.com

c/o Oddbjørn Helland
5273Bolstadøyri
Norge