Kvalitetsnormstatus

Numedalslågen

- Nasjonalt laksevassdrag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 12296 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2023

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 90% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 77% siste fem år
Totalbeskatning 38% siste fem år
Overbeskatning 2022 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Tidligere år
Gytebestandsmål: 12296 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 94% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 85% siste fem år
Totalbeskatning 38%  siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 12296 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 99% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 87% siste fem år
Totalbeskatning 42%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 12296 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Moderat
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 87% siste fem år
Totalbeskatning 38%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 12296 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Moderat
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 98% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 82% siste fem år
Totalbeskatning 30%  siste fem år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 12296 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 Moderat
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 89% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 98% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 75% siste fem år
Totalbeskatning 38%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Etter midtsesongevalueringen ble fiskereglene i effekt de samme i 2017 som i 2016. Det ble rapportert at 4 % av laksen (på vektbasis) ble gjenutsatt. Fangstrapporteringen vurders som svært god (forvaltningslaget). Samlet sett vurderes fangstforholdene som normalt gode (forvaltningslaget) og fangstene ble de høyeste i serien (etter 1993). Det var ikke grunnlag for å endre beskatningsnivå, og det er fortsatt usikkerhet om beskatningsnivå i dette vassdraget.
2018 Slik vi forstår det fra forvaltningslagets årsmelding var fiskereglene i 2018 de samme som i 2017, men uten den forhåndsavtalte utvidelsen. Det ble rapportert at 1 % av laksen (på vektbasis) ble gjenutsatt (gjenutsetting ble forbudt når vanntemperaturen ble høy). Fra årsmeldingen framgår det at fisket andre halvdel av sesongen ble svært dårlig på grunn av ekstremt varmt vann og liten vannføring, og fangstene ble nesten halvert fra 2017. På grunn av fiskeforholdene reduserte vi til standardverdier for lav beskatning i 2018. Slik vi forstår det starter det et treårig prosjekt for å kartlegge beskatning fra sesongen 2019.
2019 Fiskereglene i 2019 var i utgangspunktet de samme som i 2018, men den forhåndsavtalte utvidelsen ble innført fra 15. juli. Denne innebar to ekstra fiskeuker både for det kulturhistorske fisket og sportsfisket. I tillegg ble kvotebetemmelsene for flåter, mælkast og sportsfiske opphevet og redskapene med kvotebegrensning på 400 kg ble økt til 600 kg. Det opplyses at det var normalt gode fiskeforhold. Det ble rapportert at 1,6 % av laksen (på vektbasis) ble gjenutsatt. Fangstene økte og endte på nivå med 2016. På grunn av normale fiskeforhold brukte vi igjen standardverdier for middels beskaning i 2019.
2020 Fiskereglene i 2020 var i utgangspunktet de samme som i 2019, og det samme handlingsalternativet for økt fiske etter midtsesongvurderingen ble innført (se 2019 vurderingen). Det opplyses at det var god oppgang i starten av sesongen på grunn av jevnt høy vannføring, men at vannføringen sank til minstevannføring i august og oppvandringen ble redusert. Fisketrykket vurderes som lavere enn normalt på grunn av manglende utenlandske fiskere på grunn av Covid-19. Vi vet ikke hvor mange slike fiskere det normalt er i vassdraget. Det ble rapportert at 1,7 % av laksen (på vektbasis) ble gjenutsatt, på nivå med senere år. Fangstene ble noe redusert fra 2019. Vi hadde ikke grunnlag for å endre beskatningsnivå og brukte standardverdier for middels fangstandel også i 2020.
2021 Det ble fra 2021 gitt ny forskrift som ga følgede fisketider: Munning – Holmfoss ( nedre del) 15 mai -8 august. Holmfoss – Hvittingfoss 1 juni – 24 august. (øvre del ). Etter Midtsesongsevaluering: Munning – Holmfoss ( nedre del) 15 mai -15 august. Holmfoss – Hvittingfoss 1 juni – 31 august. (øvre del ). Forskriften innebar at alt fiske stoppes 31/8, en innkorting på 7 døgn sammenliget med 2020 (vi antar at dette gjelder bare Hangesvassdraget). Det opplyses at det ble etterhvert ble lite vann. Fisketrykket vurderes som noe lavere enn normalt på grunn av Covid-19. Det gjennomføres merkestudier for å beregne beskatning, men vi har ikke fått noen resultater. Det ble rapportert at 1,2 % av laksen (på vektbasis) ble gjenutsatt, på nivå med senere år. Fangstene ble ytterligere noe redusert fra 2020. Vi hadde ikke grunnlag for å endre beskatningsnivå og brukte standardverdier for middels fangstandel også i 2021.
2022 Fiskereguleringene fra 2021 ble videreført i 2022 og etter midtsesongvurderingen ble et innført et handlingsalternativ som innebar oppheving av kvoter og enuke lengre fisketid. Det opplyses at det var en spesiell sesong, med ingen vårflom og lav vannføring gjennom hele sesongen (minstevannføring). Det gjennomføres merkestudier for å beregne beskatning, men vi har fortsatt ikke fått noen resultater. Det ble rapportert at 3 % av laksen (på vektbasis) ble gjenutsatt. Fangstene på vektbasis i 2022 ble nesten identisk med 20221, med noe mer mellom- og storlaks og mindre smålaks. Vi hadde ikke grunnlag for å endre beskatningsnivå og brukte standardverdier for middels fangstandel også i 2022.
Kultivering
Lang historie med kultivering med plommesekkyngel. 119 000 plommesekkyngel og 5000 nybefruktede rogn ble satt ut i 2008. Stamfiske etter sesongslutt (24 hunner i 2009 og 23 i 2010). I 2010 ble det satt ut 21 000 rogn og 40 000 plommesekkyngel ovenfor lakseførende strekning i sideelver nedenfor Hvittingfoss og i Hagnesvassdraget. Tilsvarende tall for 2011 var 47 stamfisk (ikke fordelt på kjønn), 7000 rogn og 100 000 plommesekkyngel. I 2012 ble det tatt ut 52 stamfisk i eget stamfiske (26 hunner og 26 hanner) og satt ut ca. 17 000 rogn og ca. 160 000 plommesekkyngel. Under stamfisket ble det i 2013 tatt ut 58 laks (28 hunner og 30 hanner) og det ble plantet ca 12 000 rogn og satt ut ca 170 000 plommesekkyngel. Under stamfisket ble det i 2014 tatt ut 62 laks (31 hunner og 31 hanner) og det ble satt ut ca 130 000 plommesekkyngel. Under stamfisket ble det i 2015 tatt ut 60 laks (30 hunner og 30 hanner). Tre stamfisk ble forkastet på grunn av innblanding av oppdrettslaks, og 29 000 rogn ble destueert. Det ble satt ut 14 000 nybefruktet rogn i Floreelva høsten 2015 og ca 120 000 plommesekkyngel ble satt ut våren 2015. Det ble fanget 25 hunner og 25 hanner i stamfiske i 2016, og satt ut 150 000 plommesekkyngel. Det ble fanget 25 hunner og 25 hanner i stamfiske i 2017, og satt ut 100 000 plommesekkyngel og 5000 nybefruktede rogn. Vi har ikke mottatt opplysninger om stamfiske og utsettinger i 2018, men antar at kultiveringen var av samme størrelse som i 2017. Det ble fanget 27 hunner og 26 hanner i stamfiske i 2019, og satt ut 100 000 plommesekkyngel og 5000 nybefruktede rogn. Det ble fanget 23 hunner og 22 hanner i stamfiske i 2020, og satt ut 100 000 plommesekkyngel og 5000 nybefruktede rogn. Det ble fanget 28 hunner og 27 hanner i eget stamfiske i 2021, og satt ut 95 000 plommesekkyngel og 22 kg rogn. Det ble fanget 34 hunner og 16 hanner i eget stamfiske i 2022, og satt ut 150 000 plommesekkyngel.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1989 270 4 4
1990 157 1 1
1995 24 0 0
1996 135 13 6 50 13
1997 23 4 31 3 4
1998 97 5 60 3 5
1999 32 3 47 4 3
2000 138 5 39 3 5
2001 159 2 103 8 2
2002 77 10 2.03
2003 28 0 0
2004 96 1 35 11 0.8
2005 80 0 43 5 0
2006 95 4 54 6 4.21
2007 97 5 39 0 5.15
2008 94 9 46 0 8.51
2009 107 8 68 3 7.5
2010 82 13.4 75 9.3 13.4
2011 316 2.5 37 2.7 2.5
2012 315 4 9 11 4
2013 294 2 41 0 2
2014 228 2 2.2
2015 443 2 133 3 2.3
2016 624 1 56 0 1
2017 692 0.5 99 0 0.43
2018 361 1 164 0 0.6
2019 634 0.5 32 0 0.5
2020 452 0.4 60 0 0.44
2021 463 0 106 0 0
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.