Kvalitetsnormstatus

Tovdalselva

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 3721 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Moderat
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 90% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 98% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 62% siste fem år
Totalbeskatning 10% siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Tidligere år
Gytebestandsmål: 3721 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Moderat
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 84% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 98% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 61% siste fem år
Totalbeskatning 38%  siste fem år
Overbeskatning 2020 8 Liten
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 3721 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 92% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 65% siste fem år
Totalbeskatning 24%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 3721 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 92% Siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% Siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 58% Siste fire år
Totalbeskatning 30%  Siste fire år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 3721 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 Svært dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 82% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 98% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 55% siste fem år
Totalbeskatning 32%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Fiskereguleringene fra 2016 ble slik vi forstår det videreført i 2017 (sesong 1/6-15/9, døgnkvote på to laks). Det ble rapportert at 9 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Det ble i 2017 observert 2480 laks (1344 små-, 1043 mellom- og 93 storlaks) i video i trappa i Boenfossen (Skandinavisk naturovervåkning). Når vannføringen er lav kan fisk kan også gå utenom trappa. Det var høy vannføring høsten 2017, og en skadeflom tok trappa og videosystemet i oktober. Det ble fanget 472 laks i Tovdalselva, og antar vi at 451 ble fanget oppstrøms (samme andel som i 2015 og 2016) blir beskatningen 18 %. Fordi det også i 2017 kan ha gått noe fisk utenom trappa (men mulig mindre enn vanlig på grunn av mye vann) anser vi dette som maksimalbeskatning. Vi satte deretter skjønnsmessig minium og modalbeskatning (fordelt på størrelsesgrupper), med utgangspunkt i standardverdiene for for svært lav beskatning. Fylkesmannen bemerker at det nå går laks opp forbi Herefossfjorden (dagens anadrome strekning) og inn i Gauslåfjorden (laks fanget og yngel observert), etter endringer i fossen.
2018 Fiskereguleringene fra 2017 ble videreført i 2018, men minus utvidelse av sesong (sesong 1/6-31/8). Det opplyses (lokalkontakt) at det var svært lite vann i hele fiskesesongen (<10 m3/s fra slutten av mai til begynnelsen av september). I samsvar med fiskeforholdene sank fangsten fra 472 laks i 2017 til 66 laks (avlivet) i 2018. Det ble rapportert at 3 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Trappa i Boenfossen var ute av funksjon fram til 13. juni, men telleren registrerte deretter oppvandringen fra 13. juni til 6. november. Etter det vi vet ble imidlertid ikke videoen gjennomgått og vi har bare antall trigg fra telleren. Antall trigg var 2255 og antar vi at 83 % var laks (gjennomsnittet av årene 2016 og 2017) var oppvandringen på 1868 laks. Dette gir en estimert beskatning på 3,5 %. I tillegg er det sannsynlig at fisk kan ha passert fossen både før 13. juni (ca. 20 % passerte trappa før denne datoen i 2016 og 2017) og gjennom resten av sesongen (høy temperatur og lav vannføring favoriserer vandring opp fossen). Dette vil gi enda lavere beskatning, og vi brukte beskatning på 2,5 - 3 - 3,5 som minimum, modal og maksimum beskatning for alle størrelsegrupper i 2018.
2019 Sesongen ble i 2019 utvidet etter midtsesongvurderingen slik at fiskeida ble fra 1/6 til 15/9, to uker lengre enn i 2018. Det ble innført forbud mot gjenutsettig i første del a sesongen (pga. mistanke som "red skin"), mens det var pålegg om gjenutsetting av hunnfisk over 80 cm i september. Det opplyses (lokalkontakt) at det var hemmende lav vannføring i deler av juli. Fangstrapporteringen vurderes som god (både fra lokalkontakt og fangstrapp.no). Fangstene økte fra det svært dårlige året 2018 (totalfangst 788 laks), og ble det høyeste i tidsserien. Salget av fiskekort økte også fra det vanskelig året 2019, men var lavere enn i 2017. Det ble rapportert at 10 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Vi har fått opplyst at det ble registrert det vi antar er 2974 trigg i tellenen i Boenfossen. Antar vi som i 2018 at 83 % var laks var oppvandringen på 2484 laks. Dette gir en estimert beskatning på 31 %, mye høyere enn i 2018 og også høyere enn i 2017. Det gikk sannsynligvis også fisk utenom trappa, noe som gir redusert estimat for beskatning. Vi tar nå utgangspunkt i totalfangst (inkluder gjenutsatt fisk) og brukte i 2019 stadardverdier for lav fangstandel i store vassdrag.
2020 Også i 2020 ble sesongen utvidet etter midtsesongvurderingen slik at fiskeida ble fra 1/6 til 15/9, med oppfordring om å gjenutsette hunnfisk over 80 cm. Det opplyses (lokalkontakt) at vannføringen var stort sett bra, men det gikk veldig lite fisk opp trappa før slutten av juli. Dette ga lite fiske oppstrøms Boen. Fangstrapporteringen vurderes som svært god (både fra lokalkontakt og fangstrapp.no). Fangstene ble noe redusert fra det gode året 2019 (totalfangst 551 laks). Det opplyses at Covid-19 ga liten effekt, selv om noen utenlandske fiskere uteble. Salget av fiskekort (slik vi regner) ble noe redusert (sesongkort). Det ble rapportert at 7 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Vi har ikke mottatt opplysninger om eventuelle tellinger i fiskettrappa. Vi hadde ikke grunnlag for å endre beskatningsnivå og brukte som i 2019 standardverdier for lav fangstandel i store vassdrag i 2020.
2021 I 2021 ble ikke fisketida utvidet etter midtsesongvurderingen og sesongen ble fra 1/6 til 31/8. Det opplyses (lokalkontakt) at det ble vært lite vann og høye vanntemperaturer som ga veldig liten fiskeinnsats. Fangstrapporteringen vurderes som svært god (både fra lokalkontakt og fangstrapp.no). Fangstene ble ytterligere vesentlig redusert fra 2020 til 2021 (totalfangst 223 laks). Det ble rapportert at 3 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. I video i fiskettrappa ble det observert 1559 fisk, slik vi forstår det både laks og ørret. Det opplyses imidlertid at vannføringsforholdene tilsa at en spesielt høy andel av fisken trolig gikk fossen. Antar vi at all fisk gikk trappa og alll fisk var laks (som ikke er korrekt) blir beskatningen under 15 %. Vi har nå fått opplyst at det i 2020 ble det registrert 3312 fisk i trappa, men da gikk trolig nesten ingen fisk i fossen (høy vannføring). Registreringene fra 2020 antyder lavere beskatning enn det vi har brukt. Vi reviderer vurderingen for 2020 ved å bruke standardverdier for svært lav beskatning. Vi påpeker at det som et minium bør skilles mellom laks og sjøørret i videotellingene. Dårlige fiskeforhold, reduset innsats og tellingene i trappa tilsa at beskatningen var veldig lav i 2021, og vi brukte skjønnsmessige fangstandeler på 5-10-15 % for alle størrelsesgrupper.
Kultivering
Det ble satt ut øyerogn (183 500 i 2009, 176 000 i 2010 og 174 000 i 2011) som del av reetableringen. Rogna var fra Storelvastammen og kommer fra stamfisk på Finså klekkeri. I 2012 ble det satt ut 128 000 øyerogn, og kultiveringen ble deretter avsluttet.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1998 60 0 0
1999 2 0 6 17 1.09
2000 26 4 3.85
2001 30 0 0
2002 14 0 1.09
2004 37 3 2.7
2005 80 0 0
2006 69 0 0
2007 30 0 0
2019 20 0 0
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.