VV Numedalslågen 14 08 2021 - gruppebilde av politikere ved Holmfoss - god stemning.jpg
Norske Lakseelver/Politikk

Stortingskandidater fra Vestfold løfter villaksen opp på dagsordenen

Villaksen er truet fra mange hold, men i Lågen er bestanden av villaks robust takket være god faglig forvaltning av det lokale forvaltningslaget.

Ayna Heilong
torsdag 19.august 2021 / 21:48

Norske Lakseelver og Holmfoss Lakselag arrangerte 14. august en villaksfaglig samling for stortingskandidatene fra Vestfold. Samlingen var lagt til Holmfoss i Numedalslågen, oppstrøms Larvik.

I Lågen er bestanden av villaks robust takket være god faglig forvaltning av det lokale forvaltningslaget. Men flere trusler nærmer seg med lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammenselva, ukjent fiskesykdom i Enningdalselva og ønske om mer oppdrettsindustri i Telemark og på Sørlandet. Videre er det fortsatt utfordringer med vassdragsreguleringen i Lågen, så det er gledelig at vestfoldpolitikerne ser verdien av å kjempe for den unike villaksen både i eget fylke og i landet ellers. For innsiget av laks til Norge er over halvert de siste 35 årene, og fra høsten av kommer villaksen inn på Rødlista over truede arter. Så klarer et nytt Storting å ta vare på villaksen mot de mange gamle og nye trusler som vannkraft, oppdrett og klimaendringer?

Stortingskandidatene Kathrine Kleveland (Sp), Truls Vasvik (Ap), Harald Moskvil (MDG) og Jan-Birger Løken (H) deltok engasjert i samtalene der hovedtemaet var hvordan bidra til bedre miljøforhold for villaksen, og hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre og styrke bestandene av villaks. Politikerne fikk en faglig orientering om statusen for villaksen av forsker Brit Tørud i Veterinærinstituttet, biolog Håkon Torsvik fra Veterinærhøgskolen og generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Numedalslågen_2021_velg villaksen

Videre fikk politikerne en orientering om hvordan revisjon av gamle reguleringskonsesjoner kan gi miljøforbedring for villaksen ved å bruke den nye metodikken med flaskehalsanalyse og miljødesign. Her viste Evensen til at mer nedbør de siste tiårene, og enda mer i vente kommende tiår, gir muligheter til både å ta mer hensyn til villaksen og samtidig produsere tilnærmet like mye strøm som tidligere. For å få til dette må politikerne sette som en forutsetning at metodikken med Miljødesign legges til grunn for framtidige revisjoner av konsesjonsvilkår i laksevassdrag.

Det ble så åpnet for en villaksfaglig samtale med tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen som ordstyrer. Temaene som ble diskutert var vannkraft og  oppdrett m/fiskehelse. Utfordringen med fiske på ulike bestander i sjø ble også diskutert. Laksen som fanges i sjøen hørte hjemme i mange ulike vassdrag som kan ligge langt unna der nøtene står. Mange av disse laksebestandene er svake og sårbare og tåler ikke å bli fisket på, og elvene er derfor stengt for fiske. Denne laksen også må ha et like godt vern i sjøen. Sjølaksefiske hvor bestander uten høstbart overskudd inngår, er i strid med naturmangfoldloven.

Det pågår en diskusjon om mer oppdrett av laks på Sørlandet, og det har kommet ulike initiativ om å etablere ny oppdrettsvirksomhet både i Telemark og Vestfold. Dette vil øke presset på villaksen på Østlandet ved at mer rømt oppdrettslaks bidrar til genetisk forurensing av den ville laksen, som siden istiden har tilpasset seg livet i naturen og er helt unik for hver enkelt elv. I tillegg vil økt tetthet av oppdrettslaks føre til et større problem med lakselus og andre sykdommer. Her gjelder det for politikerne å være føre var når det kommer til nye etableringer, og lære av erfaringene fra andre deler av landet hvor villaksen sliter. Ved å stille funksjonskrav til oppdrettsnæringen med null lus, null rømming og null ressurser på avveie, vil en kunne unngå at problemene med oppdrettsindustrien for villaks og sjøørret kommer ut av kontroll – samtidig som næringen kan vokse videre. Det er viktig at politikerne i Vestfold går foran og vise vei når det gjelder villaksvennlige løsninger, der villaksen som miljøindikator legger premissene for ny og eksisterende næringsutvikling.

Alle politikerne var teknologioptimister for å løse mange av villaksens problemer. Representantene fra Sp og MDG var svært positive til å stille krav til oppdrettsindustrien om ulike lukkede løsninger for å redusere problemet med lakselus og rømming. Aps representant så også problemet med lus og rømming, og ville også jobbe for tydeligere miljøkrav til oppdrettsnæringen ved å styrke trafikklysordningen.

Numedalslågen_2021_velg villaksen_torfinn

Generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver oppsummerer politikersamlingen på følgende måte:

- Jeg er imponert over politikernes interesse og engasjement for villaksen. Kunnskap er viktig for å kunne gjøre de rette prioriteringene, og jeg er overbevist om at stortingsrepresentantene fra Vestfold vil bidra til at villaksen får den hjelpen den trenger for å kunne bli friskmeldt, slik at den ikke trenger å være på Rødlista over truede arter i norsk natur. Det er viktig at ikke oppdrettsnæringen og vassdragsregulantene ikke bidrar til økt dødelighet av villaksunger, for skal vi kunne ha livskraftige villaksbestander må vi få mer gytelaks tilbake til i de 180 stengte lakseelvene i Norge. For å skåne disse svake og truede villaksbestandene blir det viktig at flest mulig lakseunger kommer til havs for å bli voksen, og deretter returnerer til disse vassdragene for å gyte. Da kan ikke sjøfiske etter laks med not på blandede bestander fortsette – der fiskerne ikke vet hvilken laks de fisker på. Årets stopp i sjølaksefiske er derfor et riktig biologisk faglig grep av Regjeringen, og må videreføres de kommende årene. Det å verne om gytelaksen i de truede og sårbare elvene handler rett og slett om å ta vare på settepotene, for å kunne bygge opp bestandene av villaks slik at vi i framtida forhåpentligvis vil kunne høste av et overskudd igjen, avslutter Evensen.