Elveside/Fiskeregler

Nye fiskeregler for Nidelva

Styret i Nedre Nidelv Elveeierlag har fastsatt nye fiskeregler for Nidelva i Agder. Reglene gjelder fra og med sesongen 2021.

tirsdag 18.mai 2021 / 17:52

Fiskeregler for Nidelva, Agder.

Fiskereglene ble fastsatt av styret i Nedre Nidelv Elveeierlag, 10.5.2021.

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift. Fiskereglene er basert på denne.

Det gjøres oppmerksom på at Statsforvalteren kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr. fiskeforskriften for Agder.

Fisketidene er fra og med 15. juni til og med 15. september. En eventuell midtsesongevaluering kan føre til forlengelse eller forkorting av fiskesesongen.

Fiskeravgift og fiskekort

Fiskeravgift til staten skal være betalt ved kjøp av fiskekort for alle over 18 år, og alltid medbringes under fiske. Fiskeravgiften for laksefiske kan kjøpes over internett. Kjøp av fiskekort skjer enten via våre nettsider eller hos utsalgsstedet, Jakt og Friluft på Stoa. Fiskekortene er personlige, og kan ikke overdras. Legitimasjon må medbringes under fisket.

Døgnkort gjelder i 24 timer fra påført klokkeslett.

Tillatt redskap

I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Kun ett redskap pr. person.

Det er ikke er tillatt å rykke/krøke fisk, og derfor er det innført bestemmelser om krokstørrelse (avstanden mellom krokstamme og krokspiss kan være maks 13 mm, for enkeltkrok maks 15 mm). Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok.

Fiske med blysøkke påmontert plastslange er forbudt. Årsaken er at den fylles med vann som kan overføre sykdommer og parasitter mellom vassdrag.

Fangstbegrensning

Det er innført en generell fangstbegrensning på 2 laks pr. fisker pr. fiskedøgn. Det er ikke åpnet for sjøørret. Med laks menes også smålaks (svele/tert). Fisket skal avsluttes for dagen når to laks er avlivet.

Fiskere anmodes om å sette gytefarget stor holaks tilbake i elva. 

Rømt oppdrettsfisk skal avlives.  Rømt oppdrettsfisk teller ikke med i personlige kvoter dersom den bekreftes og godkjennes av oppsynet.  Fiskeoppsynet ønsker at det tas skjellprøve samt bilde av laks man mener er rømt oppdrettsfisk. Det er ønskelig å ta skjellprøver av all laks.

Pukkellaks skal avlives og rapporteres, men teller ikke med på personlige kvoter.

Fisk som gjenutsettes må behandles med forsiktighet, og ikke tas på land. Dersom fisken er så skadet at det ikke er forsvarlig med gjenutsetting, skal den avlives. En fisker kan likevel ikke beholde flere laks enn de personlige kvotene tillater.

Minstemål for laks er 35 cm.

Båtfiske

Det er mulig å fiske fra båt i sonene 1, 2, 4 og 5. Alle som deltar i båtfiske skal ha fiskekort. Det er ikke tillatt å benytte mer enn  1 stang pr fisker og maks 2 stenger pr. båt. Rullerende fiske gjelder også båtfiske. Se mer opplysninger under hver enkelt sonebeskrivelse.

Rullerende fiske

I hele elva skal det praktiseres rullerende fiske. Det byttes fiskeplass for hvert 30. minutt.

Ved fisketrapper, terskler og dammer skal det ikke fiskes. 50 m overfor og 50 m. nedenfor slik innretning er fredet sone.

Rapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende.  Det er ikke tillatt å fiske videre før avlivet fangst er rapportert. Det kan rapporteres på nett eller via Scanatura app. Null fangst rapporteres også.

Smittefare

Ta smittefaren for fiskesykdommer på alvor. Desinfiser utstyret dersom du kommer fra andre elver. Kontakt oppsynsmann for assistanse.

  • Alt fiskeutstyr skal være fullstendig tørt før det nyttes i Nidelva. Det samme gjelder støvler, vadere, båter m.m.
  • All transport av fisk, vann, planter m.v. fra et vassdrag til et annet er forbudt.
  • Sløy ikke fisk i elva.

Oppsynsmenn

Elveeierlagets oppsynsmenn skal veilede fiskerne og se til at fisket foregår på lovlig måte. Fiskekort skal framvises på oppfordring.

De som ikke retter seg etter elveeierlagets oppsynsmanns henstillinger kan bortvises fra elva.

Det er tilgjengelig ett gratis grunneierkort pr. medeier i Nedre Nidelv Elveeierlag. Grunneierkort gjelder kun for egen rettighet. Grunneierkortene kan kun disponeres av personer i vedkommendes husstand, samt barn og barnebarn av rettighetshaver. Kortene kan ikke omsettes.

Telefon oppsynsmann Odd Neset: 90 99 11 15