Arendalsvassdraget

Arendalsvassdraget mistet sin opprinnelige laksebestand på grunn av forsuring. Bestanden av bleke (i Nelaug) og flere innlandsbestander av ørret ble enten tapt eller viste sterk tilbakegang. Nå er elva kalket og laksen er tilbake.

Generell beskrivelse av fisket

På en strekning på  30 km  fra sjøen til Bylefoss kan du i dag fiske laks og sjøaure. Denne strekningen er inndelt i 6 soner og du kan kjøpe dagskort eller årskort i den sonen du ønsker, eller for hele strekningen.
Fiskemåtene varierer, noen områder passer for stangfiske med flue, sluk eller mark mens det i områder der elva flyter mer stille er et utmerket dorgefiske. Det er bare tillatt å fiske med stang. Fisketrygdavgiften til staten må være betalt før du kan kjøpe kort og fiske. 

Retningslinjer for fisket
Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)
Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende

I hele elva skal det praktiseres rullerende fiske. Det byttes fiskeplass for hvert 30. minutt.
Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssone 50 m overfor og 50 m nedenfor

Almenne hensyn
Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen
Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09
Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred

Fiskeregler

Fiskeregler for Nidelva, Agder.

Fiskereglene ligger her: https://elveguiden.no/no/elv/nidelva-arendalsvassdraget?tab=rules

Telefon oppsynsmann Odd Neset: 90 99 11 15

Ungdomsfiske

Gratis fiske for ungdom til og med fylte 17 år.

Midtsesongevaluering

Det vil bli foretatt midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.