Arendalsvassdraget

Arendalsvassdraget mistet sin opprinnelige laksebestand på grunn av forsuring. Bestanden av bleke (i Nelaug) og flere innlandsbestander av ørret ble enten tapt eller viste sterk tilbakegang. Nå er elva kalket og laksen er tilbake.

Generell beskrivelse av fisket

På en strekning på  30 km  fra sjøen til Bylefoss kan du i dag fiske laks og sjøaure. Denne strekningen er inndelt i 6 soner og du kan kjøpe dagskort eller årskort i den sonen du ønsker, eller for hele strekningen.
Fiskemåtene varierer, noen områder passer for stangfiske med flue, sluk eller mark mens det i områder der elva flyter mer stille er et utmerket dorgefiske. Det er bare tillatt å fiske med stang. Fisketrygdavgiften til staten må være betalt før du kan kjøpe kort og fiske. 

Retningslinjer for fisket
Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)
Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende

I hele elva skal det praktiseres rullerende fiske. Det byttes fiskeplass for hvert 30. minutt.
Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssone 50 m overfor og 50 m nedenfor

Almenne hensyn
Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen
Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09
Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred

Fiskeregler

Fiskeregler for Nidelva, Agder.

Fiskereglene ble fastsatt av styret i Nedre Nidelv Elveeierlag, 2.5.2022.

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift. Fiskereglene er basert på denne.

Det gjøres oppmerksom på at Statsforvalteren kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr. fiskeforskriften for Agder.

Fisketidene er fra og med 15. juni til og med 15. september. En eventuell midtsesongevaluering kan føre til forlengelse eller forkorting av fiskesesongen.

Fiskeravgift og fiskekort

Fiskeravgift til staten skal være betalt ved kjøp av fiskekort for alle over 18 år, og alltid medbringes under fiske. Fiskeravgiften for laksefiske kan kjøpes over internett. Kjøp av fiskekort skjer enten via våre nettsider eller hos utsalgsstedet, Jakt og Friluft på Stoa. Fiskekortene er personlige, og kan ikke overdras. Legitimasjon må medbringes under fisket.

Døgnkort gjelder i 24 timer fra påført klokkeslett.

Tillatt redskap

I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Kun ett redskap pr. person.

Det er ikke er tillatt å rykke/krøke fisk, og derfor er det innført bestemmelser om krokstørrelse (avstanden mellom krokstamme og krokspiss kan være maks 13 mm, for enkeltkrok maks 15 mm). Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok.

Fiske med blysøkke påmontert plastslange er forbudt. Årsaken er at den fylles med vann som kan overføre sykdommer og parasitter mellom vassdrag.

Fangstbegrensning

Det er innført en generell fangstbegrensning på 2 laks pr. fisker pr. fiskedøgn. Det er ikke åpnet for sjøørret. Med laks menes også smålaks (svele/tert). Fisket skal avsluttes for dagen når to laks er avlivet.

Fiskere anmodes om å sette gytefarget stor holaks tilbake i elva. 

Rømt oppdrettsfisk skal avlives.  Rømt oppdrettsfisk teller ikke med i personlige kvoter dersom den bekreftes og godkjennes av oppsynet.  Fiskeoppsynet ønsker at det tas skjellprøve samt bilde av laks man mener er rømt oppdrettsfisk. Det er ønskelig å ta skjellprøver av all laks.

Pukkellaks skal avlives og rapporteres, men teller ikke med på personlige kvoter.

Fisk som gjenutsettes må behandles med forsiktighet, og ikke tas på land. Gjenutsetting av forbudt når vanntemperaturen er 20 grader eller mer. Dersom fisken er så skadet at det ikke er forsvarlig med gjenutsetting, skal den avlives. En fisker kan likevel ikke beholde flere laks enn de personlige kvotene tillater.

Minstemål for laks er 35 cm.

Båtfiske

Det er mulig å fiske fra båt i sonene 1, 2, 4 og 5. Alle som deltar i båtfiske skal ha fiskekort. Det er ikke tillatt å benytte mer enn  1 stang pr fisker og maks 2 stenger pr. båt. Rullerende fiske gjelder også båtfiske. Se mer opplysninger under hver enkelt sonebeskrivelse.

Rullerende fiske

I hele elva skal det praktiseres rullerende fiske. Det byttes fiskeplass for hvert 30. minutt.

Ved fisketrapper, terskler og dammer skal det ikke fiskes. 50 m overfor og 50 m. nedenfor slik innretning er fredet sone.

Rapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende.  Det er ikke tillatt å fiske videre før avlivet fangst er rapportert. Det kan rapporteres på nett eller via Scanatura app. Null fangst rapporteres også.

Fangst kan rapporteres til oppsyn, Odd Neset.

Smittefare

Ta smittefaren for fiskesykdommer på alvor. Desinfiser utstyret dersom du kommer fra andre elver. Kontakt oppsynsmann for assistanse.

  • Alt fiskeutstyr skal være fullstendig tørt før det nyttes i Nidelva. Det samme gjelder støvler, vadere, båter m.m.
  • All transport av fisk, vann, planter m.v. fra et vassdrag til et annet er forbudt.
  • Sløy ikke fisk i elva.

Oppsynsmenn

Elveeierlagets oppsynsmenn skal veilede fiskerne og se til at fisket foregår på lovlig måte. Fiskekort skal framvises på oppfordring.

De som ikke retter seg etter elveeierlagets oppsynsmanns henstillinger kan bortvises fra elva.

 

Brudd på regler

Brudd på kvoteregler skal føre til gebyr på inntil kr 6.000 og eventuelt utestengelse fra vassdraget i en periode. Andre overtredelser av reglene ilegges gebyr eller utestengelse avhengig av alvorlighetsgrad.

Alvorlige brudd på lover og forskrifter vil bli anmeldt.
 

Det er tilgjengelig ett gratis grunneierkort pr. medeier i Nedre Nidelv Elveeierlag. Grunneierkort gjelder kun for egen rettighet. Grunneierkortene kan kun disponeres av personer i vedkommendes husstand, samt barn og barnebarn av rettighetshaver. Kortene kan ikke omsettes.

Telefon oppsynsmann Odd Neset: 90 99 11 15

Ungdomsfiske

Gratis fiske for ungdom til og med fylte 17 år.

Midtsesongevaluering

Det vil bli foretatt midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.