Elveside/Sportsfiske

Velkommen til laks- og sjøørret-fiske i Lærdalselven 2020

Til deg som har registrert deg for fiske på den angitte strekningen for den angitte periode, ref.; melding mottatt på sms. (NB - Dersom du også skal fiske i en annen strekning i samme periode, må du registreres i denne også!).

Paal
tirsdag 02.mai 2000 / 12:12

Rolf Bjørum, administrator Scanatura LÆRDALSELVI  / ONSdag 27. Mai 2020

Denne registreringen er personlig, den følger deg som fisker, og kan ikke overdras til andre eller deles med andre.
Registreringen danner grunnlag for rapportering av fangst, merker, etc. gjennom Scanatura (Inatur) systemet, og gir Lærdal Elveeigarlag som det lokale forvaltningsnivå det nødvendige grunnlag for å utøve kontroll og opparbeide fangsstatistikk.

NB: Nasjonale og lokale regler for vassdraget skal respekteres og overholdes!

VIKTIG Å HUSKE PÅ FØR FISKET STARTAR:

- Gjør deg kjent med årets fiske- og redkapsregler!  Se eget dokument/nettside.

- Fiskeravgift for anadrom laksefisk skal være betalt, og gyldig kvittering må takast med under fiske. Betales enkelt på nett; https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

- Fiskar skal være registrert i Scanatura fangstrapporteringssystem, og på hver av de strekninger som det skal fiskes i! Registrering skal utføres av eller i samråd med elveeigar/utleigar, og registreringsbevis i papir eller digitalt skal kunne forevises ved kontroll.  Ha ditt registreringsnummer tilgjengelig.


- Fiskeutstyr, vadere, etc. skal være desinfisert! Desinfisering vert utført hos utleigar eller ved ulike stasjonar. Desinfiseringsbevis skal takast med i elvi, enten som fysisk kvittering eller registrert digitalt med ”desinfisering godkjent” på fiskerens fiskernummer i Scanatura.

NB - Husk desinfisering også ved avreise!


- Gjør deg kjent med rapporteringsrutinene i Scanatura. Mobiltelefon må takast med i elva av fiskar (eller av kleppar/fiskefølge), for fortløpende å kunne rapportere fangst. Om fisk er avlivet skal fangstrapport/-kvittering kunne fremvises kort tid etter at fisken er landet!


HUSK Å RAPPORTERE ALL FANGST, BÅDE FANGET OG GJENUTSATT FISK, fortrinnsvis med en gang direkte fra elven!  

Pass på å rapportere på riktig kortnummer for den strekningen fisken er fanget.
Fangstrapportering kan gjøres på følgende måter:

- www.laerdalselvi.no, klikk FANGSRAPPORTERING i menylinjen øverst.
- www.scanatura.no, velg Laksefiske - Registrere fangst (Link sendt deg på e-post). Rapporteringsrutinen fungerer godt for håndholdte enheter.


VIKTIG INFORMASJON
- Gjer deg kjend med god praksis for skånsom kroking (varsom med dypt- og saktegående redskap), kamp (unngå for spinkel redskap), og gode rutiner for handtering av fisk ved landing og gjenutsetting. Ved gjenutsetting, hold fisken mest mulig i vannet, i hoven, og minst mulig direkte håndtering. Fisken må ikke løftes etter halen. Gi fisken god tid til å hente seg inn før den slippes.

- Vi oppfordrer til å gå to og to som har kontakt på elven, slik at en kan hjelpes ad ved landing, avkroking og gjenutsetting. (Spesielt på stor elv!) Benytt skånsom hov med heklet knuteløst nett, gjerne gummiert, og bruk gjerne gummihanske. Benytt kroktang for å løsne krok skånsomt fra kjeften.

- Gjør deg kjent med art og kjønnsbestemmelse, samt forholdet lengde og vekt typisk for Lærdalslaks og -sjøørrett.

- Merk gjerne stangen fra korkenden med tapemerker for lengdemål for enkel bedømming av fiskens lengde/størrelse før den settes tilbake, spesielt for å vise minste-/maksimumsmål for sjøørret (45cm / 60cm), eller ved praktisering av maksimumsmål for hannlaks på 80 cm.

- I en tid hvor laksebestanden er under gjenoppbygging, oppfordres det til også å sette ut hannlaks over 80 cm, foruten all hunnlaks som er fredet. En vil da skåne de største førstegangsgyterne og de meget verdifulle flergangsgyterne. Ved svak oppgang vil dette bli krav fra midtsesongevaluering.

- Fisk som er kroket lang ned i svelget og som blør fra gjellene, uansett kjønn og størrelse, SKAL avlivast og rapporterast som fanga i Scanatura og hunnlaks spesielt rapporteres til elveeier straks!

- Ved klippet fettfinne og arr bak i buken, vil fisken ha et akustisk merke i buken. Fisken skal da avlives og merket hentes ut og nummeret rapporteres i Scanatura med vekt, lengde etc. og merket leveres til utleigar. Dusør.

- Se etter fang- og slipp merke i ryggfinnen (Ta om mulig bilde av merkenummeret og noter dette i Scanatura (egne felt). Kan være gjenfangst av fisk merket i tidligere sesonger! Dusør!)
 

- Ved fotografering, ikke hold fisken ute av vannet mer enn strengt tatt nødvendig (sekunder), og vær varsom med å klemme i buken bak brystfinnene. Ta helst bilder hvor fisken fortsatt befinner seg i vannet.

- Husk å ta skjellprøve av all avlivet fisk, all laks og stor sjøørret!

 

- NB! NYTT I ÅR!

- All avlivet fisk skal skannes for PIT tag (Passive Integrated Transponder tag), før den sløyes. PIT merket er injisert  i buken, men kan også sitte i muskelkjøttet.  Obs - Merket er en liten ampulle av glass. Håndholdt elektronisk avleser er delt ut til hver av strekningene.

- Spesielt årets smålaks fra Lærdalselvi kan være PIT merket. Denne kan evt. skannes ved elven før gjenutsetting også.

 

TIDSRIKTIG RAPPORTERING

Det stilles krav til tidsriktig innrapportering av fangst. Utleier eller den han/hun har oppnevnt, skal om nødvendig bistå med rapportering av fangster og evt. innredigering av detaljer/bilder knyttet til enkeltfangster. Utleier er ansvarlig for å følge opp at alle fiskerne rapporterer all fangst forløpende!

Rapporteringen skal kvalitetssikres på ukesbasis slik at samlet fangst er à jour og tilgjengelig for styret i Lærdal Elveeigarlag hver mandag morgen.

 

VEL MØTT OG SKITT FISKE!