Forvaltning/Fiskeregler

Regler for fiske etter anadrom laksefisk i Fusta 2022

Reglene for fiske etter laks og sjøørret i Fusta 2021 er en revidert utgave av tidligere regler og er vedtatt av styret i FUSAM forvaltningslag på møte den 10.03.2022.

Fiskerne må gjøre seg kjent med og akseptere reglene før de starter fisket.

EilertHatten
søndag 05.juni 2022 / 15:16

 

  1. Fiskesesong og samlet sesongkvote

I perioden 15.06. – 31.08.2022 kan FUSAM forvaltningslag SA gi tillatelse til at det tas opp og avlives inntil

300 hannlaks og inntil 200 sjøørreter i nedre del av vassdraget. Fisket blir stengt hvis totalkvoten nås før.

  1. Fiskekort og kvittering for betalt fiskeavgift

Fiskekort for i Fusta kjøpes på www.inatur.no . Døgnkort gjelder mellom kl. 00.00 – 24.00. Når fiskekort kjøpes, skal fiskere ha betalt den nasjonale fiskeavgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye, og ha bekreftet å ha satt seg godt inn i, og akseptert fiskereglene for Fusta. Fangster skal rapporteres på https://www.inatur.no/fangstrapportering,

På inatur finnes kart over Nedre Fusta som viser inndelingen av elva i fiskesoner og her er mulighet til valg sone ved kjøp av kort. 

  1. Landing og avliving av fisk, døgnkvote og årskvote

Døgnkvoten er maksimalt 2 landede laks og 2 landede sjøørreter. Fisken regnes som landet når fiskeren etter å ha trettet den ut, kan frigjøre den fra kroken mens den befinner seg i håven eller holdes i halegrep. På døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 1 hannlaks på inntil 6,5 kg (85 cm) og 1 sjøørret. Dersom den første landede laksen avlives, skal fisket avsluttes. Dette gjelder også om fiskeren ikke har fylt døgnkvoten av sjøørret.

Om den første laksen settes ut, kan det fortsatt landes en laks og inntil en sjøørret innenfor døgnet. Fisket skal avsluttes etter landing av neste laks, uavhengig av om denne settes ut eller avlives. Døgnkvoten er ufravikelig.

 

Hver fisker kan avlive inntil 5 laks og 5 sjøørret i løpet av sesongen. Både døgnkvoten og årskvoten gjelder for den enkelte fisker. Kvoten kan ikke overføres til andre. Fisk som er landet, skal rapporteres på www.inatur.no senest kl. 24.00 samme døgn, uavhengig av om den er gjenutsatt eller er avlivet.

 

  1. Krav om gjenutsetting

All hunnlaks som landes, skal settes levende ut. Dette gjelder også hannlaks over 85 cm (ca. 6,5 kg).  Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut. Minstemålet for laks er 45 cm.

Feilfanget fisk som på grunn av skade må avlives, skal sløyes og ellers håndteres i samsvar med Mattilsynets regler (se tillegg) før den leves inn til resepsjonen ved Fru Haugans Hotel. Slik fangst skal rapporteres og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens årskvote etter at den er registrert innlevert til hotellet.

 

Det vurderes som et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvoten som ikke er rapportert. Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives, og regnes ikke med i kvotene.

 

  1. Krav om bruk av smittefritt utstyr og skjellprøver

Fiskeutstyr og annet utstyr som brukes i forbindelse med fisket (håv, vadere, vadebukser,  båter ol.), skal være smittefritt. Før fisket i Fusta starter, skal utstyr som har vært brukt i annet vassdrag være desinfisert med godkjent

desinfiseringsmiddel, Virkon S.

 

Ved Nedre Fusta finnes desinfiseringsstasjoner på Veset, Moheim og Jomfruremma, se kart på www.inatur.no. På kartet er disse merket med «F». Kode for åpning av desinfiseringsstasjonene langs Fusta er 222 og stasjonen ved Mosjøen Camping åpnes ved med kode 2018. Blankett for egenerklæring om utført desinfisering skal fylles ut, tas med

til fisket og vises fram ved kontroll.

 

Etter bruk i Fustavassdraget, skal utstyret behandles på samme måte før det brukes i et annet vassdrag.

 

I desinfiseringsstasjonene finnes også konvolutter for å samle skjellprøver av fanget fisk. Konvolutter med skjellprøver skal fylles ut med tekst, og legges igjen i desinfiseringsstasjonen.

  1. Ekstraordinære tiltak

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på et hvert tidspunkt i sesongen dersom det oppstår situasjoner som tilsier dette. Det kan f.eks. iverksettes for å unngå overfiske av den samlete sesongkvoten eller i tørkeperioder ved lav vannføring og høy vanntemperatur i vassdraget.

 

Ekstraordinære tiltak vil bli varslet på nettstedet til Fustavassdraget, på www.lakseelver.no

og på salgssidene hos www.inatur.no, og ved oppslag ved elva. Fiskere har ansvar for å holde seg oppdatert om endringer i fiskereglene.

 

  1. Straffebestemmelser ved regelbrudd

Brudd på reglene er straffbart, og kan medføre politianmeldelse, jf. bestemmelser i Lov om laksefisk og innlandsfisk og i Lov om matproduksjon og mattrygghet. Overtredelser vil i første omgang bli håndhevet privatrettslig av FUSAM forvaltningslag SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Brudd på fiskeregler som er lovhjemlet, vil bli politianmeldt. Alvorlige regelbrudd som behandles privatrettslig, vil medføre et overtredelsesgebyr på minst kr 4 000,-. Alstadhaug tingrett er verneting for sivilrettslig tvister knyttet til fisket. Fisker som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Fusta i gjenværendedel av sesongen og i hele påfølgende sesong. Fisker som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Fusta før gebyret er betalt.

 

Foruten oppsynsmann kan rettighetshaver/kortselger og andre som har løst fiskekort, kreve at fiskere dokumenterer at de har løst fiskekort for strekningen, at fangster blir rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.

  1. Om ferdsel og parkering

Vis hensyn til andre, gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Bruk parkeringsplasser (se kart på Inatur).

 

Tillegg: Mattilsynets regler for håndtering av fisk som skal leveres til mottak for konsum:

 

• Ilandført fisk skal bløgges, så raskt som mulig.

• Ikke la fisken bli liggende på bakken

• I den grad det er mulig unngås direkte kontakt med jord.

• All direkte håndtering av fisken skal foregå med god håndhygiene.

• Fisken legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og    fisken transporteres og leveres umiddelbart til mottaksstasjon.

• Dersom umiddelbar transport til mottaksstasjon ikke er mulig, må fisken bringes på midlertidig kjøling/innfrysing.

• Krav til kjølelagring er maks. 4°C.

• Fryselagring skal foregå ved -18°C, eller kaldere.