Forvaltning/Fiskeregler

Regler for fiske etter anadrom laksefisk i Nedre Fusta

Fiskeregler for Fustavassdraget 2020

EilertHatten
Søndag 28.april 2019 / 12:16

Regler for fiske etter anadrom laksefisk i Fusta 2020

Reglene som er vedtatt av styret for FUSAM forvaltningslag SA 02.04.2019, er utarbeidet i samsvar vilkårene i Miljødirektoratets dispensasjonsvedtak i brev av 11.03.2019 og bestemmelser i Mattilsynets godkjenning i brev av 16.04.2019. 

1.       Fiskesesong og samlet sesongkvote

Det er tillatt å fange og avlive inntil 300 laks av størrelseskategoriene smålaks og mellomlaks og inntil 10 storlaks i perioden 15.06. – 31.08.2018. Nås dette antallet før, vil fisket bli stengt.

2.       Fiskekort dokumenterer gyldig fisketillatelse

Fiskekort kjøpes via Inatur. All fangst rapporteres inn via Inatur: https://www.inatur.no/fangstrapportering.

3.       Tillatt redskap

Fisketillatelsen gjelder stangfiske, og er begrenset til samtidig bruk av en stang og ett agn pr person. Tillatt agn er flue, sluk, spinner og wobbler med maksimalt en trippelkrok. Fiske med naturlig agn (reke, mark, småfisk mv.)  er forbudt. Bruk av kunstig agn med lukt, form eller smak som imiterer naturlig agn, er heller ikke tillatt.

Fisket skal innrettes slik at gjenutsetting kan skje uten skade på fisken. Kroker som brukes, skal ikke ha mothaker. På redskap der slike finnes, skal disse fjernes med fil eller tang. Ved håndtering av fangst skal fiskerne bruke knutefri håv og tang/krokløser.

4.       Landing og avliving av fisk, døgnkvote og årskvote

På fiskekortet finnes opplysninger om antall, kjønn og størrelse på laksen som fiskeren har rett til å avlive i løpet av kortets gyldighetstid.

Døgnkvoten er maksimalt 2 landede laks. Fisken regnes som landet når fiskeren etter å ha trettet den ut, frigjort den fra kroken mens den befinner seg i håven eller holdes i halegrep.

Dersom den første landede laksen avlives, skal fisket avsluttes. Om den settes ut, kan det landes en laks til innenfor døgnet. Fisket skal avsluttes etter landing av neste laks, uavhengig av om denne settes ut eller avlives. Fisk av feil art, størrelse eller kjønn, skal gjennutsettes. Døgnkvoten er ufravikelig, og gjelder selv om fiskeren har kjøpt flere fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker.

Hver fisker kan maksimalt lande 5 laks i løpet av sesongen. Alle kvotene (døgnkvoten, kortkvoten, årskvoten) gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når fisk er landet, skal fiskeren rapportere fangsten innen kl. 24.00, samme dag. Dette gjelder uavhengig av om fisken er gjenutsatt eller er avlivet.

5.       Krav om gjenutsetting

All hunnlaks og sjøørret som landes, skal settes levende ut. Dette gjelder også hannlaks over 85 cm (ca. 6,5 kg).  Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut. Minstemålet for laks er 45 cm.

Feilfanget fisk som på grunn av skade må avlives, leveres etter avtale i resepsjonen på Fru Haugans Hotell. Fangsten skal rapporteres, og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens årskvote, når den er dokumentert innlevert til hotellet.

Det vurderes som et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvoten som ikke er rapportert. Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives, og regnes ikke med i kvotene.

6.       Krav om bruk av smittefritt utstyr

 Fiskeutstyret og annet utstyr som brukes i forbindelse med fisket (håv, vadere, vadebukser, båter ol.), skal være uten smitte av Gyrodactylus salaris. Utstyr som har vært brukt i annet vassdrag skal tørkes i minst to døgn etter bruk. Alternativt skal det være desinfisert med godkjent desinfiseringsmiddel, Virkon S. Desinfiseringsstasjoner finnes på Veset, ved Moheim og på Jomfruremma. Desinfiseringsstasjonene er merket med "F" i kartet på salgssiden i Inatur.

Etter bruk i Fustavassdraget, skal utstyret behandles på samme måte før det brukes i et annet vassdrag.

7.       Ekstraordinære tiltak

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på et hvert tidspunkt i sesongen, dersom det oppstår situasjoner som tilsier dette.

8.       Fiskeravgift

Alle fiskere må ha betalt den statlige fiskeravgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering for betalt avgift må medbringes under fisket.

9.       Reaksjoner på regelbrudd

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf bestemmelser i Lov om laksefisk og innlandsfisk og i Lov om matproduksjon og mattrygghet. Brudd på reglene vil i første omgang bli håndhevet privatrettslig av FUSAM forvaltningslag SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Alvorlige brudd på fiskereglene vil bli politianmeldt, noe som vil medføre et overtredelsesgebyr på minimum kr 4000,-. Fisker som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Fusta gjenværende del av sesongen og hele påfølgende sesong. Fisker som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Fusta før ilagt gebyr er betalt.

Rettighetshaver/kortselger og alle som har løst fiskekort, kan kreve at fiskere dokumenterer at de har løst fiskekort for strekningen og at fangster blir rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.

10.       Om ferdsel og parkering

Vis hensyn til andre, gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Bruk parkeringsplasser der slike er merket eller finnes.