Varierte fiskeopplevelser

FUSAM forvaltning SA forvalter denne vakre elva som nå er åpnet for fiske igjen på de nederste seks kilometerne.  

Holaks (Foto: Uni Research)
Generell beskrivelse av fisket

FUSAM forvaltningslag SA har fått dispensasjon fra det generelle fiskeforbudet som fortsatt gjelder i vassdraget, for å organisere et regulert laksefiske i perioden 15.06. – 31.08.2019. Det vil gjelde for den delen av vassdraget som anadrom fisk foreløpig har tilgang til. Om dispensasjon blir gitt, vil fisket i sommer gi interesserte sportsfiskere mulighet til å fange og avlive inntil 310 hannlaks av størrelskategoriene små- og mellomlaks. Laks og sjøørret ut over dette som blir landet, skal settes ut på en mest mulig skånsom måte. Knutefri håv og tang skal brukes som krokutløser. Døgnkvoten er på maksimalt 2 landede laks pr fisker, hvorav den ene kan avlives, forutsatt at den er av riktig kjønn og størrelse.

Fisket vil bli gjennomført i nært samarbeid med lokale grunneierlag, og fiskemulighetene vil bli regulert ved kortsalg. Den aktuelle elvestrekningen som er på ca. 6 km, blir delt i 4 soner. I hver sone vil det bli solgt 2 fiskekort pr døgn. Kortsalget vil skje ved å laste ned appen GoMap. Samme fisker kan kjøpe inntil 5 kort gjennom sesongen. Kortsalget vil åpne når alle tekniske forutsetninger er på plass. Tidspunktet vil bli kunngjort på her og i lokalpressen senere. Appen fra GoMap har også et system for fangstrapportering. For å få aktivert nytt kort, må fangstrapport fra forrige periode være utfylt og levert.

Tillatt fiskeredskap er stang med flue, sluk, spinner og wobbler med maksimalt en trippelkrok uten mothaker som agn. Bruk av med naturlig agn eller imitasjoner av slike, er forbudt.

Fusta er et vassdrag der fiskestammene fortsatt er under gjenoppbygging etter gyroangrep og rotenonbekjempelse. Alt utstyr som brukes til fisket skal være garantert smittefritt, fullstendig tørket, dypfryst eller desinfisert med godkjent desinfiseringsmiddel. Desinfiseringsstasjoner med løsning av Virkon S er etablert i hver ende av elvestrekningen, på Veset og Jomfruremma, se kart i GoMap.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 15. juni til 31. august
Ørret: fra 15. juni til 31. august

Midtsesongevaluering

Fra 22. juli - 17:00 til 28. juli - 17:00

Fiskeregler 2019

 1. Fiskesesong og samlet sesongkvote
  Det er tillatt å fange og avlive inntil 310 hannlaks av størrelsekategoriene smålaks og mellomlaks i perioden 15. juni- 31. august 2019. Nås dette tallet før vil fisket bli stengt.

 2. Fiskekort dokumenterer gyldig fisketillatelse
  Tillatelse til å delta i fiske fås ved å gå inn på www.gomap.no på PC eller laste ned appen GoMap og kjøpe fiskekort. Her finnes et kart over Nedre Fusta som viser inndelingen i fiskesoner med mulighet til sonevalg ved kjøp av kort. På kartet vises også plasseringen av desinfiseringsstasjonene. Her er dessuten et system for fangstrapportering. 
   
 3. Tillatt redskap
  Fisketillatelsen gjelder stangfiske, og er begrenset til samtidig bruk av en stang og ett agn per person. Tillatt agn er flue, sluk, spinner og wobbler med maksimalt en trippelkrok. Fiske med naturlig agn (reke, mark, småfisk mv.) er forbudt. Bruk av kunstig agn med lukt, form eller smak som imiterer naturlig agn er heller ikke tillatt. 

  Fisket skal innrettes slik at gjenutsetting kan skje uten skade på fisken. kroker som brukes, skal ikke ha mothaker. På redskap der slike finnes, skal disse fjernes med fil eller tang. Ved håndtering av fangst skal fiskerne bruke knutefri håv og tang/krokløser.
   
 4. Landing og avliving av fisk, døgnkvote og årskvote
  På fiskekortet finnes opplysninger om antall, kjønn og størrelse på laksen som fiskeren har rett til å avlive i løpet av kortets gyldighetstid.

  Døkgnkvoten er maksimalt 2 landete laks. Fisken regnes som landet når fiskeren etter å ha trettet den ut, frigjort den fra kroken mens den befinner seg i håven eller holdes i halegrep. Dersom den første landete laksen avlives, skal fisket avsluttes. Om den settes ut, kan det landes en laks til innenfor døgnet. Fisket skal avsluttes etter landing av neste laks, uavhengig av om denne settes ut eller avlives. Fisk av feil art, størrelse, eller kjønn, skal gjenutsettes. Døgnkvoten er ufravikelig, og gjelder selv om fiskeren har kjøpt flere fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker.
  Hver fisker kan maksimalt lande 5 laks i løpet av sesongen. Alle kvotene (døgnkvoten, kortkvoten, årskvoten) gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når fisk er landet, skal fiskeren rapportere fangsten innen kl. 24.00, samme dag. Dette gjelder uavhengig av om fisken er gjenutsatt eller er avlivet.
   
 5. Krav om gjenutsetting
  All hunnlaks og sjøørret som landes, skal settes levende ut. Dette gjelder også hannlaks over 85 cm (ca. 6,5 kg). Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut. Minstemålet for laks er 45 cm. 
  Feilfanget fisk som på grunn av skade må avlives, leveres etter avtale med resepsjonen, til Fru Haugans Hotell. Fangsten skal rapporteres, og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens årskvote, når den er dokumentert inlevert til hotellet.
  Det vurderes som et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvoten som ikke er rapportert. Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives, og regnes ikke med i kvotene.
   
 6. Krav om bruk av smittefritt utstyr
  Fiskeutstyret og annet utstyr som brukes i forbindelse med fisket (håv, vadere, vadebukser, båter ol.), skal være uten smitte av Gyrodactylus salaris. Utstyr som har vært brukt i annet vassdrag skal være fullstendig tørket før det brukes her. Alternativt skal det være desinfisert med godkjent desinfiseringsmiddel, Virkon S. Desinfiseringsstasjoner finnes i hver ende av elvestrekningen, på Veset og Jomfruremma, se kart i GoMap.
  Etter bruk i Fustavassdraget, skal utstyret behandles på samme måte før det brukes i et annet vassdrag.
   
 7. Ekstraordinære tiltak
  Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på et hvert tidspunkt i sesongen, dersom det oppstår situasjoner som tilsier dette.
   
 8. Fiskeravgift
  Alle fiskere må ha betalt den statlige fiskeravgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering for betalt avgift må medbringes under fisket.
   
 9. Reaksjoner på regelbrudd
  Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf bestemmelser i Lov om laksefisk og innlandsfisk og i Lov om matproduksjon og mattrygghet. Brudd på reglene vil i første omgang bli håndhevet privatrettslig av FUSAM forvaltningslag SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Brudd på fiskeregler som også er lovbrudd vil bli politianmeldt. Fiskere som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Fusta gjenværende del av sesongen og hele påfølgende sesong. Fiskere som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Fusta før ilagt gebyr er betalt.
  Rettighetshaver/kortselger og alle som har løst fiskekort, kan kreve at fiskere dokumenterer at de har løst fiskekort for strekningen og at fangster blir rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.
   
 10. Om ferdsel og parkering
  Vis hensyn til andre, gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Bruk parkeringsplasser (se GoMap).