Varierte fiskeopplevelser

FUSAM forvaltning SA forvalter denne vakre elva som nå er åpnet for fiske igjen på de nederste seks kilometerne.  

Holaks (Foto: Uni Research)

Fiskekort kan du kjøpe her.
Oversikt over soner og fasiliteter finner du her

Generell beskrivelse av fisket

FUSAM forvaltningslag SA har fått dispensasjon fra det generelle fiskeforbudet som fortsatt gjelder i vassdraget, for å organisere et regulert laksefiske i perioden 15.06. – 31.08.2021. Det vil gjelde for den delen av vassdraget som anadrom fisk foreløpig har tilgang til. Fisket i sommer gi interesserte sportsfiskere mulighet til å fange og avlive inntil 300 hannlaks og inntil 200*sjøørreter. Fisket blir stengt hvis totalkvoten nås før.

Døgnkvoten er på maksimalt 2 landede laks og 2 landede sjøørreter* pr fisker. På døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 1 laks på inntil 6,5 kg (85 cm) og 1 sjøørret. Dersom den første landede laksen avlives, skal fisket avsluttes..

Fisket vil bli gjennomført i nært samarbeid med lokale grunneierlag, og fiskemulighetene vil bli regulert ved kortsalg. Den aktuelle elvestrekningen som er på ca. 6 km, blir delt i 4 soner.

Fiskekort kjøpes på www.inatur.no. Fiskekortet gjelder mellom kl. 00.00 - 24.00. For at fiskekortet skal være gyldig må fiskere ha betalt den statlige fiskeravgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. 

Fangster av laks og sjøørret rapporteres inn på Inatur: https://www.inatur.no/fangstrapportering.

På www.inatur.no finnes kart over Nedre Fusta som viser inndelingen i fiskesoner og mulighet til sonevalg ved kjøp av kort. På kartet visses også plasseringen av desinfeksjonsstasjoner.

Fiskeredskapene som er tillatt, er begrenset til samtidig bruk av en stang og ett agn pr person. Tillatt agn er flue, sluk, spinner og wobbler med maksimalt en trippelkrok. Kroker som brukes skal ikke ha mothaker. Fiske med naturlig agn (reke, mark, småfisk mv.)  er forbudt. Bruk av kunstig agn med lukt, form eller smak som imiterer naturlig agn, er heller ikke tillatt.

Fusta er et vassdrag der fiskestammene fortsatt er under gjenoppbygging etter gyroangrep og rotenonbekjempelse. Alt utstyr som brukes til fisket skal være garantert smittefritt, fullstendig tørket, dypfryst eller desinfisert med godkjent desinfiseringsmiddel. Desinfiseringsstasjoner med løsning av Virkon S er etablert i hver ende av elvestrekningen, på Veset og Jomfruremma, se kart.

 

* Reglene om fangstkvoter for sjøørret vil tre i kraft før fiskesesongen, forutsatt at Miljødirektoratets innstilling til fangstkvoter i de nye forskriftene om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag blir stadfestet av Klima- og miljødepartementet.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 15. juni til 31. august
Ørret: fra 15. juni til 31. august

Midtsesongevaluering

Fra 22. juli - 17:00 til 28. juli - 17:00

Regler for fiske etter anadrom laksefisk i Fusta 2021

1.       Fiskesesong og samlet sesongkvote

I perioden 15.06. - 31.08.2021 kan FUSAM forvaltningslag SA gi fiskere tillatelse til å ta opp og avlive inntil 300 hannlaks og inntil 200* sjøørreter. Fisket blir stengt hvis totalkvoten nås før.

2.       Fiskekort og kvittering for betalt fiskeravgift

Fiskekort kjøpes på www.inatur.no. Fiskekortet gjelder mellom kl. 00.00 - 24.00. For at fiskekortet skal være gyldig må fiskere ha betalt den statlige fiskeravgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. 

Fangster av laks og sjøørret rapporteres inn på Inatur: https://www.inatur.no/fangstrapportering.

På www.inatur.no finnes kart over Nedre Fusta som viser inndelingen i fiskesoner og mulighet til sonevalg ved kjøp av kort. På kartet visses også plasseringen av desinfeksjonsstasjoner.

3.       Tillatt redskap

Fisketillatelsen gjelder stangfiske, og er begrenset til samtidig bruk av en stang og ett agn pr person. Tillatt agn er flue, sluk, spinner og wobbler med maksimalt en trippelkrok. Kroker som brukes skal ikke ha mothaker. Fiske med naturlig agn (reke, mark, småfisk mv.)  er forbudt. Bruk av kunstig agn med lukt, form eller smak som imiterer naturlig agn, er heller ikke tillatt.

Fisket skal innrettes slik at gjenutsetting kan skje uten skade på fisken. På redskap der der det finnes kroker med mothaker, skal disse fjernes med fil eller tang. Ved håndtering av fangst skal fiskerne bruke knutefri håv og tang/krokløser.

4.       Landing og avliving av fisk, døgnkvote og årskvote

Døgnkvoten er maksimalt 2 landede laks og 2 landede sjøørreter*. Fisken regnes som landet når fiskeren etter å ha trettet den ut, kan frigjøet den fra kroken mens den befinner seg i håven eller holdes i halegrep. På døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 1 laks på inntil 6,5 kg (85 cm) og 1 sjøørret. Dersom den første landede laksen avlives, skal fisket avsluttes. Dette gjelder også om fiskeren ikke har fylt døgnkvoten av sjøørret. Om den første laksen settes ut, kan det landes ytterligere en laks og inntil en sjøørret innenfor døgnet. Fisket skal avsluttes etter landing av neste laks, uavhengig av om denne settes ut eller avlives. Døgnkvoten er ufravikelig, og gjelder selv om fiskeren har kjøpt flere fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker.

Hver fisker kan avlive minst 5 laks og 5 sjøørret i løpet av sesongen. Både døgnkvoten og årskvoten gjelder for den enkelte fisker. Kvoten kan ikke overføres til andre. Fisk som er landet, skal rapporteres i fiskerens fangstrapport senest kl. 24.00 samme dag, uavhengig av om den er gjenutsatt eller er avlivet.

5.       Krav om gjenutsetting

All hunnlaks skal settes levende ut. Dette gjelder også hannlaks over 85 cm (ca. 6,5 kg).  Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut. Minstemålet for laks er 45 cm.

Feilfanget fisk som på grunn av skade må avlives, skal sløyes og ellers håndteres i samsvar med Mattilsynets regler (se tillegg) og leveres etter avtale i resepsjonen på Fru Haugans Hotell. Slik fangst skal rapporteres, og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens årskvote, forutsatt at den er registrert innlevert til hotellet.

Det vurderes som et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvoten som ikke er rapportert. Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives, og regnes ikke med i kvotene.

6.       Krav om bruk av smittefritt utstyr og skjellprøver

Fiskeutstyret og annet utstyr som brukes i forbindelse med fisket (håv, vadere, vadebukser, båter ol.), skal være smittefritt. Før fisket i Fusta starter, skal utstyr som har vært brukt i annet vassdrag være desinfisert med godkjent desinfiseringsmiddel, Virkon S.

Desinfiseringsstasjoner finnes på Veset, ved Moheim og på Jomfruremma, se kart på salgssidene på www.inatur der desinfiseringsstasjonene er merket med "F". Blankett for egenerklæring om  utført desinfisering skal fylles ut, tas med til fisket og vises fram ved kontroll.

Etter bruk i Fustavassdraget, skal utstyret behandles på samme måte før det brukes i et annet vassdrag.

I desinfiseringsstasjonene finnes også konvolutter for å samle skjellprøver fra fanget fisk. Konvolutter med skjellprøver skal fylles ut med tekst og legges igjen i desinfiseringsstasjonene.

7.       Ekstraordinære tiltak

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på et hvert tidspunkt i sesongen, dersom det oppstår situasjoner som tilsier dette. Det kan for eksempel iverksettes for å unngå overfiske av de samlede sesongkvotene, i tørkeperioder ved lav vannføring og høy vanntemperatur, ved sykdomsutbrudd eller lignende.

9.       Reaksjoner på regelbrudd

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf bestemmelser i Lov om laksefisk og innlandsfisk og i Lov om matproduksjon og mattrygghet. Overtredelser vil i første omgang bli håndhevet privatrettslig av FUSAM forvaltningslag SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Brudd på fiskeregler som er lovhjemlet, vil bli politianmeldt. Alvorlige regelbrudd som blir behandlet privatrettslig, vil medføre et overtredelsesgebyr på minimum kr 4000,-. Alstahaug tingrett er verneting for sivilrettslige tvister knyttet til fisket. Fisker som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Fusta gjenværende del av sesongen og hele påfølgende sesong. Fisker som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Fusta før ilagt gebyr er betalt.

Foruten oppsynsmann kan rettighetshaver/kortselger og alle som har løst fiskekort, kreve at fiskere dokumenterer at de har løst fiskekort for strekningen og at fangster blir rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.

10.       Om ferdsel og parkering

Vis hensyn til andre, gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Bruk parkeringsplasser der slike er merket (se kart på www.inatur.no

* Reglene om fangstkvoter for sjøørret vil tre i kraft før fiskesesongen, forutsatt at Miljødirektoratets innstilling til fangstkvoter i de nye forskriftene om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag blir stadfestet av Klima- og miljødepartementet. 

Tillegg: Mattilsynets regler for håndtering av fisk som skal leveres til mottak:

- Ilandført fisk som avlives og skal brukes til mat, skal bløgges så tidlig som mulig.

- Fisken må ikke bli liggende på bakken.

- Direkte håndtering av fisken må skje med god håndhygiene.

- Fisken skal legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og skal umiddelbart transporteres opg leveres til mottaksstasjon.

- Dersom umiddelbar transport ikke er mulig, må fisken bringes midlertidig til kjøling/innfrysing.

- Temperaturen i kjølelageret skal være maksimalt 4 grader C.

- Fryselagring skal foregå ved - 18 grader C eller kaldere.

 

Ungdomsfiske

Ungdom mellom 12-18 år kan fiske til redusert pris for døgnkort i sone 1 i Fusta. Kr 375,- for døgnkort. 

For mer informasjon kontakt styreleder i FUSAM Eilert Hatten tlf 416 17 517