Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Oversikt over forskningsinformasjon om Gaula i Sunnfjord

Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Eidselva.

Rognplanting Gaular:

Resultat fra Rognplanting i Gaular Sunnfjord.  Rapporten finner du her. Forfatter: Svein-Erik Gabrielsen, Tore Wiers. Rapporten er utarbeidet av LFI, Unifob-miljøforskning.

 

For å styrke laksebestandeni Gaular ble 108 00 øyerogn fra lokalt klekkeri i Gaular plantet ut oppstrøns lakseførende strekning i de to sideelvene Årøy-og-Åmotselvai slutten av februar 2009. Åmotselva og Årøyelva ble funnet å være egnet med hensyn til vannkjemiske forhold, samt at fra det i fra lokalt hold ble informert om at disse sideelvene var disse sideelvene var egnet som oppvekstområde for lakseyngel. Utsetting av rogn ble utført ved å legge ut rogn i plastbokser (vibert bokser) og ved å grave rognen direkte ned i elvegrusen. 

 

Eggoverlevelsen fra utlegging til yngelen forlot boksene ble funnet å være meget høy (95%). Basert på forventninger om en overlevelse fra egg til Smolt på 5-10%, vil trolig denne plantingen føre til en produksjon av 5000 til 10000 laksesmolt. Videre tilsier beregningene av det vanndekte arealet i disse to sideelvene at det fint kan plantes ut omlag 200 000 rogn totalt i disse to sideelvene. En slik strategi vil trolig øke produksjonen av laksesmolt til mellom 10 000 og 20 000 smolt årlig.

 

Samlet sett tilsier resultatene at den benyttede metoden for rognplanting fungerer etter hensikten og at tiltaket vil biddra med å styrke rekruteringen til laksebestanden i Gaular.

 

 

Sjøoverlevelse hos laks:

Forslag til nasjonalt overvåkningssystem. Rapporten finner du her. Forfatter: Peder Fiske, Eli Kvingedal, Arne J. Jensen og Bengt Finstad. Rapporten er utarbeidet for NINA.

 

I denne rapporten gir vi først en presentasjon av overvåkingsmetoder som benyttes i Norge i dag, og ser på metodiske utfordringer knyttet til ekstensiv og intensiv overvåking. Deretter gjør vi en vurdering av relevante egenskaper ved alle landets laksebestander av en viss størrelse og med beregnet gytebestandsmål, totalt 226 bestander.  

 

Egenskapene som er vurdert for hver elv er: smoltproduksjon, potensialet for å merke en tilstrekkelig mengde smolt (eller presmolt), potensialet for å registrere merket smolt under nedvandring og voksenfisk under oppvandring, og posisjon på en eventuell teller i elva. Dette er egenskaper som vi anser relevante ved intensiv overvåking. Videre ble følgende egenskaper vurdert: oppnåelse av forvaltningsmål, kvalitet fangststatistikk, egnethet for gytefisktellinger og ungfiskundersøkelser og om det finnes historiske tidsserier av dette. Sammen med momentet om teller i elva, gir dette relevant informasjon for vurdering av egnethet for ekstensiv overvåking.