Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Vedtekter for Gaula elveeigarlag

Gaula elveeigarlager en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av Gaula (hovedvassdraget) som fører anadrom laksefisk i Gaular kommune.

§ 1 Gaula elveeigarlag

Gaula elveeigarlag (senere kalt laget) er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av Gaula (hovedvassdraget) som fører anadrom laksefisk i Gaular kommune.

Laget har sitt forretningskontor i Gaular kommune.

§ 2 Formål

Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrom laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.

Laget skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter.

Laget har ikke erverv til formål og det enkelte medlem disponerer selv egen fiskerett eventuelt i samarbeid med andre medlemmer. All formidling av fiske foregår uavhengig av laget.

§ 3 Ansvar

Laget er et selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Laget har ikke anledning til å finansiere drift eller tiltak gjennom opptak av lån eller tilsvarende finansieringstiltak, med mindre dette skjer gjennom at medlemmene frivillig forskutterer utgifter mot seinere fratrekk i skyldig forvaltningsavgift.

§4 Medlemmer - andel

Alle med fiskerett innenfor det området som er definert i §1, er med i laget og må følge de vedtak som blir fattet. Det er ikke mulig å melde seg ut av laget.

Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen får fiskerett, blir den fradelte eiendommen automatisk med i laget. Størrelsen på andelen må avtales mellom kjøper og selger og rapporteres omgående av selger til laget. Hovedbruket sin andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende. Ved alle eiendomsoverdragelser skal tidligere eier rapportere navn og adresse på ny eier til laget. For fiskeretter i sameie, tildeles andeler felles. Fordelingen internt i sameiet styres av Sameieloven og evt. tinglyste avtaler.

Eiendommer som er med i laget og deres andeler fremgår av § 17.

Andelene er beregnet i h.t. bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrom laksefisk. Andelsfordelingen skal beregnes på nytt etter fem år.

Laget kan i særskilte tilfeller revidere andelsfastsettingen hvert tredje år. Særskilte tilfeller er når det har skjedd store endringer i fordeling av fangsten rettighetshaverne i mellom, eller at elva har endret løp.

Dersom det viser seg at noen oppførte medlemmer likevel ikke har fiskerett, trer de ut av laget. Eiendommer som viser seg å ha fiskerett, men som ikke har vært med i laget, skal bli med i laget.

§5 Årsmøte

1 Konstituering

Årsmøtet er lagets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Styret innkaller til årsmøtet. Innkallingen til årsmøtet med saksliste skal skje skriftlig med minst tre ukers varsel. Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet skal være kommet inn til styret innen 1. januar. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

Dersom en fiskerettshaver ikke møter selv, kan denne la seg representere av en annen fiskerettshaver ved framlegging av skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn to fullmakter. Ektefelle kan møte og stemme uten særskilt fullmakt. Er et selskap fiskerettshaver kan daglig leder/forretningsfører med prokura, eller styremedlem som tegner selskapet, møte og stemme. Institusjonelle eiere; kommuner, selskaper osv. som er rettighetshavere i forvaltningslaget, kan møte med en person. Hvis det ikke er en person som har selskapets prokura skal den som møter bemyndiges gjennom henholdsvis formannskapsvedtak eller styrevedtak. For eiendommer som ligger i sameie, kreves et skriftlig sameievedtak (flertallsvedtak) som utpeker hvem som skal stemme på årsmøtet.

2 Flertallvedtak

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) mellom de frammøtte. Dersom ingen av de frammøtte protesterer, kan avstemming skje ved at hvert medlem har en stemme. Møteleder skal påse at det før avstemming og valg avklares om noe medlem krever at det stemmes med stemmetall etter andel.

Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitt. Likt stemmetall ved valg blir avgjort ved loddtrekning. Ved avstemming for øvrig har møteleder dobbeltstemme.

Flertallsvedtak må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulempe, enn nytte. Vedtaket må heller ikke føre med seg usaklig forskjell mellom rettene til flertallet og mindretallet, eller gi urimelige fordeler for flertallet til skade for mindretallet. Ved endringer av fiskerregler skal alle medlemmer så langt som mulig rammes relativt likt. Medlemmer som mener vedtak er i strid med disse forutsetningene, kan bringe saken opp for rettslig skjønn i medhold av Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrom laksefisk § 9

3. Årsmøtet skal:

1. Velge møteleder.

2. Godkjenne saksliste og innkalling.

3. Registrere frammøtte.

4. Velge protokollfører og to personer som sammen med lederen, skal underskrive protokollen.

5. Behandle styrets årsmelding og årsregnskap.

6. Behandle styrets forslag til disponering av årsoverskudd.

7. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag samt fastsette årsavgift.

8. Velge leder annethvert år.

9. Velge de styremedlemmer og personlige varamenn som står på valg.

10. Velge den av de to revisorene som er på valg, for 2 år med personlig varamann.

11. Velge den av de tre i valgkomitéen som er på valg, for 3 år med personlig varamedlem.

12. Behandle innkomne saker.

13. Oppnevne aktuelle komiteer/utvalg etter forslag fra styret.

14. Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styrer og komiteer etter forslag fra valgkomiteen.

Videre skal årsmøtet dersom det er aktuelt:

15. Behandle styret sitt forslag til organisering for stasjonene for desinfeksjon av fiskeutstyr og smitteverntiltak for øvrig, fiskekultivering, oppsyn, fangstregistrering, nødvendig informasjon til rettighetshavere og fiskere, overvåkning, fiskeregler, vedta å utarbeide / ajourføre driftsplan, evt endring av vedtektene jf. § 18.

4. Protokoll

Det skal føres møteprotokoll for årsmøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer i laget.

§6 Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer, regnet etter andel, krever det.

Innkallinga til og saksbehandlingen på det ekstraordinære årsmøtet følger reglene for det ordinære årsmøtet. Det kan bare tas avgjørelser i saker som går fram av innkallingen.

§7. Styret

1. Sammensetning

Laget blir ledet av et styre på 5 medlemmer og to varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år. Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær. Laget skal ikke ha daglig leder. Det er svært viktig at det er en balansert representasjon fra ulike deler av vassdraget i styrende organer for fellesforvaltningen. Styret skal således bestå av 1 representant fra sone 1 (fra munningen til Rekevikfoss), 1 representant fra sone 2 (fra Rekevikfoss til Sandefoss) og 1 representant fra sone 3 (fra Sandefoss til Fossfossen). Det skal tilstrebes en fordeling også av de gjenværende styre- og varaplasser.

Styret er vedtaksdyktig når minst tre styremedlemmer eller deres varamedlemmer møter. I situasjoner der det er likt stemmetall i styret, har lederen dobbeltstemme.

2. Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret blant annet:

1. Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med regnskap for foregående år og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for inneværende år.

2. Arbeide for en rasjonell drift av laget i samsvar med formålsparagrafen

3. Utarbeide forslag til:

- driftsplan for fisk i tråd med vedtak i årsmøtet

- fiskeregler, fiskekultivering, oppsyn og fangstregistrering

- justerte andeler hvert 10. år, evt. etter 3 år

- årsavgift og evt. forskudd

- aktuelle komiteer og utvalg

4. Administrere innkreving av årsavgift, og sørge for at alle medlemmene retter seg etter regler vedtatt på årsmøtet.

5. Sørge for at laget eventuelt blir registrert i de offentlige register som loven krever eller som anses hensiktsmessig

6. Sørge for at alle nødvendige, offentlige tillatelser blir innhentet for gjennomføring av driftsplan eller andre tiltak i vassdraget.

7. Samle inn statistikk over oppfisket kvantum, og ha ansvar for overvåking av laksestammen av vassdraget.

8. Ajourføre medlems- og adresselister

9. Arbeide for at elvas fiskeressurser blir utnyttet i tråd med årsmøtes vedtak.

10. Varsle om manglende fangstrapportering eller brudd på fellesforvaltningens bestemmelser om fisket, jfr. Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrom laksefisk § 10.

11. Ut over dette framlegger styret forslag til årsmøtet jf. §5 eller på eget initiativ.

3. Protokoll

Det skal føres protokoll fra styremøtene som skal være tilgjengelig for lagets medlemmer.

§8 Arbeidsår og forpliktelse

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Laget forpliktes av styreleder sammen med ett styremedlem.

§9 Valgkomité

Valgkomiteen er sammensatt av tre medlemmer. Funksjonstiden er tre år. Det medlemmet som har fungert lengst sammenhengende, skal være leder. Komiteen fatter avgjørelser ved vanlig flertall. Vedtekter for Gaula Elveeigarlag

§10 Finansiering av laget

Det skal ikke betales andelsinnskudd.

Laget skal finansiere drift og tiltak ved at det blir søkt om offentlige tilskudd og ved at medlemmene betaler årsavgift. Purregebyr kan pålegges etter statens satser. Styret har fullmakt til å tvangsinndrive ubetalt årsavgift jf. lovens § 25 åttende ledd. For eiendommer som ligger i sameie, fordeles utgiftene mellom de sameieberettigede i like store deler hvis ikke en annen fordeling er skriftlig innberettet til laget. Manglende innbetaling kan også rapporteres miljømyndighetene sammen med en anmodning om at det ikke åpnes for fiske på vedkommende strekning.

Årsavgift pr. andel blir fastsatt på årsmøtet. Medlemmer som kan sannsynliggjøre overfor laget at de ikke har mulighet for fangst, skal fritas fra årsavgift.

Årsavgift på under 500 kr kan innkreves for tre år av gangen.

§11 Fangstregistrering

Alle som fisker i elva, også rettighetshaverne selv, må registrere fangstdata etter retningslinjer vedtatt på årsmøtet. Dette gjelder også om det ikke er blitt fanget fisk på retten. Rettighetshaver er ansvarlig for registreringen, også når denne selger fiskekort eller leier ut strekningen.

§12 Tiltak i vassdraget

Laget kan stå som tiltakshaver for vassdragstiltak innenfor lagets område, jfr. vannressursloven og laks og innlandsfiskeloven. Vassdragstiltaket må gå fram av vedtatt driftsplan, og de nødvendige, offentlige tillatelser må være innhentet. Dersom det viser seg at grunneier/rettighetshaver blir påført skade som følge av tiltaket, må reglene i vassressursloven om skjønn og erverv av rettigheter gjelde.

§13 Inntekter og utgifter

Det skal ikke budsjetteres med inntekter større enn det som er nødvendig for å oppfylle lagets formål. Dersom regnskapet likevel skulle vise overskudd, skal dette settes av i et driftsfond.

§14 Oppløsning

Laget kan ikke oppløses før det evt. åpnes for det i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrom laksefisk. I så tilfelle kan det fattes vedtak om oppløsing av laget med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har blitt reist tilsvarende forslag på forrige årsmøte. Minst halvparten av andelene må være representert. Møter ikke så mange, kan framlegget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall regnet ut fra de frammøtte andelene.

Ved oppløsing skal lagets aktiva settes av i et fond til fremme av laksefisket, styrt av Gaular kommune. Vedtekter for Gaula Elveeigarlag

§15 Endring av vedtektene

Endring i disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer.

§ 16 Tvister

Tvister mellom medlemmer eller mellom medlem og laget som har sitt utspring i lagets virksomhet, skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger.

Dersom enighet ikke oppnås kan partene bli enige om å avgjøre tvisten ved voldgift.

Blir partene ikke enige om voldgift avgjøres tvisten av de ordinære domstoler med verneting i den kommune foretaket har sitt forretningskontor. Vedtekter for Gaula Elveeigarlag

§17 Andelsfordeling

Se vedlagte dokument.Fil andelsfordeling_gaular_elveeigarlag.docx