Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Nedre Tovdal Fiskelag (BA)

Vedtatt på årsmøte 23.april 2015

Paal
Tirsdag 22.november 2016 / 14:34

§ 1. Fiskelaget

Nedre Tovdal Fiskelag (heretter kalt laget) er en sammenslutning av fiskerettshavere i Tovdalselva / Topdalselva (heretter kalt Tovdalselva) jfr. § 3. Laget har fast medlemstall og vekslende kapital, og medlemmene har begrenset ansvar (BA). Laget disponerer fiskeretten til medlemmene.

§ 2. Formål og arbeidsfelt

Laget er organisert etter bestemmelsene i om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

Lagets formål er å:

 • Gjennomføre de lovpålagte oppgavene etter § 25 i Laks- og innlandsfiskeloven
 • Sikre og utvikle lakse-, sjøaure, samt innlandsfiske.
 • Forvalte medlemmenes fiskeressurser slik at produksjonsgrunnlaget utnyttes best mulig.
 • Legge til rette for en samordnet og allsidig utnyttelse av fisket som en del av landbruksnæringa.
 • Utarbeide gode og varierte fisketilbud for allmennheten.
 • Tilstrebe et godt samarbeid med offentlig forvaltning og andre viktige aktører.
 • Ivareta medlemmenes interesser i saker som har betydning for fiske.

                              

§ 3. Lagsområdet og delområder

Lagsområdet omfatter Tovdalselva fra og med Herefossfjorden til og med utløpet i Topdalsfjorden. Lagsområdet er inndelt i følgende områder:

Delområde 1.  Fra utløpet av Tovdalselva (se tinglysning av 29/9-66) til og med Knarrestad (gnr.108 / bnr.39) i vest og en rett linje over til østsiden.

Delområde 2   Fra Knarrestad (gnr. 108 / bnr. 39) til toppen av Boenfossen.

Delområde 3.  Fra toppen av Boenfossen til innløpet av Flakksvann.

Delområde 4.  Fra innløpet av Flakksvann til utløpet av Herefossfjorden.

Delområde 5.  Herefossfjorden.

Medlemmene innenfor hvert delområde kan velge et delområdeutvalg. Instruks for virksomheten i delområdene skal godkjennes av årsmøtet i laget. Avstemming innenfor delområdet skjer etter samme regler som i § 8, annet ledd. Større tiltak som ønskes gjennomført og som ikke er omtalt i driftsplanen, må godkjennes av styret i laget.

 

§ 4. Forretningsforhold

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Laget forpliktes av styrets leder innenfor vedtatt budsjett. Disposisjoner utover dette krever samtykke av minst 3 styremedlemmer.

 

§ 5. Medlemskap

Alle fiskerier innenfor det geografiske området som er nevnt i § 3 må være andelseiere i andelslaget. Fiskerier betegner fiskesameie, felleseie og lignende men også bruk utenom forannevnte som har egen fiskerett. Fiskerier hvor fisket ligger i sameie mellom bruk betraktes som sameier etter lov om sameige av 18. juni 1965 nr.6. Fiskeriet står som ett medlem av laget.

Det er ikke mulig å melde seg ut av laget, med mindre fiskeretten selges. Ved alle eiendomsoverdragelser skal nytt navn og  ny adresse rapporteres til laget.
 

§ 6. Andeler og andelsregister

Hvert medlem tildeles en andel per påbegynte 100 meter strandlinje. Vedtak om justering av andelsgrunnlaget fattes av årsmøtet.

Fordeling av andeler kan justeres når det foreligger plan hvor rettighetene er bedre vurdert (bonitert). Boniteringen utføres av fiskesakkyndig oppnevnt av årsmøtet.

 • Styret skal føre andelsregister med:
 • navn på fiskeriet og gårdsnummer, bruksnummer og navn på fiskerettighetshavere
 • navn og adresse på person som representerer fiskeriet
 • antall meter strandlinje
 • antall andeler og stemmer ved gradert avstemming.

 

Registeret skal være tilgjengelig for alle andelseiere.

§ 7. Styret

Laget ledes av et styre bestående av leder og 5 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmene skal representere de ulike delområdene jfr. § 3. Leder velges på fritt grunnlag uavhengig av delområdene. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av 6 representanter er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. Styret skal arbeide i samsvar med lagets formål jfr. § 2.

I tillegg skal styret:

 1. Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap, og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 2. Ordne med ulike forvaltningsoppgaver som kultiveringsarbeid, oppsyn m.m. slik det blir bestemt av årsmøtet.
 3. Ordne med utnyttelse av områdets fiskeressurser på den måten årsmøtet bestemmer. Styret skal prioritere utnyttelse som skaper økte inntektsmuligheter innenfor rammene gitt i § 2, herunder foreslå / godkjenne etablering av hensiktsmessige fiskesoner..
 4. Forberede saker som skal behandles på årsmøtet, herunder:
  foreslå anvendelse av regnskapsmessig overskudd/underskudd.
  foreslå fullmakter (instruks) for delområdeutvalgene der disse er opprettet.
 5. Legge fram forslag til driftsplan og driftsplanrevisjoner for Tovdalselva.
 6. Gjennomgå løpende evaluering av drifts- og forvaltningsoppgaver.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer.

§ 8. Årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. april. Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Årsmøtet innkalles av styret. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. mars. Innkalling med saksliste sendes medlemmene minst to uker før årsmøtet. Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer. Dersom det i en sak kreves av minst ett medlem, skal avstemningen skje på grunnlag av medlemmenes andeler på følgende måte:

            Inntil               1          andel gir          1 stemme

            Inntil               3          andeler gir       2 stemmer

            Inntil               6          andeler gir       3 stemmer

            Inntil               12        andeler gir       4 stemmer

            Flere enn         12        andeler gir       5 stemmer

 

Årsmøtet skal:

 1. Velge ordstyrer, samt to personer som sammen med leder skal underskrive protokollen.
 2. Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap - herunder avsetning til fonds, budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 3. Behandle styrets forslag til regler for utnytting av fiske.
 4. Velge utsending(er) til Norske Lakseelver
 5. Treffe avgjørelser om:
  disponering av årets overskudd/underskudd.
  fastsette godtgjørelse for verv.        
 6. Velge:
  styreleder med personlig varamann for ett år av gangen. Leder velges på fritt grunnlag uavhengig av delområdene.
  4 øvrige styremedlemmer fra delområdene 1, 3, 4 og 5 med personlige varamenn. Styremedlemmene skal representere de ulike delområdene langs vassdraget jfr. § 3. Styremedlem fra delområde 2 velges internt i delområde 2 og årsmøtet orienteres. Valgene skjer for to år, og etter ett år er to medlemmer på valg.
  revisor.
  valgkomite etter § 9.

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn det som er nevnt i innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller medlemmer med minst 1/3 av lagets andeler forlanger det. For innkalling og saksvedtak gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 9. Valgkomite

Det velges en valgkomite bestående av 4 medlemmer. Disse skal komme fra forskjellige delområder 1, 3, 4 og 5. Valgkomiteen velges for to år, og etter ett år er to medlemmer på valg. Valgkomiteen velger selv leder for ett år av gangen.

Delområde 2 er et fiskeri og velger selv sin representant til styret.

Det utarbeides instruks for valgnemnda.

 

§ 10. Inntekter og utgifter

Lagets fellesutgifter og avsetning av nødvendig arbeidskapital belastes de samlede omsetningsinntektene.

Overskuddet skal tilbakeføres til fiskeriene innenfor de enkelte fiskesonene ut i fra genererte omsetningsinntekter og fiskeriets bidrag til biologisk produksjon.

Hvert fiskeri tildeles egen utbytteandel basert på følgende:

xx % av overskudd knyttes til fiskerienes andel av kortsalget direkte.

xx % av(maks 20%) overskuddet fordeles likt pr strandmeter til samtlige fiskeri.

Prosentvis fordeling i fordelingsnøkkel bestemmes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Til sonene utbetales etterbetaling til den konto som sonene har oppgitt. Den innbyrdes fordelingen innad i sonen er Laget uvedkommende.

 

§ 11 Samarbeide om fiskesoner

Enkelteiere kan på frivillig grunnlag etablere soner for felles omsetning av fiske gjennom laget. Samarbeidsavtaler skal være skriftlige, definere varighet, geografisk omfang og økonomiske fordelingsordninger mellom partene. Søknadsfrist innen 1. desember året før.

Styret i laget skal godkjenne samarbeidsavtaler men kan ikke nekte godkjenning om vilkårene for avtaleinngåelse er ivaretatt.

 

§ 12 Sammensatte fisketilbud

 

Andelseiere som vil omsette sammensatte fisketilbud (fiske med tilleggstjenester) skal ha anledning til dette etter gitte retningslinjer:

 • Det skal søkes til styret i laget innen 1. desember året før.
 • Omsetningen reguleres i skriftlig avtale mellom andelseier(e) og laget ved styret.
 • Fisketillatelsen skal omsettes gjennom laget sitt omsetningssystem.
 • Omsetningsverdi for fisketillatelsen fastsettes av styret i laget (etter forslag fra vedkommende andelseiere), og danner grunnlag for beregning av eierutbytte.
 • Lagets tilgodehavende for dekning av felleskostnader fastsettes av styret for laget.

Laget kan ikke nekte slik omsetning med mindre andelseier(e) missligholder sin plikt til å legge frem kontrollerbar omsetning og/eller unnlater å innbetale sin andel av lagets felleskostnader.

 

§ 13 Begrensning i fiskekortsalg

Andelseiere kan begrense omsetning av fiske for selv å utøve fiske på egen fiskerett. Slike begrensninger kan kun innføres etter søknad til styret i laget og skal være definert til dato og ukenummer. Søknader skal være innkommet innen 1. desember året før.

 

Andelseiere som begrenser omsetningen av fiske skal svare andel av felleskostnader i samme relative omfang som innførte begrensninger (etter satser vedtatt av styret i laget). Eget fiske danner ikke grunnlag for rett til økonomisk utbytte fra laget.

Avtale om begrensning i fiskekortsalg godkjennes av styret i laget. Laget kan ikke nekte godkjenning.
 

§ 14. Tvister

Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller medlemmene innbyrdes om forståelse og gjennomføring av disse vedtektene, avgjøres med bindende virkning for partene av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Det siste medlemmet oppnevnes av Kristiansand tingsrett. Voldgiftsrettens vedtak skal begrunnes. Voldgiftsretten følger de til enhver gjeldende rettsregler for slike saker.

 

§ 15 Bidrag til felles forvaltning.

Forvaltningslagets hovedfunksjon er å forvalte den biologiske ressursen (laksen) helhetlig for vassdraget og alle rettighetshaverne.

 

§ 16. Oppløsning

Laget kan ikke oppløses før det evt. åpnes for det i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.