Sportsfiske/Fiskeregler

Fiskeregler i fiktiv elv

Her vil det alltid ligge oppdaterte fiskeregler for gjeldende sesong. 
Ved spørsmål kontakt:

(OBS! Dette er bare et eksempel på fiskeregler, disse må tilpasses hver enkelt elv)

Hanne Sørvik
Onsdag 03.februar 2016 / 13:12

Vedtatt av Fiktiv elv forvaltningslag AS XX/XX 2022 

Det er utleiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. 

 • Fisketider

 • Midtsesongsevaluering

 • Kvoter og gjenutsetting

 • Redskapsbruk og fiskemetoder

 • Fangstrapportering

 • Desinfisering

 • Unntaksregler ved spesielle forhold

 • Oppførsel i elva

 • Reaksjoner

§1 Fisketid laks og sjøørret 

Fisketid etter laks i fiktiv elv er: 1.juni-31.aug.
Fisketid etter sjøørret i fiktiv elv er: 15.juni-15.juli 

§2 Midtsesongsevaluering

Den XX/XX vurderer Miljødirektoratet og forvaltningslaget innsiget av laks i fiktiv elv. Denne vurderingen kan få følgende innvirkning på fisketider og/eller kvote:

A Situasjon > Konsekvens
B Situasjon > Konsekvens
C Situasjon > Konsekvens

§2 Kvotebestemmelser, minstemål og gjenutsetting

Kvoter

Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget. 
Døgnkvote følger datodøgnet. 
Sesongkvote følger kalenderåret.
Når døgnkvote for en av artene er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn.
Når sesongkvote for en av artene er nådd, skal fisket avsluttes for sesongen.

Døgnkvote:

Laks: 2 avlivet laks per døgn hvorav maks 1 laks over 55cm
Sjøørret: 1 avlivet sjøørret per døgn 

Sesongkvote:

Laks: 7 avlivet laks per sesong.
Sjøørret: 1 avlivet sjøørret per sesong.

Minstemål
All laks og sjøørret under 35 cm. skal settes levende ut igjen.

Gjenutsetting
All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer (www.mattilsynet.no). 
Gjenutsetting av fisk over minstemål er ikke tillatt når temperaturen i elva er over 20 grader.

Gjenutsatt fisk belaster ikke kvote, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt.  
Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår i kvoten. Hvis det er en fredet fisk, skal den leveres til grunneier.

All vinterstøing skal settes levende ut igjen.
All oppdrettslaks skal avlives og leveres inn til grunneier.
All pukkellaks skal avlives og leveres inn til grunneier.
Brunørret belaster ikke kvoten. Minstemål??

Hunnlaksfredning

Fra 15.august er hunnlaks fredet og skal settes ut på en skånsom måte. Ved tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut på en skånsom måte. 

§3 Redskapsbruk og fiskemetoder

Dette kan du fiske med

 • Levende norsk mark, sluk, spinner, wobbler og flue

 • Flytende dupp

 • Kroker med avstand mellom krokstammen og krokspissen ikke større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm

Alt annet er forbudt.

Slik kan du fiske

 • Én håndholdt stang fra land, inntil tre fra båt

 • Inntil to levende eller kunstige agn per stang

 • Inntil XX kroker (enkel, dobbel eller trippel) per agn

 • Søkke kan bare brukes ved markfiske

 • Rykking av fisk er forbudt

 • Det er ikke tillatt å fiske ved eller nærmere enn 50 meter fra vandringshinder.  

Alt som ikke er nevnt her er forbudt.

§4 Fangstrapportering

Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks og sjøørret til Fiktiv elv via xxx  snarest og senest innen 24 timer. Dette gjelder også gjenutsatt fisk. 

Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald, art, vekt, fiskerens fulle navn, eventuell roer, redskap, og om fisken er avlivet eller gjenutsatt.

All vinterstøing av laks skal rapporteres som vinterstøing.
All oppdrettslaks skal registreres som oppdrett.  
All pukkellaks skal registreres som pukkellaks
Brunørret - det oppfordres til at den registreres som brunørret. 

  

 §5 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap 

All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Fiktiv elv. Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra forvaltningslagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag. 

En oversikt over desinfiseringsstasjoner finnes her

 §6 Unntaksregler ved spesielle forhold

 §7 Oppførsel i elva
Det skal praktiseres bevegelig fiske. Start ovenfor fiskere som er på valdet.
Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjenutsettes.
Vis hensyn til andre fiskere.
Rapporter ulovligheter til oppsyn.
Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den.

§8 Overtredelse av fiskereglene 

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr, fiskenekt, og/eller politianmeldelse. Ilagt gebyr må være betalt før man kan gjenoppta fisket. Vedkommende som er tatt for kvotebrudd nektes fiske i Fiktiv elv i inneværende og påfølgende fiskesesong. Fisker som er tatt for kvotebrudd er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. 

Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for fiktiv tingrett.  

Følgende gebyrsatser gjelder for fiktiv elv (gebyrene gjelder per hendelse og per fisker):
Fiske uten grunneiers tillatelse : 1000kr.
Kvotebrudd: 2000 kr. 
Manglede fangstrapportering: 1000 kr.  
Brudd på reglene om redskapsbruk: 1000 kr. 
Manglende desinfisering: 500 kr. 

Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og sanksjoner

 

§9 Fiskereglenes ikrafttreden 

Reglene trer i kraft xx.xx.xxxx. Det er utleiers / fiskekortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Det er fiskers plikt å sette seg inn i og følge retningslinjer for utøvelse av fang og slipp gitt av Mattilsynet.