Elveside/Medlemsinfo

Protokoll Representantskapsmøte

Referat fra RS-møte i Orkla Fellesforvaltning 2017
Tirsdag 28.03.17 kl 19.00 på Landbrukssenteret Midt, Meldal

RuneKrogdahl
mandag 03.april 2017 / 11:43

Saksliste:

Sak 1: Valg av møteleder, samt velge to personer til å underskrive protokollen sammen med lederen

Forslag: Arne Nielsen som møteleder, Ragnhild Nordbø og Reinert Aakerholm til å godkjenne/underskrive protokollen sammen med leder. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 2: Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste, samt registrere møtedeltagere

Innkalling og saksliste godkjent som utsendt, J. Snøsen fått fullmakt fra Lars Metlid.

 
Oppmøtte:
Orkdal: Erlend Olsø, Jonny Svinsøyen Snøsen, Ola By, Reinert Aakerholm og Helge Klungland.

Meldal: Ola Storås, Roar Simundset, Knut Voldøien, Kjell Olav Berg og Arne Nielsen

Rennebu: Evald Grane, Erik Ramsem, Einar Øverland og Raghild Nordbø

Rune Krogdahl fra administrasjonen.

 

Sak 3: Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap for 2016

Årsmelding ble gjennomgått. Styrets årsmelding ble godkjent som utsendt.

Regnskap med noter og revisors beretning ble gått igjennom.

Regnskapet vedtatt som utsendt.

 

Sak 4: Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag

Arbeidsplan og budsjett ble gått igjennom.

Arbeidsplanen og budsjettet ble så enstemmig vedtatt som utsendt.

 

Sak 5:  Fastsette styrets møte- og kjøregodtgjørelse

Den sentrale valgkomitees forslag:

Kontorutgifter leder:          kr. 3.500,- (uendret)

Dagmøter:              kr. 250,- per time (uendret)

Kveldsmøter:                    kr. 650,- (uendret)

Kjøregodtgjørelse:  statens satser

Enstemmig vedtatt. Satsene skal også skal gjelde for andre tillitsvalgte.

 

Sak 6: Fastsette leders honorar

Den sentrale valgkomitees forslag: Lederhonorar: kr. 10.000,- (uendret)

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 7: Revidere og godkjenne driftsplanen

En revidering av driftsplanen er ikke aktuelt i år

 

Sak 8:  Fastsette medlemsavgift, jf. § 9.1

Styrets forslag: kr 200,- (uendret)

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 9: Valg av medlemmer til styret for to år etter forslag fra valgkretsene

Orkdal:         Helge Klungland

Meldal:         Arne Nielsen

Rennebu:     Evald Grane

Alle de foreslåtte styremedlemmer fra valgkretsene ble enstemmig valgt.

 

Sak 10: Valg av styreleder (1 år)

Den sentrale valgkomiteen hadde en 3-delt innstilling: Evald Grane, Helge Klungland og Arne Nielsen. Evald Grane trakk sitt kandidatur til fordel for Helge Klungland.

Det ble så foretatt ett skriftlig valg mellom Arne Nielsen og Helge Klungland.

Helge Klungland fikk 8 stemmer

Arne Nielsen fikk 7 stemmer

 

Helge Klungland ble dermed valgt som styreleder for 1 år.

 

Sak 11: Valg av tre varamedlemmer til styret for ett år

Orkdal: Lars Metlid

Meldal: Kjell Olav Berg

Rennebu: Einar Øverland

Alle de foreslåtte varamedlemmer fra valgkretsene ble enstemmig valgt.

 

Sak 12: Valg av revisor

Den sentrale valgkomitees forslag: Orkla Revisjon.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 13: Styrets forslag til endrede vedtekter

RS-møtet fikk en gjennomgang av de foreslåtte og utsendte vedtektene og kom med følgende endringer:

6.8 Valgkomite

Den sentrale valgkomiteen skal sende sitt skriftlige forslag til OFF’s administrasjon innen 3 uker før det ordinære RS-møtet skal avholdes.

8.2 Styrets oppgaver

Styret skal administrere driften av OFF, herunder:

arrangere kretsmøte/infomøter/høstmøte for de tre kretsene

RS-møtet vedtok enstemmig det utsendte forslaget med de to foreslåtte endringene.

 

Sak 14:        Behandle styrets forslag strategidokument 2017 – 2018

Rs-møtet vedtok enstemmig det utsendte forslaget.

 

Sak 15:        Plassering av egenkapital

RS-møtet ønsket at styret skal vurdere andre lavrisiko plasseringer av kapitalen enn kun bankinnskudd, slik at man oppnår en noe høyere avkastning enn i dag.

 

Meldal 3/4-2017

 

Raghhild Nordbø(sign.)                     Reinert Aakerholm(sign.)                 Helge Klungland(sign.)