Innfjorden Elveeierlag

Innfjorden Elveeierlag

Rettighetshaverne i elva er gjennom jordsifte faststemt i et felles forvaltningslag.

Rettighetshaverne i elva er gjennom jordsifte faststemt i et felles forvaltningslag.

Det ble i 1981 satt fram krav om grensegangssak for fiskerettene i Innfjordelva fra elveosen og oppover til Uravatnet på Holte. Grensegangen la til grunn at der områdenes innmark var kartlagt (Bø, Gjerde, Skjelbostad, Engen, Valved og Engvolden), eide hvert bruk fiskerett i elva etter de grenser som gjaldt for eiendommene på land før jordskiftet. For de eiendommene som ikke har vært under jordskiftebehandling, eier hvert bruk fiskeretten i elva etter de grensene som gjelder vedkommende bruks eiendom på land. Skjønnet ble avhjemlet 11. oktober 1985. Elvestrekningene som har enerett til fiske for hvert enkelt bruk, er merket med impregnerte furupåler, nummerert fra 1 – 71. Istedenfor 500- deler er den enkeltes andel omregnet til prosent. 

Eiendommene i Innfjorden med fiskerett i Innfjordelva er sammen med elveeierlagets lover rettsgrunnlaget for styring og drift av elva. Lakselovens § 25 (vedtatt i Stortinget 04.12.2012) ansees med dette å være oppfylt. 

Styre
E-post
oddmun@valved.no

v/ styreleder Oddmund Valved
Engan 10
6315Innfjorden
Norge