Verdens største atlantiske laks

Med utgangspunkt i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon, trusselfaktorer og tiltak er det i tiårsperioden 2010-2020 iverksatt en redningsaksjon for Vossolaksen - verdens kanskje største atlantiske laks. Etter bestandssammenbrudd på slutten av 1980-tallet, og etterfølgende høyt innslag av rømt oppdrettslaks, var bestanden nær ved å bli utryddet.

Fiskekort kan du kjøpe her

Oversikt over soner i kart

Generell beskrivelse av fisket

Fisket i Bolstadelva er et FORSKNINGSFISKE og IKKJE EIT ORDINÆRT FISKE, så er det nokon spesielle retningslinjer. Alle som har kjøpt fiskekort for den aktuelle dagen møter ved Oddsbu klokka 08:30 for informasjon om fiske og fiskeplasser.
Her vert det mogeleg å få lånt knutelause håvar om ein ikkje har dette sjølv.

Fiskeregler

Fiskereglar for Bolstadelva

Bolstadelva er open for forskingsfiske etter laks i 2021 : f.o.m. 15. juni t.o.m. 31. august 2021.

Elva er freda for fiske mellom kl. 00.00 - 06.00

Følgjande reglar er fastsett for fiske etter anadrom laksefisk i Bolstadelva.

Elva er opna for forskningsfiske. Det betyr at all fisk er freda og «fang og slepp» gjeld.

Alle som fiskar i Bolstadelva skal løyse fiskekort på Elveguiden (Laksebørsen) før fiske startar.

Rapportering av fangst skjer også via denne portalen. Alle som skal fiske i Bolstadelva  har plikt til å setja seg inn i gjeldande fiskereglar.

§ 1  Krav om fiskekort

Alle som skal fiska i Bolstadelva  må ha betalt fisketrygdavgift og  ha gyldig fiskekort som skal kunna visast fram ved tilsyn.

§ 2 Fisketid
Bolstadelva er open for forskingsfiske etter laks i 2021 : f.o.m. 15. juni t.o.m. 31. august 2021.

Sjøaure: Sjå eigne fisketider

Elva er freda for fiske mellom kl. 00.00 - 06.00

§ 3  Krav om sertifisering

Alle som skal fiska under forskingsfiske i Bolstadelva,  må gjennom ei sertifisering før fisket startar.

Last ned appen "FiskeHjelp", eller gå på fiskehjelp.no og finn "Sertifisering"

§ 4 Innsjekking

Forskingsfisket i Bolstadelva er basert på sjølvbetening.

Når ein kjem til elva skal ein skriva seg inn i  Innsjekkingsbua ved Bergagarden.

Når ein fiskar skal ein ha med seg fylgjande utstyr som er tilgjengeleg i Innsjekkingsbua:

1) Scannar

3) Fiskehov

4) Flytevest

5) Konvolutt for skjelprøvar

6) Eventuelt fiskestangstativ

Utstyret skal leverast tilbake i rett tid slik at det er klart til neste fiskar

Kvar fiskar skal ha med seg mobiltelefon og utstyr for å måla lengda på fisken.

Innsjekkkingsbua i Bolstadelva

§ 5 Desinfisering av fiskeutstyr

Det er  krav om desinfisering av alt fiskeutstyr. Dokumentasjon på desinfisering skal leggjast fram ved tilsyn.

Desinfisering kan avtalast  med Bolstadelva as, sjå info i Innsjekkingsbua

§ 6 Reiskapsbruk og fiskemetode

- Mothakar på treble-krok og dobbelkrok skal vera fjerna (innknept).

- Ved fangst skal det nyttast knutelause håvar.

- Flue, sluk og ulike typar dorgereiskaper kan brukast (maksimum ein treble-krok).

Det er ikkje tillete å fiska med reke eller makk.

§ 7 Gjenutsetjing
Villaks, finneklipt og PIT-merka laks skal setjast ut att. Laksen skal handsamast på ein varsam  måte og i tråd praksis vist i foldaren « Gjenutsetting av laksefisk, Fang og slipp!». Denne ligg ute på heimesida til laget. Ein kan også laste den ned via denne lenka

Rømt oppdrettslaks og eventuell pukkellaks skal avlivast.              

§ 8 Avliving av fisk

Dersom fisken er såpass skada at den ikkje kan setjast ut att, skal den avlivast og leverast snarast råd til kontaktperson i Bolstadelva AS.

Avliva fisk vert levert til institusjon, barnehage, skular el.l.

Avliva fisk skal  bløggast så rakst som mogeleg, ikkje leggjast på bakken og unngå direkte kontakt med jord.

All handsaming av fisken skal gå føre seg med god handhygiene.
Fisken skal pakkast inn eller leggjast  i rein behaldar som er eigna for kontakt med næringsmiddel.

§ 9 Rapportering
All fangst skal fortløpande rapporterast på www.elveguiden.no 

All laks og sjøaure skal registrerast med lengde, kjønn, om den er feittfinneklipt og scannast for PITmerke.

Det skal takast skjelprøver av all fanga fisk.

Skjelprøvar skal leverast i konvolutt i Innsjekkingsbua ved Bergagarden.
Feilrapportering eller mangelfull rapportering vert sett på som brot på fiskereglane, og handsam i tråd med reglane i § 11 (Straff). 

§10  Fiskevald og tilkom

Det er fire fiskevald i Bolstadelva; 1) Bolstadstraumen, 2)Langhølen, 3) Rongahølen og 4) Keilo (Osen)

Bolstadelva soner

Kvar høl har 1-3 elvebåtar.

Det vert oppmoda om å fiska saman to og to for å kunna handsama fisken på best mogeleg måte.

FORSLAG TIL 100 M SONE VED UTLAUPET TILBOLSTADELVA PR 19.02,2021

I ei fastsett 100 meters sone utanfor osen er det ulovleg for ålmenta å fiska frå båt. Grensa mot sjø er vist ved oppslag ved fjorden.

OBS, denne forbodssona er  foreslått utvida, Sjå  ev nye oppslag.  

Bolstadelva fredningssone

§ 11 Straff
Brot på reglane eller medverknad til brot er straffbart. Regelbrot kan medføre utestenging, gebyr og melding til Politiet. Fiske kan ikkje gjenopptakast før ilagd gebyr er betalt. Gebyr for brot på fiskereglane er kr 4000,-

Personar som har vist uakseptabel åtferd kan og bortvistast frå fiske i elva. Uakseptabel åtferd kan vera å ikkje i møtekommune oppsynet sitt pålegg, opptre truande eller sjenerande for andre fiskarar og grunneigarar. Bortviste personar er sjølve ansvarlege for å avstå frå fiske. Om dette ikkje vert overhalde, vil utestenginga utvidast. Manglande innlevering av skjelprøve kvalifiserer til gebyr på kr 1000 ,- per manglande skjelprøve. Eigar/utleigar/kortselgar har plikt til å kontrollere om fiskaren har løyst fiskaravgift i tillegg til gyldig desinfiseringsbevis. Verneting for tvistesaker er Voss Forliksråd og eller  Bergen og Nordhordland Tingrett.
 

§ 12 Verknad
Desse reglane er vedtekne på årsmøte i Bolstadelva AS 12.04.2021 og trer i kraft frå 15. juni 2021. Reglane er oppdatert pr  17.03.2023.