Lakselva på Senja

Laukhelle Lakselva eller bare "Lakselva" som den omtales lokalt, renner ut på innersida av Norges nest største øy, Senja, i Troms fylke. Sine kilder har den på vestsida av øya, i Svan- og Kaperfjellene.

Laukhelle

Som tilreisende sportsfisker kan du oppleve at det i perioder fiskes mye i de mest populære sonene. Likevel er det gode muligheter for fiske i vassdraget, og det er et faktum at størstedelen av fisken blir tatt i innsjøene. Båt får en leid hos Senja Camping.

 

Generell beskrivelse av fisket

Vårflommen starter normalt i slutten av mai og har sin topp tidlig i juni. I nord-norsk sammenheng har vassdraget en tidlig oppgang. Når isen først har gått på innsjøene stiger vanntemperaturen raskt over 10 grader. Vannstanden elva er avhengig av snøsmeltingen. Vannføring Mevatn.

I juli måned er det ikke uvanlig med temperaturer i elva på 15-18 grader. Da flytter en del av laksen til innsjøene i vassdraget, mens sjøørreten er desto mer bitevillig. Totalt sett fanges det mest fisk i elva fra midten av juli til midten av august.

Familien

For familier kan et opphold ved Senja Camping anbefales, som ligger solrikt og idyllisk til ved bredden av Høglivatnet – et av vassdragets beste fiskevatn. De tilby hytter, campingplass, basseng, dyr, båtutleie og fiskekort.

 

Fiskeregler

Fiskeregler 2024.

Personer som er fylt 18 år skal betale Fiskeavgifta til staten

FISKETIDER:

Fiskesesong for sjøørret starter 1. juni kl. 00:00 og avsluttes 14. september kl. 24:00.. Ordinær sesong for laks starter 15.06 til 31.07Fra den 01.09. kl. 00:00 til og med den 14.09. kl. 24:00 er det tillatt å fiske etter sjøørret i sone 1, sone 2, samt alle vatna, men ikke nærmere enn 200 m fra inn- og utløps elv. Fisketid på sjørøye starter 01.07 og varer til 20.08 kl.00.00. Fiskedøgn starter kl 18.00 og varer til kl 14.00 hver dag, med unntak fra onsdag kl 18.00 til torsdag kl 18.00. Mellom kl 14.00 og 18.00 de andre dagene kan det kun fiskes på vatnene, men ikke elvestrekkene for kortkjøpere Mellom kl 14.00 og 18.00 hver dag kan det kun fiskes på vatnene for kortkjøpere.Fra onsdag kl 18.00 til torsdag kl 18.00 gjelder kun andels og grunneierkort for hele vassdraget.

 

KVOTEBESTEMMELSER: To laks under 80 cm pr. døgn. Personlig kvote på 2-to hannlaks over 80 cm pr. sesong. Hannlaks over 80 cm inngår i døgnkvoten. Døgnkvote på 8 sjørøyer. Årlig totalkvote for vassdraget på 200 sjørøyer. Døgnkvote på 5 sjøørret. Fangstrapportering skal derfor skje fortløpende. Oppdrettslaks og Pukkellaks skal avlives og rapporteres. Gjenutsatt fisk teller ikke på kvoten, men skal rapporteres.  Fiskedøgnet avsluttes ved oppnådd avlivet døgnkvote uansett art. Etter hannlaks års kvoten er oppnådd, og du må avlive laks over 80 cm uansett kjønn avsluttes døgnet. Hunnlaks over 80 cm er fredet hele sesongen. Må det avlives laks mellom 1 juni og 14 juni, kl.00.00, må fisket avsluttes til neste fiskedøgn starter.   

REDSKAP OG UTSTYR:Fra 1 juni til 14 juni, kl.00.00, er det kun tillatt å fiske med en enkelt krok uansett redskap, og all villaks skal settes ut, døgnet avsluttes om du må avlive villaks i denne perioden.  Fra 15.06 til 14.09 kl.00.00 er det kun tillatt med maksimalt tre enkeltkroker eller en-1 trippelkrok uansett redskap. Forbud mot fiske med reke eller agnfisk, og oter. Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks. Fra den 20.07 er det ikke tillatt å bruke sluk/wobbler på elvestrekkene. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte inntil to stenger pr. båt, men kun en stang pr. person. Det anbefales og klemme inn mothaker på kroker fra 01.08 siden ordinær sesong for villaks er over.

FORBUDSOMRÅDER: Ved bruk av båt Fra Sjøfossen og ut til elvemunningen ved Rørnes, i hele sone 2, og ovenfor Svanelvbrua, samt hele sone 6 til nedre Lombola ved Lille Svanvatn. For hele vassdraget gjelder forbud mot bruk av enhver form for motor. Fiskeoppsynet er unntatt fra bestemmelsene om båtbruk/påhengsmotor. Fiske fra båt har vikeplikt for fiske fra land. Storfossen med begge kulper i sone 5 er stengt for alt fiske.

UTSETTINGSPÅBUD: Vinterstøinger skal gjenutsettes. Laks og sjøørret under minstemål (henholdsvis 35cm og 30 cm), skal gjenutsettes. Det er påbud om utsetting av all hunnlaks og hannlaks over 80 cm gjennom hele sesongen utenom kvotebestemmelser. Det anbefales sterkt at fisk i begynnende gytedrakt gjenutsettes.

DESINFISERING. Alle som kommer fra andre vassdrag skal desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, båter, kano, og annet utstyr). Dette skal gjøres før fisket starter. Det er utplassert sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. Desinfisering stasjoner finnes i sjøfossen i sone 1, og på baksiden av kiosken ved Torsmoen Camping.

RAPPORTERING: All fangst skal rapporteres fortløpende (også 0 fangst) umiddelbart, og senest 3 dager etter endt fiske, og senest innen 20 september. Siste frist for å hente innbetalt depositum er 30 september på Intersport Finnsnes. Rapporteringsplikten gjelder også gjenutsatt anadrom fisk. Manglende eller for sen rapportering kan medføre at fiskeren ikke får anledning til å kjøpe ytterligere fiskekort. Vinter Støinger av villfisk skal ikke rapporteres, mens støinger oppdrett kan rapporteres. All fisk skal lengdemåles som beskrevet på skjellprøve konvolutt, fra fiskens snute til halefinnens ytterste spiss. 

ANNET: Det kan bli gjort en eller flere evalueringer i løpet av sesongen, og med grunnlag i disse kan det innføres andre bestemmelser/kvoter for deler av fiskesesongen dersom Styret bestemmer det. Det skal tas skjellprøver av all laks. Postkasse med prøver finnes i sjøfossen, gapahuk ved flaet i sone 2, og Torsmoen Camping.  Alle som skal fiske i vassdraget må kjøpe et av lagets fiskekort. Ungdom inntil 18 år fisker gratis, men det må løse ut kort på Intersport Finnsnes, med 100 kr i depositum.

BRUDD PÅ FISKEREGLER: Brudd på fiskereglene kan føre til bortvisning, eller utestengelse av oppsynspersonell. Ved spesielle hendelser og grove regelbrudd kan Styret ilegge strengere reaksjoner.

Fishing Regulations 2024

Those who have attained 18 years of age need to pay Fishing excise tax to the state.

Fishing Season:

 • The fishing season starts June 1st at midnight (00:00) and ends September 14th at midnight (24:00).
 • Salmon Season is from June 15th to July 31st.
 • From September 1st midnight (00:00) and until September 14 midnight (24:00) you can fish seatrout in zone 1 & 2 as well as in all bodies of water but no closer than 200 meters from any inlet or outlet.
 • Artic Char season is form July 1st to August 20th midnight (00:00)
 • A fishing day is considered a calendar day from 6 p.m. (18:00) to 2 p.m. (14:00 the next day.
 • Every day between 2 p.m. (14.00) and 6 p.m. (18.00) the card byers can fish in all bodies of water.  

Quota Regulations: (day=24 hours)

 • Two (2) Salmon under 80cm per day.
 • Personal quota for two (2) male salmon over 80cm per season.  Male Salmon over 80cm is part of the daily quota.
 • Daily quota of eight (8) Artic Char.  Yearly total quota for the river and all its tributaries is 200 Artic Char.
 • Daily quota for Seatrout is five (5).
 • Continuous Catch Reports, therefore, need to be kept.
 • Farmed Salmon and Humpback (Humpies) Salmon are to be destroyed and reported.
 • Catch and release fish do not count in the daily fish quotas.
 • Fishing day stops when the quota has been reached regardless of type. (for example, if you have caught 5 seatrouts you stop fishing and cannot continue fishing for salmon or Artic Char.) If you catch wild salmon that cant be set free between 1 june and 14 of june, the fishing must stop.

Tackle and Gear:

 • From June 1st until June 14th midnight (00:00) Only single hooks are to be used fishing regardless of tackle type, and wild salmon are catch and release only. 
 • Your fishing day ends immediately if you have killed a wild salmon during this period.
 • From June 15th to September 14th midnight (00:00) the maximum of three (3) single hooks or one (1) triple hook regardless tackle type.
 • Forbidden to use shrimp, bait fish, or otter.
 • Forbidden to use gaff to land salmon.
 • From July 20th the use of wobbler and lures in the river is forbidden.
 • Maximum two (2) fishing poles per boat, however only one (1) per person.
 • It is recommended that to pinch the barb on your hooks or use barbless hooks from August 1st since the salmon season has closed.

Prohibited Areas:

 • It is forbidden to use boats from Sjøfossen (water falls) and out to the mouth of the river at Rørnes, the whole of zone 2, and above Svanelvbrua (bridge in Svanelv), likewise the whole of zone 6 to lower Lombola at Lille Svanvatn.
 • It is forbidden to use any form of motor on the water course and its tributaries.  Fishery protection wardens are exempt for this regulation and are allowed to use patrol boats with outboard motor.
 • Fishing from boats must give right of way to those who fish from land.
 • Storfossen (water falls) and both deep pools in zone 5 are closed for all fishing.

Release Order:

 • Fish that wintered over in the river are to be released.
 • Salmon and seatrouts below the minimum size (35cm and 30cm respectively) are to be released.
 • All female and male salmon over 80cm are to be release throughout the whole season except for the allowed quota.
 • It is recommended that fish in spawning suit be released.

Disinfection:

All who come from other watercourses must disinfect all tackle and gear (fishing poles, waders, tackle, gaff, boat, canoe, and any other equipment).  This is to be done before fishing commences.  There are self-instruction disinfecting stations available 24/7.  Disinfecting stations at Storfossen in zone 1, and behind the kiosk at Torsmoen Camping.  Follow the instructions which are set up at the different stations.

Reporting:

All catches are to be reported continuously (also zero (0) catch) immediately, and no later than three (3) days after you have finished fishing. Last day for reporting catch is September 20th.  Deadline to collect deposit is September 30th at Intersport Finnsnes.  Reporting duty also includes released anadromous fish.  Missing and/or late reports can result in being banned from buying a fishing licence later.  Wild fish that have wintered over do not need to be reported but farmed fish who have over wintered can be reported.  All fish need to be measured (length) from fish snout to tail fin’s outer tip as described on the scale sample envelope.

Other:

One or more evaluations can be carried out during the season which would give grounds for other rules and regulations concerning quotas for parts of the fishing season if the council so decrees.  Scale samples of all salmon is mandatory.  A post box for the scale envelopes can be found at Sjøfossen, lean-to/shelter at Flaet in zone 2 and Torsmoen Camping.  All who fish in the watercourse have to purchase a fishing licence. Youth under 18 years old can fish free however, they too must collect a fishing licence card at Intersport Finnsnes with a deposit of 100 crowns

RULE VIOLATION: Violation on the fishing regulations can lead to expulsion or exclusion by supervision. In the event of special incidents and gross violations of the rules the bord can impose stricter reactions.

 

Ungdomsfiske

Ungdom under 18 år fisker gratis, men må løse ut et av lagets fiskekort på Intersport Finnsnes AS, mot å betale et depositum på kr. 100, 00. Fiskereglene for øvrig gjelder også for ungdom. Husk rapportering!