Tressa_01

Fiskeregler for 2023 i Tressa

Her kan du lese fiskereglene for 2023-sesongen

Hans Jakop Frostad
tirsdag 06.juni 2023 / 16:05

Vedtatt av Tressa Elveeigarlag SA  11 mai 2023. 

Det er fiskerettshavers og kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene. Det er fiskers sin plikt å sette seg inn gjeldende fiskeregel i vassdraget. Fisker plikter til enhver tid å ha tilgjengelig all dokumentasjon som er pålagt for å kunne fiske. Dette skal uoppfordret vises til fiskeoppsyn ved kontroll. 

Dette dokumentet består av både offentlige og private fiskeregler

Kortsalg skjer kun elektronisk ved å logge inn på www.elveguiden.noved bruk av app på mobil/nettbrett eller pc.

Alle som skal fiske i Tressa må registrere seg i www.elveguiden.no. Ved kjøp av «Tressa -kortet» gjelder dette som kvittering for at fisker har lest og forstått fiskeregler for Tressa.

Fisker er da registrert i Tressaregisteret og fangstrapportering for Tressa.

I tillegg må fisketrygdavgift være betalt, og fiskekort anskaffes før fiske starter.

Tressa Elveeigarlag SA har fiskeoppsyn i vassdraget påser at fiskereglene og opplysningsplikten blir fulgt. Fiskeoppsynet har myndighet til å utøve reaksjoner og rapportere brudd på fiskereglene.

Fiskereglene gjelder fra bru i Øvstedalen, og fra Holfossen Nerem og til grense elv/sjø i Tressa i perioden 1. juni – 31 august. Det er i dette område forvaltningslagets fiskeregler gjelder, og fiskeoppsyn har ansvaret. I fra grensen/elv sjø, samt utenom sesong, er det Statens Naturoppsyn som har ansvar for oppsyn. Utenom den angitte fiskesesongen er elva stengt for alt fiske. 

Elva er delt opp i fem soner: Sone skal brukes ved rapportering av fangst.

   Sone 0.   All fiske forbudt

   Sone 1  Nedstrøms bru hovedvegen.  Kun for fluefiske

   Sone 2, 3, 4 og 5    Åpent for fiske med godkjendt fiskeutstyr.                   

De samme regler, kvoter, fisketider og fredningstider gjelder også de som fisker på grunneierdager.

Vi minner om at all ferdsel i og ved elva, er på eget ansvar.

 

 

§1 Fisketid laks og sjøørret 

Fisketid etter laks i Tressa er: 01.06.2023 – 31.08.2023 

Fisketid etter sjøørret i Tressa er: 01.06.2023 – 31.08.2023

§2 Fredningsområder og fiskefredning

Fredningssoner

 • Oppstrøms bru i Øvstedalen
 • Urdelva på Rypdal
 • Elva er stengt for fiske mellom kl.00.00 – 06.00 alle dager.
 • Elvedeltaet fra oppsatt «Fiske forbudt»-skilt ved naturreservatets grense og ut til marbakken. Se bilde av kart. Forbudet gjelder alle dager.

Minstemål

 • All laks og sjøørret under 35 cm skal settes levende ut igjen.

Vinterstøing

 • Det er forbudt å fiske vinterstøing (utgytt fisk) av laks og sjøørret. Fanget vinterstøing skal settes ut igjen på en skånsom måte.

Sjøørretfredning

 • All sjøørret over 60 cm er fredet og skal settes ut på en skånsom måte.

§3 Midtsesongevaluering

I forkant av sesongen har Tressa Elveeigarlag SA sammen med statsforvalteren fastsatt noen forhåndsavtalte handlingsalternativer som skal iverksettes basert på hvordan elva ligger an i forhold til gytebestandsmålet. Dette er viktig slik at vi sikrer at det er nok gytefisk til å nå gytebestandsmålet når sesongen er over. 

Den 31/07/2023 vurderer Elveeigarlaget innsiget av laks til Tressa. Denne vurderingen kan få innvirkning på fisketider og/eller kvote. Ved avvikende lavt innsig av laks kan Miljødirektoratet innføre ekstraordinære tiltak, ut over forhåndsavtalte tiltak.                                                                                                                                               

§4 Kvotebestemmelser og gjenutsetting

Fiskekort og fiskeavgift

 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras
 • Alle over 18 år må ha betalt fiskeravgift for å fiske i Tressa
 • Alle som skal fiske i Tressa må løse ut «TRESSA-KORTET»
 • Alle som skal fiske på grunneierdager må løse ut "Grunneierkortet"

Kvoter

 • Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget.
 • Døgnkvote følger datodøgnet med mindre annet er oppgitt på fiskekortet.
 • Ukekvote gjelder for 4 dager.Torsdag, fredag, lørdag og søndag
 • Sesongkvote følger kalenderåret.
 • Når døgnkvote for laks er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn.
 • Når ukekvote er nådd, skal fiske avsluttes for inneværende uke.
 • Når sesongkvote for laks er nådd, skal fisket avsluttes for sesongen.  

 

Kvote gjenutsatt fisk

Døgnkvote:     2 laks, 1 ørret

Ukekvote:        4 laks,  2 ørret

Sesongkvote:  8 laks, 6 ørret

Fangstkvote

Døgnkvote         

Laks:                  2  avlivet laks per døgn 

Sjøørret:           1  avlivet sjøørret per døgn 

Ukeskvote          

Laks:                  4  avlivet laks per uke 

Sjøørret:           2 avlivet sjøørret per uke

Totalkvote for sesong pr. fisker

Laks:                 8  avlivet laks per sesong 

Sjøørret:           4  avlivet sjøørret per sesong

 • All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer godkjent av mattilsynet (lakseelver.no)
 • Gjenutsatt fisk belaster ikke kvote, men skal registreres/rapporteres som gjenutsatt.
 • Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår i kvoten. Hvis det er en fredet fisk, skal den leveres til «laget/fiskerettshaver»
 • All vinterstøing skal settes levende ut igjen og registreres/rapporteres.
 • All oppdrettslaks skal avlives og dokumenteres/vises til fiskeoppsynet. Husk å registrere/rapportere.
 • All pukkellaks skal avlives og dokumenteres/varsles fiskeoppsyn. Husk å registrere/rapportere.

§5 Redskapsbruk og fiskemetoder 

Dette kan du fiske med

 • Mark
 • Sluk (maks 35gram)
 • Spinner
 • Wobbler
 • Flue
 • Flue med dupp

Alle andre fiskeredskaper er forbudt.

Slik kan du fiske

 • En håndholt stang fra land
 • Kun lov med ett agn
 • Søkke kan bare brukes ved markfiske
 • Rykking av fisk er forbudt
 • Bruk av håv er lov
 • Bruk av klepp ikke lov

Alt som ikke er nevnt her er forbudt.

§6 Fangstrapportering

Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks, sjøørret, oppdrettslaks og pukkellaks til Tressa Elveeigarlag SA via ELVEGUIDEN.NO 

snarest og senest innen 3 timer. 

 • Dette gjelder også gjenutsatt fisk.
 • Det skal også rapporteres om null fangst.
 • Fangstrapportering gjelder også fiske på eventuelt grunneigardager.

Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald, sone, type, kjønn, vekt, fiskerens fulle navn, redskap, og om fisken er avlivet eller gjenutsatt.

 • All vinterstøing av laks skal rapporteres som vinterstøing.
 • All oppdrettslaks skal registreres som oppdrett.
 • All pukkellaks skal registreres som pukkellaks.

§7 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap 

All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Tressa.

 • Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra forvaltningslagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag.
 • Desinfiseringsattest app ELVEGUIDEN.NO

Desinfiseringsstasjon finnes i Tresfjord småbåthavn i sentrum av Tresfjord. Se svart 🔺 på kartet. 

 §8 Unntaksregler ved spesielle forhold

Dersom vanntemperaturen overskrider 20 grader, blir elva stengt for fiske.

Dersom vanntemperaturen er lavere enn 20 grader i lenger en 24 timer blir elva åpnet for fiske. 

Dersom vannstand er lavere enn minstevannstand vedtatt av styret blir elva stengt for fiske. Dersom vannstand er over minstevannstand over en periode på to døgn blir elva åpnet for fiske. Vannstand måles ovenfor bru på Sylte.

Ved andre uforutsette hendelser som kan ha stor påvirkning på bestanden kan laget velge å stenge for fiske. Ved endringer av regler vil det bli opplyst:

 • Facebook
 • ELVEGUIDEN.NO
 • Nettside
 • Oppslag

 §9 Oppførsel i elva

 • Det skal praktiseres bevegelig fiske. Start ovenfor fiskere som er på valdet.
 • Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjenutsettes.
 • Vis hensyn til andre fiskere.
 • Rapporter ulovligheter til oppsynet eller Tressa Elveeigarlag SA.
 • Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den.
 • All ferdsel på eget ansvar

§10 Brudd på fiskereglene 

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr, bortvisning, utestengelse og/eller politianmeldelse. Ved spesielle hendelser og grove regelbrudd kan Tressa Elveeigarlag SA ilegge strengere reaksjoner enn det som nevnes her. 

(* ) Brudd på offentlig forskrift inkludert kvotebestemmelser skal politianmeldes jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.

Følgende reaksjoner gjelder for Tressa (gjelder per hendelse og per fisker):

                                                                 1 gang                            2 gang  

Bruk av ulovlig fiskeutstyr                   Utestengt 1 døgn        Utestengt 1 år   

Fiske uten gyldig betalt fiskekort       Utestengt 3 døgn       Utestengt 1 år   

Fiske på annen persons fiskekort      Utestengt 3 døgn       Utestengt 1 år   

Fiske i fredningstid på fiskedøgn        Utestengt 3 døgn      Utestengt 1 år   

Fiske utenom fiskesesong                   Utestengt 2 år                  

Fiske uten statskort                               Utestengt 1 døgn fra fiske til kort er kjøpt.

Utestengt resten av sesongen v/2. gangs foreteelse.

Avlivet fisk inntil 5 cm over Max mål   Utestengt 1 døgn     Utestengt 1 år   

Avlivet fisk >5 cm over maksmål          Utestengt 1 år                  

(*) Avlivet for mange fisk i døgnet        Utestengt 3 døgn    Utestengt 1 år   

(*) Avlivet for mange fisk i sesongen    Utestengt 1 år                

Manglende rapp. Fangst/nullfangst      Utestengd 1 døgn  Utestengt 1 år   

Fisk som skal innleveres ikke blir levertUtestengt 1 år                  

(*) Overskredet døgnkvote                      Utestengt 3 døgn   Utestengt 1 år   

Fiske uten å ha desinfisert fiskeutstyr   Utestengt 1 år                  

Utestengelse gjelder fra og med tidspunkt, dato/år/klokkeslett              

§11 Aksept fra fisker

Ved utøvelse av fiske aksepteres regelverk og påfølgende reaksjon på regelbrudd. Ved utøvelse av fiske aksepteres det at brudd på fiskeregler blir behandlet av styret i Tressa Elveeigarlag SA, og ved behov kan relevant informasjon om brudd på fiskeregler videreformidles til aktuelle rettighetshavere og/eller fiskekortselgere. Ved grove brudd kan informasjonen også videreformidles til politiet og SNO. 

Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for Nordmøre og Romsdal Tingrett