Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Innfjorden Elveeierlag SA

Vedtekter for Innfjorden Elveeierlag SA

Paal
mandag 19.august 2019 / 10:46

§1 INNFJORDEN ELVEEIERLAG SA

Innfjorden elveeierlag SA (senere kalt laget) er et samvirkeforetak. Medlemmer er alle rettighetshavere på anadrom strekning i Innfjordelva i Rauma kommune. Medlemmene er andelseiere i laget som har sitt forretningskontor i Rauma kommune.

§ 2 FORMÅL

Innfjorden elveeierlag SA sitt formål er å forvalte og omsette andelseiernes fiskerettigheter fra munningen og opp til Uravatnet.

Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrom laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Lakse- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammen av en bærekraftig ressursforvaltning.

Laget skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter.

Laget skal formidle fiske for de rettighetshaverne som ønsker det, med sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne.

§ 3 ANSVAR

Medlemmene har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser. Laget har ikke anledning til å finansiere drift eller tiltak gjennom opptak av lån eller tilsvarende finansieringstiltak, med mindre dette skjer gjennom at medlemmene frivillig forskutterer utgifter mot senere fratrekk i skyldig årsavgift.

§ 4 ANDELER

Alle med fiskerett i anadrom strekning i Innfjordelva er med i laget og må følge de vedtak som blir fattet. Det er ikke mulig å melde seg ut av laget, men mindre fiskeretten selges. Ved alle eiendomsoverdragelser skal tidligere eier rapportere navn og adresse på ny eier til laget.

Andelene er bestemt av boniteringen av 1910 og omforent av alle rettighetshaverne.

§ 5 ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet fra salg av fiske treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar. Årsmøtet kan vedta at årsoverskuddet, slik styret foreslår, går til etterbetaling til andelseierne etter størrelsen på den samhandelen de har hatt med laget (Samvirkeloven § 27). Det vil si at overskuddet fordeles til de rettighetshaverne som har formidlet sitt fiske gjennom laget etter deres andel som uttrykk for størrelsen på samhandelen. Eventuelt kan hele eller deler av overskuddet avsettes til konti i medlemmenes navn (medlemskonti) eller overskuddet kan godskrives foretakets kapital.

For sameier utbetales etterbetaling til den konto som sameiet har oppgitt. Den innbyrdes fordelingen mellom sameierne er laget uvedkommende.

§ 6 ÅRSMØTET

1 KONSTITUERING

Årsmøtet er lagets øverste organ og skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Styret innkaller medlemmene skriftlig med sakliste til årsmøte med 14 dagers varsel. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet skal være kommet til styret før 1. januar. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

Medlem kan la seg representere ved fullmektig med datert og tidsbegrenset fullmakt. Ektefelle eller samboer kan møte og stemme uten fullmakt.

2 FLERTALLSVEDTAK

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) mellom de frammøtte. Ved avstemming og valg har hvert medlem stemmetall etter andel. Dersom alle de frammøtte er enige om det, kan avstemming skje ved at hvert medlem har en stemme. Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitt. Likt stemmetall ved valg blir avgjort  ved loddtrekning. Ved avstemming for øvrig har møteleder dobbeltstemme.

Flertallsvedtak må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulemper, enn nytte. Vedtaket må heller ikke føre med seg usaklig forskjell mellom rettene til flertallet og mindretallet, eller gi urimelige fordeler for flertallet til skade for mindretallet. Ved endringer i fiskeregler skal alle medlemmer så langt som mulig rammes relativt likt. Medlemmer som mener vedtak er i strid med disse forutsetningene, kan bringe saken inn for rettslig skjønn.

3 ÅRSMØTET SKAL:

 1. Velge møteleder.

 2. Godkjenne sakliste og innkalling.

 3. Registrere frammøtte.

 4. Velge protokollfører og to personer som sammen med lederen underskriver protokollen.

 5. Behandle styrets årsmelding og årsregnskap.

 6. Behandle styrets forslag til disponering av årsoverskudd.

 7.  Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag samt fastsette årsavgift.

 8. Velge leder hvert år.

 9. Velge de styremedlemmer og 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge som står på valg.

10. Velge 1 revisor med varamann.

11. Velge valgkomité på to personer med personlige varamenn.

12. Behandle innkomne saker.

13. Oppnevne aktuelle komitéer/utvalg etter forslag fra styret.

14. Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styrer og komitéer etter forslag fra valgkomitéen.

15. Behandle styrets forslag til organisering av stasjonene for desinfeksjon av fiskeutstyr og smitte-

       verntiltak for øvrig, fiskekultivering, oppsyn, fangstregistrering, nødvendig informasjon til

       rettighetshavere og fiskere, overvåkning, fiskeregler, vedta å utarbeide/ajourføre driftsplan,

       plan for salg av fiske og eventuell endring av vedtektene.

4. PROTOKOLL

Det skal føres protokoll  fra årsmøtene. Den skal være tilgjengelig for alle medlemmer i laget.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret skal kalle inn til ekstaraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer, regnet etter andel, krever det.

Innkallingen til og saksbehandlingen på det ekstraordinære årsmøtet følger reglene for det ordinære årsmøtet. Det kan bare tas avgjørelser i saker som framgår av innkallingen.

§ 8 STYRET

1. SAMMENSETNING

Laget blir ledet av et styre på 5 medlemmer med 3 nummererte varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år. Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. Styreleder er daglig leder (Samvirkelovens § 65).

Det skal så langt som mulig tilstrebes at ulike deler av vassdraget er representert i styret.

Styret er vedtaksdyktig når minst 3 styremedlemmer eller deres varamedlemmer møter. I situasjoner der det er stemmelikhet i styret, har lederen dobbeltstemme.

2. ETTER RETNINGSLINJER FRA ÅRSMØTET SKAL STYRET BLANT ANNET:

 1. Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med regnskap for foregående år og utarbeide budsjettforslag           

      og arbeidsplan for inneværende år.  Styret skal foreslå for årsmøtet hvordan overskuddet fra

      fisket skal disponeres.

 2. Arbeide for rasjonell drift av laget i samsvar med formålsparagrafen.

 3. Utarbeide forslag til:

   -driftsplan for fisk i tråd med vedtak på årsmøtet

   - fiskeregler, fiskekultivering, oppsyn og fangstregistrering

   - årsavgift og eventuelt forskudd

   - disponering av årets resultat jfr. § 5

   - aktuelle komitéer og utvalg

 4. Administrere innkreving av årsavgift, og sørge for at alle medlemmer retter seg etter regler

     vedtatt av årsmøtet.

 5.  Sørge for at laget eventuelt blir registrert i de offentlige register som loven krever eller som

      ansees hensiktsmessig.

 6.  Sørge for at alle nødvendige offentlige tillatelser blir innhentet for gjennomføring av driftsplan

     eller andre tiltak i vassdraget.

 7.  Samle inn statistikk over oppfisket kvantum (eventuelt gjenutsatt fisk) og ha ansvar for

     overvåkning av fiskestammene i vassdraget.

 8.  Ajourføre medlemslister.

 9.  Arbeide for at elvas fiskeressurser blir utnyttet i tråd med årsmøtets vedtak.

10. Varsle Miljødirektoratet via Fylkesmannen om manglende fangstrapportering eller brudd på

      fellesforvaltningens bestemmelser om fisket.

3. PROTOKOLL

Det skal føres protokoll fra styremøtene.

§ 9 VALGKOMITÉ

Valgkomitéen er sammensatt av 2 medlemmer med personlige varamedlemmer.  Funksjonstiden er 2 år. Komitéen ledes av det medlemmet som har fungert lengst. Ved valg til styret, blir medlem av valgkomitéen erstattet av årsmøtet.

§ 10 ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Laget forpliktes av styreleder sammen med ett styremedlem.

§ 11 FINANSIERING AV LAGET

Det skal ikke betales andelsinnskudd.

Hvert medlem skal betale årsavgift. Purregebyr på manglende innbetaling kan pålegges etter statens satser. Styret har fullmakt til å tvangsinndrive ubetalt årsavgift (jfr. Laks- og innlandsfiskelovens § 25, åttende ledd) enten ved inkasso eller gjennom Namsmannen. For eiendommer som ligger i sameie, fordeles utgiftene mellom de sameieberettigede i like store deler hvis ikke annen fordeling er skriftlig innberettet til laget.

Når medlemmer formidler fiske gjennom laget, trekkes årsavgift fra eventuell utbetaling fra fiskekortsalget.

Årsavgift pr. andel blir fastsatt av årsmøtet. Medlemmer som kan sannsynliggjøre overfor laget at de ikke har mulighet for fangst, kan fritas/få redusert årsavgift etter søknad til styret.

Årsavgift på under kr 500 kan innkreves for tre år av gangen.

Laget kan videre finansiere tiltak ved at det søkes om offentlige tilskudd.

§ 12 EGEN DISPONERING AV FISKE

En andelseier som ønsker å disponere egen fiskerett kan søke laget om dette. Hvis en strekning med flere rettighetshavere ønsker egen disponering av fisket, er det en forutsetning at samtlige berørte rettighetshavere er enige om det. For eiendommer i sameie, kreves lovlig flertallsvedtak etter Sameieloven hvis salg av fisket skal trekkes ut av laget.

Når det gjelder egen disponering av fiske, er det en forutsetning at elvestrekningen fortsatt må være en del av lagets forvaltningsområde (jfr. Laks- og innlandsfiskeloven) og må betale årsavgift til gjennomføring av de lovpålagte forvaltningsoppgavene.

§ 13 FANGSTREGISTRERING

Alle som fisker i elva, også rettighetshaverne selv, må registrere fangstdata etter retningslinjer vedtatt på årsmøtet. Rettighetshaver er ansvarlig for registreringen, også når denne selger fiskekort eller leier ut strekningen. Styret skal varsle Miljødirektoratet via Fylkesmannen om manglende fangstrapportering hvis forholdet ikke lar seg løse lokalt.

§ 14 TILTAK I VASSDRAGET

Laget kan stå som tiltakshaver for vassdragstiltak innenfor lagets område, jfr. Vannressursloven og laks- og innlandsfikeloven. Vassdragstiltaket må gå fram av vedtatt driftsplan og de nødvendige, offentlige tillatelser må være innhentet. Dersom det viser seg at grunneier/rettighetshaver blir påført skade som følge av tiltaket, må reglene i vassressursloven om skjønn og erverv av rettigheter gjelde.

§ 15 VEDTEKTSENDRING

Endring i disse vedtektene vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer med mindre det etter loven stilles strengere krav, jfr. Samvirkeloven § 54.

§ 16 TVISTER

Tvister mellom andelseierne eller mellom medlem og laget som har sitt utspring i lagets virksomhet skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger.

Dersom enighet ikke oppnås, kan partene bli enige om å avgjøre tvisten ved voldgift med fiskeansvarlig i den kommune foretaket har sitt forretningskontor som enedommer.

Blir partene ikke enig om voldgift, avgjøres tvisten av de ordinære domstoler med verneting i den kommune foretaket har sitt forretningskontor.

§ 17 OPPLØSNING

Laget kan ikke oppløses før det eventuelt åpnes for det i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. I så tilfelle kan det vedtas oppløsning av laget med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har blitt reist forslag på forrige årsmøte. Minst halvparten av andelene må være representert. Møter ikke så mange, kan framlegget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall regnet ut fra de frammøtte andelene.

Ved oppløsning skal lagets aktiva fordeles på medlemmene i forhold til den enkeltes andel (jfr. Samvirkelovens § 135).

§ 18 ANDELSFORDELING

Det føres en separat medlemsliste med andelsfordeling.