Laksefangst
Organisering

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er et uavhengig råd, opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (DN, nå Miljødirektoratet), for ...

Rømt oppdrettslaks
Fakta

Rømt oppdrettslaks påvirker ville bestander av laks. En del av den rømte laksen vandrer opp i vassdragene og gyter med villaksen. Når rømt ...

Lakelus
Fakta

Lakselus er en parasitt som finnes naturlig i sjøen, men det har blitt unaturlig høye konsentrasjoner i mange av våre fjord- og kystområder på ...

Avrenning fra jordbruk.
Fakta

Anadrom laksefisk stiller strenge krav til vannkvaliteten og er følsom overfor forurensinger. Både i vassdrag og sjø kan forurensende utslipp ...

Tovdalselva
Sur nedbør

Forsuring av vann er et av de største miljøproblemene i Norge, og en faktor som har ført til stor reduksjon i biologisk mangfold i innsjøer og ...

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS