Laks under vann
Se video
Fakta

Laks, sjøørret og sjørøye har i over tusener av år tilpasset seg forholdene i elva eller innsjøen de ble født i. Dette har resultert i at ...

Ulovelig garn
Organisering

Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for lakseoppsynet. Lakseoppsynet omfatter alle laksefiskene som tilbringer deler av ...

Nausta
Organisering

Grunneierne i Norge har retten til å bruke faststående fiskeredskap i sjø og til fiske i elv. For lakseelvene gjelder et krav om at alle ...

Mandal kommunevåpen
Organisering

Kommunane er ein del av den offentlege fiskeforvaltninga, og har i dag ansvaret for ei rekke oppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova.

Fiske i Stjørdalselva
Organisering

Fylkesmannen er gitt ein rekke forvaltningsoppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova, og er eit viktig regionalt bindeledd mellom den ...

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft
Organisering

Det overordna ansvaret for villaksforvaltninga er lagt til Klima- og miljødepartementet. Departementet skal sørgje for at regjeringa sin politikk ...

Miljødirektoratet
Organisering

Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk). Målet ...

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS