Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Fiskeregler Lakselva

Fiskeregler Lakselva

Fisketider

Laks

Laks: 
fra 1. juni til 31. august

Ørret

Ørret: 
fra 1. juni til 15. september

Sjørøye

Sjørøye: 
fra 1. juli til 31. juli

Fiskeregler for Lakselva i Porsanger

Definisjoner

 • Reglene gjelder i vassdrag med hovedelv, sideelver og innsjøer så langt det forekommer anadrome laksefisk.
 • Med anadrome laksefisk menes laks, sjøørret og sjørøye.
 • Med laks menes all laks som ikke med sikkerhet kan bestemmes til rømt oppdrettslaks eller stillehavslaks (regnbueørret, pukkellaks m.fl.) ut fra ytre kjennetegn
 • Med vinterstøing menes laks, sjøørret og sjørøye som har gytt om høsten og har stått i elva over vinteren.

1. Krav om fiskekort
Alle som fisker på Lakselv grunneierforenings fiskekortstrekninger må fremvise gyldig fiskekort for Lakselva i fiskeperioden de påtreffes. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Fiskekortet er ugyldig hvis man ikke kan fremvise legitimasjon (bankkort, pass eller førerkort), fisketrygdavgift og desinfiseringsattest. Krav om fisketrygdavgift og desinfisering gjelder også når man fisker på private fiskeplasser.

2. Krav om desinfeksjon av utstyr
Fiskekort er ikke gyldig uten attest for desinfeksjon av:

 • Fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander som benyttes i fisket, og som er brukt utenfor Finnmarks fylkesgrense.
 • Alle båter som benyttes på Lakselva skal gjennomgå en separat desinfisering, eller være registrert hos Lakselv grunneierforening. Gyldig desinfiseringsbevis på alle båter, kanoer og lignende som ikke tilhører vassdraget skal fremvises forlangende. Krav om desinfisering av utstyr gjelder hele vassdraget, og i henhold til de til enhver tid gjeldende regler satt for desinfisering.

3. Kvoter
Kvoter er personlig og kan ikke overdras til andre.

 • Hver fisker har en sesongkvote på maks – 4 – fire laks over 80 centimeter.
 • Av disse kan kun – 2 – to være holaks.
 • Hver fisker har en døgnkvote på – 2 – to laks (uavhengig av størrelse).
 • Hver fisker har en døgnkvote på – 5 – fem sjøørret.

Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på døgnkortet (for månedskort og sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvote er nådd, skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Sesongkvoten er det antall fisk en person kan avlive i løpet av en sesong.

4. Fisketid i vassdraget
Fisketiden for vassdraget med de begrensninger gitt i forhold til fredningssoner og redskapsbruk er:

 • Fisketid laks 01. juni kl. 00:00 – 31. august kl. 24:00
 • Fisketid sjøørret 01. juni kl. 00:00 – 15. september kl. 24:00
 • Fisketid sjørøye 01. juli kl. 00:00 – 31. juli kl. 24:00

I perioden 1. september – 14. september må all laks gjenutsettes.

5. Fredningssoner i vassdraget

 • Fra Skoganvarre bru og oppover (inkludert Sangojohka og Luostejohka): Fredet for fiske etter laks i august.
 • Sone 4 (Goutko): Laks over 80 cm fredet i august.
 • Voullajohka: Fredet for fiske etter anadrome arter i august.

Ved fiske etter andre arter enn laks i fredningssoner gjelder samme utstyrsbegrensning som ved kjøp av «Sjøørretkort» (punkt 7).
Sjøørretsonen i september gjelder for sjøsone, sone 1, sone 2, sone 3.

6. Krav om løpende fangstoppgave uansett fangstresultat
Alle fiskekortinnehavere (sesongkort og døgnkort) plikter å rapportere fangst fortløpende.
Sesongkortinnehavere som ikke har benyttet seg av, eller som ikke har fått fisk før 25. juli, plikter å rapportere nullfangst innen 25. juli.

7. Redskapsbruk
Som redskap er kun følgende tillatt: flue, mark, sluk, spinner og wobbler.

 • Man kan maksimalt fiske med en treblekrok eller tre enkeltkroker.
 • Fiske med garn og oter er forbudt i vassdraget. Søkke er tillatt frem til og med 15. juli.
 • I august måned kan slukvekt være maks 18 gram.

I sone 5, med unntak av fredningssoner jamfør fiskereglenes punkt 5, er flue, mark, sluk, spinner og wobbler tillatt gjennom hele sesongen (01. juni – 31. august).

Ved kjøp av tørrfluekort og sjøørretkort gjelder følgende redskapsbegrensninger:

 • Det er kun tillatt å fiske med flue
 • Fortomstykkelse kan maksimalt være 0,25
 • Det er ikke tillatt med tubefluer
 • Maks krokstørrelse er 10
 • Det er ikke tillatt med fortyngede fluer
 • Det er kun tillatt å fiske med flytesnøre

8. Minstemål, vinterstøing og gjenutsetting

Det er bare tillatt å ta livet av laks over 35 cm og sjøørret over 30 cm. Mindre fisk og vinterstøing skal behandles skånsomt og straks settes tilbake i vassdraget. Fiskens lengde måles fra kløften i sporden til snutespiss. Gjenutsatt fisk skal rapporteres.

Fisk som er skadet og som det ikke anses som forsvarlig å gjenutsette (men som etter reglene skal gjenutsettes) må rapporteres umiddelbart til oppsynet for Lakselv grunneierforening (se folder som er delt ut med fiskekort for kontaktinformasjon) eller ring 941 78 428.

Krøket fisk SKAL settes tilbake i vassdraget. Er fisken for skadet til at det anses forsvarlig å sette den tilbake, skal den rapporteres til fiskeoppsynet og leveres fiskeoppsynet.

Vinterstøing skal ikke innrapporteres.

9. Regelbrudd
Brudd på forskrift er straffbart. Overtredelse av fiskereglene kan føre til gebyr, bortvisning fra elva og politianmeldelse. Ved utstedelse av gebyr, kan ikke fisket gjenopptas før gebyr er betalt, og man kan ikke fiske i Lakselva igjen før påfølgende sesong. Allerede kjøpte fiskekort vil bli inndratt, uten refusjon. Ved gjentatte brudd på fiskereglene, vil utestengelse fra vassdraget for lengre perioder vurderes.

Gebyrsatsene er følgende:

 • Manglende desinfisering: 3000,-
 • Brudd på kvote/minstemål: 3000,-
 • Fiske uten gyldig fiskekort: 5000,-
 • Brudd på redskapsbestemmelser: 2000,-