Gaula
Guala ved innløpet av Fora. Foto: Matt Hayes

Fiskeregler i 2022

Fiskereglene er vedtatt av styret i Gaula Elveierlag 15. mai 2022 med grunnlag i kvote fastsatt av Representantskapet i Gaula Elveierlag den 6. desember 2021.

Hanne Sørvik
Søndag 15.mai 2022 / 12:35

Alle fiskere må registrere seg og kjøpe Gaulakortet på elveguiden.no før fiske starter.

Det er utleiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere at fiskeravgiften og Gaulakortet er betalt, og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Den enkelte fisker plikter å sette seg inn i og følge de lokale fiskereglene.

Gaula Elveierlag har et fiskeoppsyn i vassdraget som på vegne av laget påser at lagets fiskeregler blir fulgt. Lagets fiskeoppsyn har myndighet til å reagere på, og rapportere brudd på bestemmelsene i disse fiskereglene.

Fiskereglene gjelder for Gaula med sidevassdrag i perioden fra og med 1. juni til og med 31. august.

Gaula Elveierlag minner om at all ferdsel i og ved elva er på eget ansvar. Husk å ferdes skånsomt i naturen og ikke legg igjen søppel.

Styret i elveierlaget forbeholder seg retten til å anmelde mulige overtredelser av straffesanksjonerte offentligrettslige plikter, dersom styret får opplysninger om slike forhold.

§1 Fisketid laks 

Fisketid etter laks i Gaula med sidevassdrag er f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august.

§2 Fredningsområder og fiskefredning

Fredning ved vandringshindre. Det er forbudt å fiske fra bruer og brukonstruksjoner. Det er også forbudt å fiske i fisketrapper og konstruksjoner som har til hensikt å lette fiskegangen.

Hunnlaksfredning. Fra og med 1. juli er hunnlaks fredet og skal umiddelbart settes ut på en skånsom måte. Ved tvil om fiskens kjønn skal fisken umiddelbart settes levende ut på en skånsom måte. 

Sjøørretfredning. Sjøørret og brunørret er fredet og skal umiddelbart settes ut på en skånsom måte. Ved tvil om fiskens art skal fisken umiddelbart settes levende ut på en skånsom måte.

Vinterstøingfredning. All vinterstøing er fredet og skal umiddelbart settes ut på en skånsom måte. I tvilstilfeller skal fisken umiddelbart settes levende ut på en skånsom måte.

§3 Midtsesongevaluering

I forkant av sesongen har Gaula Elveierlag sammen med Statsforvalteren utviklet forhåndsavtalte tiltak som skal iverksettes dersom innsiget av laks tilsier det. Dette er viktig for å sikre at det er nok gytefisk til å nå gytebestandsmålet når sesongen er over.

Ifølge Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag §6, er det slik at dersom resultatet av midtsesongevalueringen antyder at gytebestandsmålet for laks ikke nås, skal beskatningen reduseres (50-90 % gytebestandsmåloppnåelse) eller opphøre (<50 % gytebestandsmåloppnåelse).

Medio juli 2022 skal forvaltningslaget vurdere status for innsiget av laks til Gaula vassdraget. Denne vurderingen kan få innvirkning på fisketider og/eller kvote.

§4 Kvotebestemmelser, minstemål og gjenutsetting

Fiskekort, Gaulakortet  og fiskeravgift. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Alle over 18 år må ha betalt fiskeravgift for å fiske i vassdrag med anadrom fisk. I Gaula vassdraget må alle over 18 år løse Gaulakortet for å utøve fiske i vassdraget.

Kvoter

Kvote for avlivet laks er maks 1 stk. pr døgn, 2 stk. pr uke og 4 stk. pr sesong. Man kan maks avlive 1 laks på eller over 80 cm. 

Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overdras. Det er personen som kroker fisken som plikter å ta den på kvoten. 

Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn. Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske umiddelbart opphøre inntil nytt fiskedøgn starter. 

Ukekvoten er det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av en uke.  Ved bruk av døgnkort gjelder ukekvoten fra første døgn og påfølgende 6 døgn. For ukekort følges ukeangivelsen på fiskekortet og datodøgn. For sesongkort følges ukenummeret. Når ukekvoten er nådd, skal alt fiske umiddelbart opphøre inntil ny fiskeuke starter. 

Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske umiddelbart opphøre inntil ny sesong starter.

All oppdrettslaks, pukkellaks og regnbueørret skal avlives, registreres og dokumenteres avlivet ved innsending av bilde til styret@gaulaelveierlag.no. Kvotebestemmelsene kommer ikke til anvendelse på avlivet oppdrettslaks, pukkellaks eller regnbueørret. 

Minstemål

All laks og sjøørret under 35 cm skal settes levende ut igjen. 

Gjenutsetting

All gjenutsetting av fisk skal skje umiddelbart, skånsomt og etter gjeldende retningslinjer. Se lakseelver.no og Mattilsynet.

Gjenutsatt fisk belaster ikke kvote, men skal registreres/rapporteres som gjenutsatt.

Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives, registreres og medtas i døgn-, ukes- og sesongkvote. Hvis det er en fredet fisk, skal den registreres som avlivet av fiskeren og innleveres til Gaula Elveierlag på godkjent innleveringssted.  Selv om fisk innleveres, kan den enkelte fisker under ingen omstendighet avlive flere laks enn det som er fastsatt i Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, det vil for 2022 si inntil 5 laks.

Retningslinjer for fiskerens håndtering og innlevering av fisk

Ilandført fisk skal bløgges så raskt som mulig.

Ikke la fisken bli liggende på bakken.

I den grad det er mulig unngås direkte kontakt med jord.

All direkte håndtering av fisken skal foregå med god håndhygiene.

Fisken legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og fisken transporteres og leveres umiddelbart til mottaksstasjon.

Dersom umiddelbar transport til mottaksstasjon ikke er mulig, må fisken bringes på midlertidig kjøling/innfrysing.

Krav til kjølelagring er maks 4°C.

Fryselagring skal foregå ved -18°C, eller kaldere.

§5 Redskapsbruk og fiskemetoder 

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. 

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark (dvs. biologisk mark, eksempelvis meitemark), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok. Fiske med reke eller kunstig mark (dvs. teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp) er forbudt. 

Det skal ikke brukes agn med mer enn en enkeltkrok, en dobbelkrok eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. 

Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. 

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

Bruk av undervannsdrone er forbudt.

I tillegg gjelder følgende særbegrensninger av redskap og fiskemetoder for angitte enkeltstrekninger i vassdraget:

A. I storhølen nedenfor Gaulfossen er det i tiden fra 1.-30. juni kun tillatt med mark uten søkke og flue.

B. Fra Eggafossen og ned til utløpet av hølen ca. 100 meter nedenfor er det kun tillatt med lett fiske, jf. definisjonen av lett fiske i §8.

C. I sidevassdraget Sokna er det kun tillatt med mark med søkke, spinner på maks 15 g samt flue. Dersom vannføringa ved måler ved Hugdal bru er på minst 15 m3, tillates også bruk av sluk og wobbler med maks en trippelkrok. 

Redskap eller fiskemetoder som ikke er uttrykkelig tillatt etter denne bestemmelsen, er forbudt.

§6 Fangstrapportering

Den enkelte fisker plikter å rapportere all fangst av laks, sjøørret, brunørret, regnbueørret, sjørøye, oppdrettslaks og pukkellaks til Gaula Elveierlag via elveguiden.no snarest og senest innen 12 timer. Dette gjelder også gjenutsatt fisk. All vinterstøing av laks skal rapporteres som vinterstøing. All oppdrettsfisk skal registreres som oppdrett. All pukkellaks skal registreres som pukkellaks.

Fangstrapporten skal minimum inneholde; dato, vald, art, vekt, kjønn, lengde, fiskerens fulle navn, telefonnr., redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Fiskeren innestår personlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Feilrapportering eller mangelfull rapportering betraktes som brudd på fiskereglene. Alle fangstopplysninger vil bli publisert på vassdragets hjemmeside/elveguiden.no. Gaula Elveierlag forbeholder seg retten til videre bruk av bilder. 

Fiskeren plikter å ta og innlevere skjellprøver av all avlivet laks. Skjellene legges i skjellkonvolutt der all etterspurt informasjon skal registreres. Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.

Skjellkonvolutten skal leveres til godkjent oppsamlingspunkt i Gauldalen innen to døgn.

§7 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap 

All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres på godkjent desinfiseringsstasjon i Gauldalen før bruk i Gaula vassdraget. Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra forvaltningslagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag. 

En oversikt over desinfiseringsstasjoner finnes på lagets hjemmesider.

Kostnadene til desinfisering på lagets godkjente desinfiseringsstasjoner er inkludert i Gaulakortet.

§8 Lett fiske og andre unntaksregler ved spesielle forhold

Dersom vannføringa ved måler ved Gaulfossen er 20 m3 eller lavere, er det for Gaula med sideelvene Fora og Bua kun tillatt med lett fiske. Begrensningen om lett fiske opphører når vannføringen øker til 25 m3 eller høyere. 

Som lett fiske regnes fiske med: a) flue hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten, b) mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt. 

Ordningen med lett fiske gjelder ikke nedstrøms flomålet ved utløpet av Varmbubekken (Hølbekken) i Melhus.

Dersom vannføringa ved måler ved Hugdal bru er 8 m3 eller lavere, er det for sidevassdraget Sokna kun tillatt med lett fiske. Ved vannføring på 4 m3 eller lavere skal alt fiske i Sokna opphøre.

Ved andre uforutsette hendelser som kan ha stor påvirkning på bestanden kan laget velge å stenge for fiske i hele eller deler av vassdraget eller innføre endringer i tillatt redskapsbruk og fiskemetoder. Styrets beslutning om tiltak vil bli kunngjort. Den enkelte fisker plikter å holde seg løpende oppdatert om regelendringer eller spesielle tiltak i vassdraget.

§9 Oppførsel i elva

Det skal praktiseres bevegelig fiske. Start ovenfor fiskere som er på valdet.

Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjenutsettes.

Vis hensyn til andre fiskere.

Rapporter regelbrudd til oppsynet eller Gaula Elveierlag.

Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den.

All ferdsel på eget ansvar.

§10 Brudd på fiskereglene

Brudd på disse fiskereglene kan medføre gebyr, bortvisning og/eller utestengelse. Ved spesielle hendelser og grove brudd på lagets fiskeregler kan Gaula Elveierlag ilegge strengere reaksjoner enn det som nevnes her. I helt spesielle unntakstilfeller med særlige formildende omstendigheter kan styret i elveierlaget velge å ilegge mildere reaksjoner enn det som fremgår av denne bestemmelsen.

Følgende reaksjoner gjelder for brudd på lagets fiskeregler (gjelder per hendelse og per fisker):

Fiske uten fiskerettshaves tillatelse eller Gaulakortet: 4000 kr samt utestengelse for inntil resten av sesongen.

Kvotebrudd: 8000 kr samt utestengelse for inntil 2 år.

Manglede skjellprøveinnlevering: 1500 kr. 

Øvrige brudd på disse fiskereglene: 4000 kr.

Medvirkning til brudd likestilles med brudd etter denne bestemmelsen. Utøvelse av fiske i perioder hvor vassdraget er midlertidig stengt eller utøvelse av fiske i forbudssoner, anses som kvotebrudd.

§11 Aksept fra fisker

Ved utøvelse av fiske, løsning av Gaulakortet, fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og påfølgende reaksjon på regelbrudd. Ved utøvelse av fiske, løsning av Gaulakortet, fiskekort eller leie av fiske, aksepteres det at brudd på fiskeregler blir håndhevet av fiskeoppsynet og/eller behandlet av styret i Gaula Elveierlag, og at laget ved behov kan formidle relevant informasjon om brudd på fiskeregler til aktuelle rettighetshavere og/eller fiskekortselgere.

Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for Trøndelag tingrett.