Teksdalselva_01.jpg

Fiskeregler Teksdalselva 2022

Ørland/Bjugn JFF har fastsatt følgende regler for fiske etter anadrom laksefisk i Teksdalselva 2022.

Hanne Sørvik
Mandag 30.mai 2022 / 10:56

Alle fiskere må registrere seg på https://elveguiden.no/ før fisket starter. 
Alle som fisker i Teksdalselva har plikt til å sette seg inn i gjeldende fiskeregler

§ 1 Fisketid
Det er tillatt å fiske etter laks i perioden f.o.m.15. juni t.o.m. 15. september. Elva er fredet i tidsrommet kl.1200 til kl.1700. 


§ 2 Redskapsbruk
Til fangst av laks er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett stang pr. person, ett snøre pr. stang og ett agn pr. snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), flue med maks en trippelkrok. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt.
Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten. Det er forbudt fortyngende fluer. 
Ved bruk av mark som agn er det tillatt å bruke en svivel (maks størrelse nr. # 10), så lenge den skiller line fra fortom med lavere bruddstyrke. Bruk av søkke er forbudt. 
*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark
**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp

Redskapsbegrensning ved lav vannføring:
Følgende begrensninger for redskapsbruk gjelder i perioder med vannføring under 2,0 kubikk: Det tillates kun bruk av flytende dupp og flytende fluesnøre som utgjør kastevekten. Det er forbudt å bruke fortyngende fluer.
For informasjon vannføring se NVE sine sider for vannføring for Teksdal. https://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0134.00003.000/


§ 3 Fangstkvoter
Kvote for avlivet laks/oppdrettslaks er 2 stk. pr døgn. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Oppdrettslaks, pukkellaks og regnbueørret skal avlives og varsles til oppsynet samt innrapporteres til laksebørsen. Pukkellaks og regnbueørret går ikke på kvoten. All fisk, avlivet og levende utsatt (CR), skal rapporteres fortløpende og senest 4 timer etter endt fiske til laksebørsen Elveguiden. Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk.

 

§ 4 Minstemål og gjenutsetting
All laks under 35 cm, vinterstøing og Sjøørret skal settes levende ut igjen. Er man i tvil fisk vil overleve en gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres til oppsynet. All hunnlaks skal fra og med 15. august til og ut sesongen skal settes levende ut igjen. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut. Er man i tvil om fisken vil overleve gjenutsetting skal fisken avlives. Oppsynet skal varsles. All fangst skal innrapporteres laksebørsen. 
§ 5 Desinfisering av fiskeredskap
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Desinfisering er gratis og utføres ved Teksdal kraftstasjon. Stasjon for desinfisering er ubemannet. Fisker er selv pliktig til å desinfisere utstyr. Etter desinfisering registrerer fisker dette i Elveguiden’s app. Stasjon og dato blir loggført på kvittering som blir synlig for Oppsynet. Oppslag med prosedyre for desinfisering er opphengt ved stasjon. Oppsynet er behjelpelig ved behov.

 

§ 6 Gytebestandsmål
20.juli foretas midtveisevaluering. Grunnlaget for evalueringen er innmeldte fangster i elva. Midtveisevaluering kan medføre endring i regelverk og fangstkvoter.


§ 7 Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. § 49. Overtredelse kan medføre utestengelse og politianmeldelse. 
Eier / utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst fiskeavgift, gyldig fiskekort og har gyldig desinfiseringsattest. 


§ 8 Ikrafttreden
Reglene trer i kraft 15. juni 2022.

 

Kjøp av fiskekort
Nytt av året er at det er inngått avtale med Elveguiden for salg av fiskekort. 
Alle fiskere må registrere seg på https://elveguiden.no/ for kjøp av fiskekort. Kjøp av fiskekort kan også gjøres med hjelp av en app på telefon. Det selges 6 kort, og av disse selges 2 kort til ungdomspris, disse er tilgjengelig for ungdom til kl.16.00 aktuelle dag. Etter dette tidspunkt tilbys kort som ordinære døgnkort. I tillegg disponerer grunneiere og oppsynet 2 kort med samme rettigheter og plikter som øvrige fiskere i elva. Fiskere som har kjøpt kort kan ta med barn under 12 år i elva for opplæringsfiske. Forutsetning er at kortinnehaver ikke selv fisker når barnet fisker. ØBJFF garanterer ikke for vannføring, eller avkortet sesong/kvote, på grunn av pålegg etter midtveisevaluering. 
Solgte kort blir ikke refundert. Framleie av fiske og guidevirksomhet er ikke tillatt.


Fiskesoner
På vestsiden er begrensningene i fisket merket med skilt, og fiske bak disse er forbudt. På østre side er det tillatt å fiske fra rødt merke ved nederste turbin, og ned til sjøen. 
Det praktiseres bevegelig fiske. Fiskere må forflytte seg, med 20 minutters intervall, fra du startet på fiskeplassen/høl/sone.
Rapportering av fangst
All fangst skal innrapporteres laksebørsen uavhengig om den er avlivet eller satt ut.
Alle fangster skal registreres senest 4 timer etter endt fiske på laksebørsen Elveguiden.
Legg gjerne inn bilde av fangsten. 


Skjellprøver
Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk. Skjellprøver legges i egen konvolutt som skal være tilgjengelig i postkasse ved infotavle ved Kraftstasjonen og Sjøhølen. På skjellkonvolutten skal det fylles inn de opplysninger som etterspørres.
Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra NINA med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.


Fiskeoppsyn
Tilsyn og oppfølging av regelverk for elva gjennomføres av Ørland/Bjugn JFF. Disse bærer synlig ID-kort.
Oppsynet vil kontrollere fiskere i elva om de har gjennomført desinfisering av utstyr, gyldig fiskekort og gyldig fiskeavgift. Liste med navn og telefonnummer på oppsynsperson henger på infotavle ved kraftstasjonen. Ta gjerne kontakt med oppsynet som vil være behjelpelig med eventuelle spørsmål.
Parkeringsplass for fiskere
Man kan parkere ved kraftstasjonen eller i området ved Sjøhølen.

 

Ørland/Bjugn JFF ønsker alle velkommen til lakseopplevelser i Teksdalselva.