Elveside

Åpning av fiske

Styret har foretatt en ny vurdering om åpning av fiske nå i kveld. Ut fra en samlet helhetsvurdering mener styret at det ikke er grunnlag for å opprettholde pålegg om stenging av fiske i hele vassdraget lenger.

TorsteinRognes
Søndag 08.august 2021 / 21:31

Pålegget om stengning av fiske oppheves derfor fra klokken 22:00 søndag 8. august 2021. For Sokna gjelder regler fastsatt i fiskereglene.

Situasjonen nå i kveld er at vi har sett vannføringen passere 20 kubikk/s i Eggafossen. I tillegg har vi observert over 4 kubikk/s i Lillebudal og over 2 kubikk/s ved Hugdal. Alt dette skal forbi Gaulfossen om ikke lenge, og vi ser at vi har begynt på en stigende trend i Gaulfossen fra klokken 12:30 i dag. Vanntemperatur i Eggafossen har synkende trend og er under 15 grader.

Styret er fortsatt urolig for utsiktene til stigende og vedvarende vannføring i vassdraget sett under ett. Forutsatt fortsatt akseptabel vanntemperatur fremover, er styret imidlertid ikke innstilt på å vedta ny stenging av hele vassdraget utelukkende på grunn av variasjoner i vannmengden. Styret understreker den enkelte rettighetshavers ansvar for forsvarlig fiske ut fra de lokale forhold. Styret har tillit til at rettighetshaverne følger opp sine fiskere. Ved lokalt uforsvarlig lave vannmengder vil det for resten av sesongen være mer nærliggende at styret vedtar lokale anbefalinger fremfor pålegg om stans av alt fiske i vassdraget.

Styret