Toåa Ramsøya

Fiskeregler i Toåa 2021

Styret i Todalen Elveeigarlag (TEL) vedtok den 30.03.21 nye fiskeregler for Toåa i 2021.

tirsdag 13.april 2021 / 19:08

Den viktigste jobben et elveeierlag har, er å bidra til at gytebestandsmålet for elva blir nådd.  For Toåa innebærer dette at det skal stå igjen minimum 426 kilo hunnlaks på gytegrunnene etter at fiskesesongen er avsluttet. I følge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning så har ikke Toåa hatt god nok oppnåelse av gytebestandsmålet de siste 5 årene. I rapporten «Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021-2025» får laksebestanden i Toåa beskatningsråd 2, som betyr:

Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet.

TEL har derfor sett seg nødt til å vedta fiskeregler som i enda sterkere grad begrenser uttaket av fisk. Det er fortsatt betydelig rom for flotte sportsfiskeopplevelser, men det hviler et større ansvar på fiskerne om å ha oppdatert kunnskap om bl.a. gjenutsetting av fisk og det å skille mellom ulike typer fisk (f.eks. mellom hannlaks og hunnlaks).

Kvoter og gjenutsetting

Kvotene for uttak av laks og sjøørret er strammet inn sammenlignet med tidligere.

Nytt i 2021 er at det også innføres kvote for gjenutsetting av laks. Dette blir stadig vanligere i flere elver, og bl.a. Surna hadde dette i reglene sine i 2020.

Hunnlaksfredning blir innført fra 15. juli. I og med at gytebestandsmålet henger direkte sammen med antall hunnlaks i elva, er dette en svært effektiv reguleringsmetode med tanke på å sikre en sterk nok reproduksjon i elva.

Gjenutsetting Toåa

 

Innlevering av fisk

Stort sett går det veldig fint å avkroke og gjenutsette en laks, og det er høy overlevelsesprosent når fisken håndteres riktig. Det vil imidlertid kunne skje at kroken sitter slik at laksen får skader som den ikke vil overleve hvis den gjenutsettes, og da skal den avlives. En fisker kan derfor bli nødt til å avlive fisk som det ikke er lov å beholde iht. reglene. Dette vil f.eks. gjelde hvis man etter 15. juli blir nødt til å avlive en hunnlaks på grunn av krokingsskader. I et slikt tilfelle plikter fiskeren å levere inn fisken til elveeigarlaget. Innlevert fisk vil bli nyttegjort slik at matressursen kommer lokalsamfunnet til gode.

Rapportering

All fangst skal, som tidligere, innrapporteres til laksebørsen på www.elveguiden.no. Nytt av året er at fangsten ikke bare skal rapporteres på sone-nivå, men ned til navngitt fiskeplass og side av elva. Dette vil bidra til en mer detaljert fangststatistikk som både fiskerne og rettighetshaverne vil ha nytte av.

Toåa har dessverre problemer med innkrysning av gener fra rømt oppdrettslaks. Det er derfor pliktig å levere inn skjellprøver av all avlivet laks.

Manglende fangstrapportering og skjellprøvetaking vil bli purret opp via elveguiden.no. Hvis man unnlater å rapportere fangst eller levere inn skjellprøve kan det medføre at man blir blokkert fra å kjøpe fiskekort i Toåa.

 

Klikk her for å se komplette fiskeregler for Toåa i 2021, samt retningslinjer for desinfisering, innlevering av fisk og skjellprøvetaking.

 

(Bildene i denne artikkelen er hentet fra presentasjonsvideoen til www.todalshytta.no)