Fiske

Info om laksesesongen 2020

Her finner du viktig informasjon om årets laksesesong.

EirikYven
Torsdag 28.mai 2020 / 10:05

Informasjon for laksesesongen 2020 fra Sjørdalsvassdragets Elveeierlag

 • Laksefiskerne skal i år selv registrere fangst og utføre desinfeksjon i henhold til instruks.
 • Laksen skal rapporteres med lengdemål som omregnes til kg ved hjelp av tabell.
 • Det skal ikke rapporteres fangst pr telefon til Midtkil Camping.
 • Det skal leveres skjellprøver av all avlivet laks.
 • Meld fra hvis det oppdages sykdomstegn på laksen.
 • For å være med i konkurransen om årets største laks må den kontrollveies på Midtkil Camping.
 • Det blir ikke åpningsarrangement på Midtkil Camping den 31. mai.
 • Oppsyn utføres også i år av SJFF.

Ny Laksebørs

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag sammen med SJFF har nå i snart 20 år brukt en laksebørs utviklet av lokale krefter, som hittil har fungert til registrering av fangst og dannet grunnlaget for vår rapportering til Statistisk sentralbyrå. For å kunne overføre våre fangstdata til Miljødirektoratets fangstrapp.no har det krevd en stor manuell behandling av tallmaterialet.

Fangstrapporten må leveres fordelt på ukenummer og i 3 størrelsesgrupper. Smålaks opp til 3 kg, mellomlaks fra 3 til 7 kg og storlaks over 7 kg. For å forenkle denne arbeidsoppgaven har Stjørdalsvassdraget nå besluttet å gå over til Elveguidens laksebørs som tilfredsstiller miljødirektoratets krav til rapportering og som nå vil skje automatisk.

Miljødirektoratet krever også at det skal være mulig å se totalfangstens utvikling gjennom sesongen. Vi er pålagt å gjennomføre en midtsesongevaluering i midten av juli. I starten av sesongen gjør vi en avtale med Fiskeforvalteren hos Fylkesmannen om forhåndsavtalte tiltak som skal iverksettes ved forskjellig grad av beregnet gytebestandsoppnåelse ved sesongslutt. Fangstene på evalueringstidspunktet blir satt inn i et regneark vi får tilsendt. Vi får da en beregnet gytebestandsoppnåelse. Hvis prosenten ligger mellom 90 og 130 kan vi fortsette sesongen uten endringer i fiskereglene. Med under 50 % oppnåelse av gytebestanden må vi frede all laks over 3 kg fra 15. juli og ut sesongen. Dette er en måte å beregne total gytebestand ved sesongslutt basert på fangster, fangsttrykk, fangstrate, sein eller tidlig oppgang.

Fangstrate, fisketrykk, tidlig eller sein oppgang kan være faktorer som er vanskelige å fastsette i midten av juli. En svært teoretisk tilnærming med mange feilkilder. Vi har tidligere hatt en forenklet avtale med tidligere fiskeforvalter Anton Rikstad. Nå er vi nødt til å innordne oss prosedyrer for midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak som blir brukt i resten av Laksenorge.

Vi må nå ha en fangstraportering som inneholder estimert vekt av gjennutsatt laks kontinuerlig. Derfor er vi nødt til å gå bort fra å rapportere gjennutsatt laks som liten – medium og stor. Vi må så godt det lar seg gjøre ta et lengdemål av laksen før den settes ut igjen. Ved hjelp av en tabell kan vi beregne vekt og oppgi det ved registrering av fangst.

Sett for eksempel tapemerker på fiskestanga på 60 – 70 – 80 – 90 og 100 cm som et hjelpemiddel for å fastslå lengde. Ved gjennutsetting skal fisken ikke løftes opp av vatnet, følg veiledere for gjennutsetting.

Stjørdalskortet

Alle som skal fiske i den anadrome delen av Stjørdalsvassdraget sesongen 2020 må ha løst

Stjørdalskortet før fiske kan starte. Stjørdalskortet er en registrering for å ha oversikt over alle som fisker i Stjørdalsvassdraget gjennom sesongen. Inntektene fra Stjørdalskortet går via elveguiden til egen konto for kultivering. Inntektene skal brukes i henhold til Retningslinjer for Kultiveringskonto.

Ved kjøp av Stjørdalskortet aksepteres automatisk vassdragets gjeldende fiskeregler.

Det vil koste kr 100,- og løse Stjørdalskortet.

Fritak for å løse Stjørdalskortet:

 • Alle under 18 år er fritatt for å løse Stjørdalskortet
 • Deltakere på tidsavgrensede arrangementer med formål å øke rekruttering til fiske kan få dispensasjon fra kravet om å løse Stjørdalskortet.
 • Arrangøren kan søke om dispensasjon ved å sende en søknad til styret i SVEL.

Gå inn på elveguiden.no. Registrer deg først før du går inn og betaler Stjørdalskortet med kort eller vipps.

Desinfisering

På grunn av koronaen og innreiseforbud fra utlandet var det flere av campingplassene som vurderte å ikke åpne i år. Campingplassene står for en stor del av arbeidet med desinfisering av fiskeutstyr. Elveeierlaget startet da arbeidet med alternative måter å imøtekomme behovet for desinfisering. Det er nå satt opp en bod ved Jan Sakshaug Sport som blir selvbetjent og åpen for alle som kommer til vassdraget for å fiske laks. I tillegg er det 15 stasjoner som desinfiserer fiskeutstyr til egne fiskere. Alle stasjoner har en egen ID som må brukes for og kvittere ut at desinfeksjon er utført etter gjeldende instruks. Hvis utstyret er brukt i et annet vassdrag og er fuktig må det behandles med Virkon S. Er det tørt trengs det bare å kvitteres ut at kontroll er gjennomført. Hele prosessen rund desinfisering bygger på tillit. Tanken bak at hver stasjon skal ha en ID er at fiskeren må oppsøke en desinfeksjonsstasjon, lese instruksen som står oppslått og gjennomføre desinfeksjon av fiskeutstyret hvis det trengs. Vi er klar over at ID kan deles og fiskere kvitterer ut uten å ha oppsøkt en desinfeksjons stasjon, dette kan vi ikke forhindre men håper at de som kommer fra et annet vassdrag med fuktig utstyr er sitt ansvar bevist og behandler utstyret med Virkon S.

Mattilsynets krav er at Elveeierlaget legger til rette for at desinfeksjon kan utføres.

Logg inn på Elveguiden.no med bruker, gå til "Min side" legg inn stasjons ID og trykk på "Registrer ny". Da har du registrert at du har utført kontroll eller behandlet fiskeutstyret med Virkon S.

Fangstrapportering

Logg deg inn på elveguiden.no. Gå til "Min Side" trykk "Rapporter fangst", gå til "Registerer", Gå til "Elv" og bla nedover til du kommer til Stjørdalselva, finn vald. Følg rapporteringsskjemaet nedover og fyll inn og avslutt med "Send inn rapport".

Skitt fiske.

NB: I mange sammenhenger brukes begrepet Stjørdalselva som et samlebegrep for Stjørdalselva, Forra og Sona. Alle regler og instrukser som omtales gjelder hele den anadrome delen av vassdraget.

Logo