Målselv_kveld2
Sportsfiske/Fiskeregler

Fiskebestemmelser 2021

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) har gjort slikt vedtak den 9. desember forrige år. For 2021 gjelder dermed følgende fiskebestemmelser -

 

 

OysteinIselvmo
Fredag 09.april 2021 / 12:54

For 2021 gjelder følgende fiskebestemmelser i vassdraget (p.g.a. anadrom laksefisk):

Fisketider:
Fisket starter den 15. juni kl.00.00.
Fra fossekulpen og ned vassdraget varer fisket etter laks til og med den 17.august.
Fra samløpet mellom Bardu- og Målselva og ned vassdraget kan det fiskes etter sjøørret fram til og med 14.september. Andre anadrome fiskearter tilbakesettes.
Ovenfor fossen varer fiskesesongen fra 15. juni til og med 26. august.

Redskaper og utstyr:
Forbud mot fiske med reke eller agnfisk, og oter. Ellers gjelder de generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr. Lakseloven. Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks.

Kvotebestemmelser:
Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks. kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald der fiskeperioden strekker seg over lengre tid gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller fiskekort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.
Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker.

Utsettingspåbud:
Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes. Vinterstøinger skal også tilbakesettes.
Det er ikke påbud om utsetting av holaks. Gjenutsatt holaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten. Det anbefales at fisk i begynnende gytedrakt tilbakesettes.


Desinfisering:
Alle som kommer fra andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på desinfeksjonsstasjonene før de begynner å fiske. Det er også sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det noen betjente stasjoner som er åpen på dagtid.


Annet:

  • 1) Det enkelte elveierlag eller den enkelte rettighetshaver kan i tillegg innføre egne og strengere bestemmelser for sine områder.
  • 2) Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Det kan derfor innføres andre bestemmelser for siste del av fiskesesongen (etter 25. juli) dersom fellesforvaltningen (SUM) bestemmer det. Fisket kan også stenges dersom ekstreme forhold oppstår i forhold til dyrevelferd (lav vannstand, høy temperatur).
  • 3) SKJELLPRØVER. Det skal tas skjellprøver av flest mulig laks og sjøørret i 2021.

Fiskebestemmelsene og etterfølging av disse:
Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere fiskere om det gjeldende regelverket i elva. Den enkelte fisker må sette seg inn i fiskereglene som gjelder i vassdraget. Brudd på fiskereglene eller de bestemmelsene som Lakseloven med forskrifter fastsetter, kan av SUM ilegges gebyr på 2000,- kr for hver overtredelse. Lakseloven sier at all fangst skal rapporteres. Det gjelder både avlivet og gjenutsatt fangst.
I Målselvvassdraget rapporteres fangst fortløpende (også 0 fangst) og senest innen 10 dager etter endt fiskesesong.


Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget
Odd-Helge Utby, tlf 91535921 Leder SUM