Elveside

REGULERING AV FISKET

JorgenLangeland
Tirsdag 06.august 2019 / 10:28

Det flotte sommarveret har gjort at det er minkande vassmengde i vassdraget. Vassføringa er nede på omlag 8 m3 i sekundet. Dette saman med stigande temperatur i elva gjorde at elveeigarlaget innhenta uttale frå fagrådet om innføring av ytterlegare regulering av fisket. Sidan det no er meldt ein del nedbør framover vart vi råda til å avvente situasjonen litt til. Dersom vassføringa aukar raskt vert det ikkje innført nye restriksjonar på redskap, men ved låg eg eventuelt minkande vassføring vert det ei kontinuerleg vurdering og vi iverkset tiltak slik vi gjorde i fjor.