Elveside/Fiskeregler

Nye fiskeregler

RogerIngvaldsen
Fredag 05.april 2019 / 08:13

Saltdal Elveeierlag har praktisert de samme fiskereglene over en årrekke. Fiskereglene er nå evaluert og oppdatert fra og med sesongen 2019. Målsettingen er å beskatte fiskestammene på en bærekraftig måte for fremtiden. Forvaltningsmyndighetene fastsetter hvor mye gytefisk vi skal ha i elva. Dette kalles gytebestandsmål. Saltdalselva har de siste årene ligget såvidt på eller like under gytebestandsmålet. Dette betyr at vi har for lav gytebiomasse i elva vår. Gjennom å endre beskatningsmodellen er målsetningen at vi skal øke gytebiomassen i elva slik at vi oppnår gytebestandsmålet. Ønsket for fremtiden er at vi kan ligge stabilt over gytebestandsmålet gjennom en aktiv forvaltning. Dette vil kunne gi oss et handlingsrom for fremtiden mht fisketid, fiskestart, kvoter og beskatning av voksen laks. Oppnår vi målsetningen vil vi kunne starte fisket tidligere og vi kan gi kvoter på voksen laks.

Enkelte vil nok reagere på endringene i fiskereglene. Vi ber imidlertid om forståelse for at det er nødvendig. Det er vårt ansvar som forvaltere å til en hver tid sørge for en bærekraftig beskatning og utøvelse av fisket i elva.

 

Lokale fiskeregler for Saltdalselva m/sideelver

 

Laks: 15.07 – 31.08 i hele elva.

Sjøørret: 15.07 – 14.09 i hele elva.

Sjørøye: 15.07 – 31.08 i hele elva


Fiskedøgnet praktiseres fra kl. 00.00 til 23.59 påfølgende dag. Ved lav vannstand eller svakt innsig av fisk vurderes hele eller deler av elva stengt for fiske. Kjøpte fiskekort refunderes ikke.

 

Kvoter og minstemål

Laks: Døgnkvote: 1 laks under 65 cm per fisker. Sesongkvote: 3 laks under 65 cm per fisker.

All laks over 65 cm skal settes ut. Minstemål 35 cm.

Sjøørret: Døgnkvote: 3 sjøørret pr. fisker. Sesongkvote: 10 per fisker. Minstemål 35 cm.

Kvote på utsatt fisk er max 3 stk pr. fisker pr. dag. Deretter opphører fisket dette fiskedøgn. Dette gjeler for både laks og sjøørret.

 

Oppdrettsfisk:


Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter. Fangst av oppdrettslaks skal straks, før elven forlates rapporteres med sms til 990 091551. Oppdrettslaks skal forevises og fisker vil bli oppsøkt for kontroll. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent skal trekkes på kvote. Det er kun personell fra Saltdal Elveeierlag som kan stadfeste hva som er sikker oppdrettslaks eller ikke.
Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist. Feilvurdert fisk innleveres Nordnes Camp & Bygdesenter.

 

Agn og redskapsbruk


• Det er tillatt å fiske med redskap som har inntil én trippelkrok. Maksimal størrelse fra krokstamme til krokspiss er 14 mm.
• Markfiske er tillatt i hele elva. Det er påbudt med med bruk av sirkelkrok. Se egen veiledning ang sirkelkrok.
• Maksimal størrelse på søkke ved markfiske er 10 gram. Fra og med 01.09 er bruk av søkke ikke tillatt.
• Det kan fiskes med én stang per fisker. Fiskestanga skal ikke forlates under fiske.

• Bruk av klepp/hytt er ikke tillatt.
• Elektroniske hjelpemidler for å lokalisere fisk er ikke tillatt.
• Fiske med flue og søkke er forbudt. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller
fluesnøret utgjøre kastevekten.
• Fra og med 01.09 skal slukvekt ikke overstige 20 gram.

 

Andre fiskeregler


• Alt utstyr inklusiv støvler/vadere skal desinfiseres før det gis tillatelse til fiske i elva og sideelver dersom utstyret har vært brukt i andre vassdrag. Dette gjelder uansett hvor utstyret sist ble brukt. Dette påbudet gjelder også kanoer/båter eller annet utstyr som blir brukt i elva.


• Bevegelig fiske medstrøms er påbudt. Man plikter å gi plass til fiskere som kommer etter, og skal gjennom dialog bli enige om evt ventetid og avstand.


Fanget fisk skal rapporteres innen 1 døgn. Også «nullfangst» skal rapporteres.


Laks over 65 cm som avlives pga skader skal rapporteres på SMS/TLF til tlf. 990
91551 umiddelbart, før elven forlates. Fisken skal forevises og innleveres. Det avtales på tlf/sms om fisker vil bli oppsøkt, eller om forevisning og innlevering skal skje til Nordnes Camp & Bygdesenter.


• Det skal tas skjellprøver av all laks og sjøørret som avlives. Det samme gjelder oppdrettslaks som avlives. Skjellprøvekonvolutter fås hos Nordnes Camp & Bygdesenter, i desinfiseringsstasjonene, eller ved å henvende seg til oppsyn.


• Laks og sjøørret som slippes tilbake i elva skal behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet. Om mulig skal ikke fisken opp av vannet. Fiskeren plikter å sette seg inn i hvordan dette utføres på en korrekt måte.


• Alle fiskere skal ha ei langnebbet tang til bruk ved uttak av kroker.


• Observeres brudd på reglene skal dette meldes til oppsynet.


• Fisker plikter å la seg kontrollere av Saltdal Elveeierlags oppsyn mht fiskeregler og
utøvelse av fisket.


• Brudd på reglene kan medføre tap av retten til å fiske.


Pukkellaks skal avlives og fjernes fra elva. Ingen begrensninger.


Ved spørsmål eller behov for veiledning kan oppsynet eller leder i Saltdal Elveeierlag kontaktes. Vi bistår gjerne!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller synspunkter.

 

Kontaktinfo:


Vakttelefon, oppsyn tlf 481 55522

Leder oppsyn, Kyrre Næstby tlf 918 04189

Leder Saltdal Elveeierlag, Roger Ingvaldsen tlf 990 91551