Forvaltning

Miljødirektoratet anbefaler ikke fiske i 2019

Anonym
Onsdag 19.juni 2019 / 08:06

Miljødirektoratet viser til brev fra Nedre Ranelva Grunneierlag,  datert 5. mars med anmodning om konklusjon og anbefalinger vedrørende fiske i Ranaelva i 2019.
Det framgår av handlingsplanen for bekjempelse av G. salaris at det i utgangspunktet ikke skal utøves et normalt fiske i perioden mellom fullført bekjempelsesaksjon og friskmelding.
I tråd med dette er det p.t. ikke åpent for fiske i den lakseførende delen av Ranaelva, men det har vært gitt dispensasjon til å fiske for å ta ut fisk som ut fra størrelse og antatt sjøalder ikke skal være hjemmehørende i vassdraget.
I 2019 vil alle størrelsesgrupper i vassdraget kunne komme fra reetableringsprosjektet i regi Statkraft. I direktoratets pålegg til regulanten står det om evalueringen av reetableringen at regulanten skal følge tilslaget av fiskeutsettingene gjennom:

a. Ungfiskundersøkelser (tetthet, tilslag/andel fisk som stammer fra utsettingene
vurderes ut fra genetikk eller analyse av otolitter og mål på tilvekst (lengde ved
alder).

b. Voksen fisk (gytefiskregistrering ved drivtelling).
Ved eventuell åpning av fisket skal andelen fisk med fettfinnemerking registreres og otolitter fra et utvalg smålaks
analyseres i 2020. Skjellprøver skal tas og analyseres for all voksenfisk som eventuelt avlives i påleggsperioden.

Fettfinneklippet fisk vil kunne registreres gjennom gytefiskregistreringer, mens otolittanalyser skal gjennomføres dersom det åpnes for et fiske i påleggsperioden. Som det framgår av handlingsplanen vil det ikke bli åpnet for fiske før friskmelding
(antatt høsten 2020).
Et eventuelt prøveuttak vil kunne forgå dersom det er et behov for gjennomføringen av evalueringen, og avhenger av at Fylkesmannen gir tillatelse etter lakse- og innlandsfisklovens § 13.