Laks fra klekkeriet for Glomma tatt på flue
Elveside/Fiskekort

Fiskekort Glomma og Aagaardselva Norsk Engelsk

NGOFAKjellCato
Lørdag 25.mai 2019 / 20:26

For kjøp av fiskekort

Alle kortkjøpere skal følge myndighetenes til enhver tid gjeldende råd, anbefalinger og regler hva angår korona-covid 19.

For å fiske i Glomma og Aagaardselva på Ngofa sine leide strekninger må det løses fiskekort. For kjøp av fiskekort til Glomma og Aagaardselva, skal fisker som aksept av fiskeregler og gebyr, signere på fiskekortet.

For å få kjøpt fiskekort til elvene Glomma og Aagaardselva må man kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Ved kjøp av fiskekort kan tolk også brukes, men da må en tolk også være til stede under fisket. Er ikke begge til stede under fisket vill fiskekortet bli inndratt.

Innrapportering av antall fiskedøgn er obligatorisk og er pålagt av myndighetene og gjelder alle som løser fiskekort. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter endt fiske vil det bli en ekstrakostnad på fiskekortet året etter pålydende kr 500,-.

Priser

Sesongkort, hele området, voksne                                                            900,-

Sesongkort, hele området, ungdom (under 18 år)                                     500,-

Sesongkort ovenfor Sarpsfossen/Sølvstufoss, voksne                               425,-

Sesongkort ovenfor Sarpsfossen/Sølvstufoss, ungdom                             375,-

Døgnkort, hele området, voksne                                                              250,-

Døgnkort, hele området, ungdom                                                            150,-

3-døgnskort, hele området, voksne                                                         500,-

3-døgnskort, hele området, ungdom                                                       300,-

Priser medlemmer

Sesongkort, hele området, voksne                                                         700,-

Sesongkort, hele området, ungdom                                                       400,-

Medlemmer i jeger- og fiskerforeninger som er tilsluttet NGOFA får kjøpe kort til noe reduserte priser. For å få rabatt må du være tilsluttet en av følgende foreninger:
Askim og Omegn JFF, Arbeidernes JFF Sarpsborg, Fredrikstad og Omegn JFF, Kråkerøy JFF, Moss og Omegn JFF, Moss og Våler JFF, Onsøy JFF, Sarpsborg og Omegn JFF, Skjeberg og Omegn JFF, Varteig JFF, Råde JFF.

Ikke alle disse foreningene har en kortselgende representant. Noen av våre utsalgssteder vil derfor også selge kort til medlemmer (se under). Fiskere som vil kjøpe kort til medlemspris, må framvise gyldig medlemskort i en av de nevnte foreningene.
For alt kortkjøp må fiskeren framvise gyldig kort for innbetalt fiskeravgift til staten (for tiden 272 kroner). Salget av fiskekort starter i slutten av mai måned hvert år.

Utsalgssted Sarpsborg: 

M&M, Fiske & Fritid, Industriveien 19, tlf. 46812100. Kun bruk av vipps for betaling.
Åpningstider: Mandag-torsdag 10-19, fredag 10-17, lørdag 10-14. (Selger også kort til medlemmer).

Enkeltstående kortselgere (selger også til medlemmer):

Jack R. Olsen (tlf. 98 24 73 57), Kråkerøy JFF.

Andre Østli   (tlf. 91 67 80 08), AJFF Sarpsborg.

Kjell C. Strand (tlf 99 56 44 03), NGOFA.

Terje Arnseth (tlf. 99 25 40 60), Råde JFF.

NB! NGOFA gjør oppmerksom på at villaks med fettfinne er fredet i Glomma nedstrøms Sarpsfossen hele sesongen. Slik fisk skal settes skånsomt ut igjen. Skulle mengden av oppdrettsfisk i elva sent på sesongen tilsi det, vil NGOFA kunne åpne for fiske utelukkende etter oppdrett ut over 31. august. Det vil i så fall bli kunngjort her på nettsiden.

Ytterligere fredningsbestemmelser i begge elver kan bli innført underveis i sesongen. Vi er pålagt av myndighetene å gjennomføre en vurdering av gytebestanden i juli måned. Likeledes vil spesielle forhold, så som vannføring, kunne utløse begrensninger i fiske og redskapsbruk.

Vi minner også om at sportsfiskerne, også det etter krav fra myndighetene, er pålagt å ta skjellprøver av all avlivet laks. Poser til bruk for dette er lagt ut i gapahuker langs elva. Vårt frivillige fiskeoppsyn vil også vanligvis ha med seg et antall slike poser. Skjellprøvene kan legges i merkede postkasser ved elva, leveres kortselger eller leveres fiskeoppsynet. 

Vær nøye med utfylling av fiskedøgn og fangst på fiskekortet. Når fisket avsluttes må fiskekortet leveres til NGOFA i merkede postkasser ved elva, leveres kortselger eller leveres fiskeoppsynet. 

 

 

FOR PURCHASE OF FISHING LICENSE

All card buyers must comply with the authorities' current advice, 
recommendations and rules regarding corona-covid 19.

In order to fish in Glomma and Aagaardselva on Ngofa's rented stretches you must have bought a fishing license. For the purchase of a fishing license in the rivers Glomma and Aagaardselva, fisherman shall, as acceptance of fishing rules and fees, sign on the fishing license.

In order to obtain a fishing license for the rivers Glomma and Aagaardselva one must be able to understand and make themselves understod in Norwegian or English. When buying a fishing license an interpreter can be used, but then an interpreter must also be present when fishing. If both are not present during the fishing, the fishing license will be withdrawn.

Reporting the number of fishing days is compulsory and is imposed by the authorities and applies to everyone who byes a fishing license. If there is no reported fishing days after fishing, there may be an additional cost on the fishing license the next year of NOK 500,-.

Prices
Season license, whole area, adults                                                               900, -
Season license, whole area, youth (under 18)                                              500, -
Season license above Sarpsfossen / Sølvstufoss, adults                               425, -
Season license above Sarpsfossen / Sølvstufoss, youth (under 18)               375, -
24-hour license, the whole area, adults                                                       250, -
24-hour license, the whole area, youth (under 18)                                      150, - 
3-day license, the whole area, adults                                                           500, -
3-day license, the whole area, youth (under 18)                                          300, -

Prices members
Season license, whole area, adults                                                              700, -
Season license, whole area, youth (under 18)                                              400, -

Members of hunting and fishing associations that are affiliated with NGOFA, get licenses at somewhat reduced prices. To get a discount you must be affiliated with one of the following associations:
Askim og Omegn JFF, Arbeidernes JFF Sarpsborg, Fredrikstad og Omegn JFF, Kråkerøy JFF, Moss og Omegn JFF, Moss og Våler JFF, Onsøy JFF, Sarpsborg og Omegn JFF, Skjeberg og Omegn JFF, Varteig JFF, Råde JFF.                                             Not all of these associations have a license-selling representative. Our outlet will therefore also sell cards to members (see below). Fishermen who want to buy licenses at a member price must present a valid membership in one of the mentioned associations.  For all license purchases, the fisherman must present a valid recipt for the paid fishing fee to the state (currently NOK 272,-). Sales of fishing licenses start at the end of May each year.

Outlet Sarpsborg:

M&M, Fiske & Fritid, Industriveien 19, tlf. 46812100. Payment by VIPPS only.
Opening hours: Monday-Thursday 10-19, Friday 10-17, Saturday 10-14. (Also sells license to members).

Single card sellers (Also sells license to members):

Jack R. Olsen (tlf. 98 24 73 57), Kråkerøy JFF.

Andre Østli      (tlf. 91 67 80 08), AJFF Sarpsborg.

Kjell C. Strand (tlf 99 56 44 03), NGOFA

Terje Arnseth (tlf. 99 25 40 60), Råde JFF.

NB! NGOFA notes that wild salmon with adipose fin is protected in Glomma downstream of Sarpsfossen waterfall. Such fish must be put back gently. Should the amount of farmed salmon in the river late in the season indicate this, NGOFA will be able to open for fishing solely after farmed salmon beyond August 31. In that case, it will be announced here on the website.

Additional protection provisions in both rivers may be introduced during the season. We are required by the authorities to carry out an assessment of the spawning stock in July. Likewise, special conditions, such as water flow, may trigger restrictions on fishing and use of fishing eqipment.

We also remind you that anglers, also according to government demands, are required to take shell samples of all killed salmon. Envelopes to be used for this is placed in the shelters along the river, and our voluntary fishing supervisors will also usually carry a number of such envelopes. The shell samples can be placed in marked mailboxes by the river, delivered to the license seller or delivered to the fishing supervisors.

Make sure you fill in the number of days fishing and the catch on the license. When fishing ends, the license must be delivered to NGOFA in marked mailboxes by the river, delivered to the license seller or delivered to the fishing supervisors.