Forvaltning

Audna Midtsesongevaluering

HaraldEndresen
Lørdag 03.august 2019 / 11:59

Audnaelva Fiskerettseierforening har gjennomført midtsesongevaluering basert på rapporterte fangster pr 25.07.19.  Dette er en årlig prosedyre som gjennomføres i samarbeid med forvaltningsmyndighetene for å avgjøre om det er nødvendig å begrense fangstene resterende del av sesongen, eller om sesongen kan utvides. Gytebestandsmålet (GBM) er den mengden hunnlaks, målt i vekt, som må gyte for at maksimalt antall smolt kan forlate elva hvert år. Det er viktig at det er tilstrekkelig antall gytelaks igjen i vassdraget etter fiskesesongen, slik at elvas gytepotensial blir best mulig utnyttet.

Målt etter fangster pr 25.07.2019 oppnår Audna gytebestandsmålsetningen og vi forlenger fisket i elva frem til og med 15.09.2019 med unntak av sone 4 Melhusfossen som stenger til ordinær tid 31.08.2019. Fra 01.09 til og med 15.09 skal imidlertidig all ho laks over 3 kg gjenutsettes.

Audna Fiskerettseierforening

Tore J. Lølandsmo

Daglig Leder