Sportsfiske/Gyro

Laksefiske i Fusta etter 2018

Fisk beregnet til elvestrekninger på 45 km får bare 6 km elv å boltre seg i.

 

EilertHatten
torsdag 04.april 2019 / 20:18

Fusta utgjør den nedre delen av Fustavassdraget i Vefsn kommune i Nordland. Med vakre omgivelser, reint vann, og gunstige strømforhold, har den vært vurdert som en meget fin elv til sportsfiske både etter laks og sjøørret. På grunn av bestandsutviklingen er det for tiden stans i fangst av sjøørret.

Vassdragene i Vefsn ble rotenonbehandlet i 2011 og 2012 etter gyroangrep som ble oppdaget på slutten av 1970-tallet. Nå vender laks og sjøørret som har vokst opp fra genmateriale som ble samlet inn før behandlingen, tilbake til Fusta. Men elva er fortsatt ikke friskmeldt. Det vil ikke skje før røya i innsjøene lenger opp i vassdraget, kan garanteres fri for gyrosmitte. Det kan først skje etter at et omfattende friskmeldingsprogram baset på prøver fra andre generasjons gytemoden fisk som er vokst opp etter gyrobehandlingen viser godkjente resultater. Friskmeldingsprogrammet ventes tidligstå komme igang  i 2021. Fram til da danner den stengte fisketrappa i Forsmoforsen et effektivt vandringshinder ca. 6 km fra elvas utløp i fjorden. Laksefisket i denne delen av elva blir nå gjennomført med dispensasjon fra det generelle fiskeforbudet som som vil gjelde fram til hele vassdraget er friskmeldt. 

Under fisket er den 6 km lange elvestrekningen delt inn i 4 soner. Det er mulig både å kjøpe døgnkort for fiske med inntil 3 stenger i sone 1, 2 og 4 og for 6 stenger i sone 3. Tillatte redskaper er stang med flue, sluk, spinner eller wobbler med en trippelkrok uten mothaker. Hver fisker kan lande inntil 2 laks pr døgn, hvorav den ene kan avlives og den andre settes fri. Skjellprøver skal tas av all fisk som avlives. Hunnlaks og sjøørret skal settes ut. Feilfanget fisk som er så mye skadet at den må avlives, skal leveres inn til Fru Haugans Hotel. Sesongkvoten til en fisker er fem avlivede laks. Fiskere skal rapportere fangster, som skal omfatte fisk som settes ut. 

Fiskere som skal bruke utstyr som har vært brukt i en annen elv før de skal fiske i Fusta, plikter å desinfisere utstyret. Det samme må skje når de avslutter fisket her. Desinfiseringsstasjoner for selvbetjening blir satt ut på anviste steder. 

Kjøp av døgnkort i Nedre Fusta kan skje på www.inatur.no, Her kan også kjøpes kort for innlandsfiske etter ørret og røye i den øvre delen av vassdraget.