Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Snow
1 °C
VSV
6.8 m/s
94.1m3
11:47
05:40
18:12

Laksefiske i Fusta i 2019

Fisk beregnet til elvestrekninger på 45 km får bare 6 km elv å boltre seg i.

 

Fusta utgjør den nedre delen av Fustavassdraget i Vefsn kommune i Nordland. Med vakre omgivelser, reint vann, og gunstige strømforhold, har den vært vurdert som en meget fin elv til sportsfiske både etter laks og sjøørret. På grunn av bestandsutviklingen er det for tiden stans i fangst av sjøørret.

Vassdragene i Vefsn ble rotenonbehandlet i 2011 og 2012 etter gyroangrep som ble oppdaget på slutten av 1970-tallet. Nå vender laks og sjøørret som har vokst opp fra  genmaterialet som ble samlet inn før behandlingen, tilbake til Fusta. Men elva er fortsatt ikke er friskmeldt. Det vil ikke skje før røya i innsjøene lenger opp i vassdraget, kan garanteres fri for gyrosmitte. Og det kan først skje etter at en omfattende prøveserie av andre generasjons gytemoden fisk som er vokst opp etter gyrobehandlingen, viser godkjente resultater. Friskmeldingsprogrammet ventes tidligst å komme igang  i 2021. Fram til da danner den stengte fisketrappa i Forsmoforsen være et effektivt vandringshinder 6 km fra elvas utløp i fjorden. Laksefisket i den nedre delen blir gjennomført med dispensasjon fra det generelle fiskeforbudet, som fortsatt gjelder i vassdraget. 

Laks og sjøørret som nå går opp i elva er vokst opp fra genmateriale som ble samlet inn før rotenonbehandlingen. For laksens vedkommende var dette beregnet til å skulle fylle elvestrekninger på til sammen 45 km. Det er resultatene av denne innsatsen som nå vender tilbake til en atskillig kortere elv. Det er bakgrunnen for at Miljødirektoratet har gitt dispensasjon til å ta opp og avlive drøyt 300 hannlaks i 2019-sesongen, mellom 15. juni og 31. august. I tillegg regner en med at et tilsvarende antall hunnlaks og stor hannlaks vil bli fanget under fisket. Disse skal settes fri. Det samme vil gjelde sjøørret. Mye av sjøørreten vil bli ledet inn i stengte kummer i trappa og satt ut på oversiden av fossen med mulighet til å fortsette gytevandringen lenger oppover i vassdraget.

Under fisket er den 6 km lange elvestrekningen delt inn i 4 soner. Det blir mulig både å kjøpe døgnkort og fiskekort for 3,4 og 7 døgns fiske med inntil tre stenger i hver sone. Tillatte redskaper er stang med flue, sluk, spinner eller wobbler med en trippelkrok uten mothaker. Hver fisker kan lande inntil 2 laks pr døgn, hvorav den ene kan avlives og den andre settes fri. Skjellprøver skal tas av all fisk som avlives. Hunnlaks og sjøørret skal settes ut. Feilfanget fisk som er så mye skadet at den må avlives, skal leveres inn. Sesongkvoten til en fisker er fem avlivede laks. Det er pliktig fangstrapportering. Den skal også omfatte fisk som gjenutsettes. 

Fiskere som skal bruke utstyr som har vært brukt i en annen elv før de skal fiske i Fusta, plikter å desinfisere utstyret. Det samme må skje når de avslutter fisket her. Desinfiseringsstasjoner for selvbetjening blir satt ut på anviste steder. 

Kjøp av døgnkort kan skje fra 1. mai ved bruk av PC på nettadressen www.gomap.no, eller ved å laste ned appen GoMap til mobiltelefon eller nettbrett. Fiskere som ønsker å reservere fiske for tre stenger i en sone for en periode på 3, 4 eller 7 døgn, kan ta kontakt med Gunnar Veseth, gunnaves@online.no, for nærmere informasjon eller bestilling.