Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Grei
11 °C
V
5.5 m/s
38.4m3
08:12
21:07
02:11
14:46

Interkommunal plan for sjøområdene i Skjerstadfjorden

Innspill til planprogram for Skjerstadfjorden. Arealforvaltningen langs kysten og i Skjerstadfjorden er viktig for elveeierlaget.

saltdalselva_storlaks.jpeg

Husk å ta skjellprøver

Sjøørretprosjektet som nå gjennomføres i Skjerstadfjorden viser at ørreten fra Saltdalselva vandrer langt ut i fjordsystemet, sannsynligvis også utenfor Saltstraumen. Vi ønsker å komme med følgende innspill til planprogrammet:

Gjeldende planer
-
Vi er enig med vurderingene som er gjort i planprogrammet angående områder for allmenn flerbruk. Man bør ikke avsette områder som inkluderer akvakultur i områder for allmenn flerbruk. Akvakultur er en eksklusiv bruk. Store flerbruksområder med akvakultur er heller ikke anbefalt i gjeldende veiledere for kommuneplanlegging, også fordi store flerbruksområder vil være lite avklarende og uforutsigbart. På bakgrunn av dette mener vi akvakultur bør tas ut av flerbruksområdet (NFFFA 19) i arealplanen til Bodø kommune.
-
Havforskningsinstituttets årlige risikovurdering viser en generell økning av smittepress på utvandrende smolt, og at en stor del av bestandene av sjøørret og sjørøye i oppdrettsintensive områder er negativt påvirket av lakselus. Nye undersøkelser viser også at lus fra oppdrettsanlegg kan ta livet av omkring halvparten av sjøørreten i de mest belasta områdene i fylket. En halvert oppgang av sjøørret vil ha store konsekvenser for gytebestandene og mulighetene for fiske. Med bakgrunn i dette ønsker ikke elveeierlaget nye områder for akvakultur i fjordsystemet, eller økt produksjon i eksisterende anlegg. Vi er også kritisk til områdene ved Kvalnes som er avsatt til akvakultur (A 25 og AFF 2O i Bodø kommune), og ønsker at disse vurderes på nytt. Området er kjent som et godt oppvekstområder for sjøørret, og elveeierlaget mener det er uheldig at dette området er avsatt til akvakultur.

Naturmangfold og vannforskriften
- Skjerstadfjorden er en unik fjord med et stort mangfold av arter, og fjordbassenget har internasjonal verdi som natur- og sjøørretområde. Miljøtilstanden i fjorden GOD eller SVÆRT GOD (jf. SALT rapport nr. 1006). Dette er en status som må opprettholdes. Vannforskriften peker på at miljøtilstanden aldri skal forverres slik at en går fra en høyre tilstand til en lavere. Skjerstadfjorden har allerede over 30 anlegg for lakseoppdrett. Sjøørretbestanden ligger ca 20 % under normalen per i dag og nye lakseoppdrettsanlegg midt i vandringsveien for sjøørreten vil få negative konsekvenser for denne bestanden. Elveeierlaget mener på bakgrunn av dette at områder for akvakultur eller økt produksjon i eksisterende anlegg må vurderes etter vannforskriften. Vannområdet (Skjerstadfjorden) må ses i sammenheng, noe denne planen gir mulighet til.

- Naturmangfoldlovens føre-var prinsipp skal legges til grunn hvor en ikke har tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene et tiltaket vil få for naturmangfoldet. Det er svært positivt at det nå utarbeides en felles plan for Skjerstadfjorden. Det vil gi kommunene mulighet til å gjøre vurderinger av hele økosystemet samlet jf naturmangfoldloven «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.». Lokalitetene i Skjerstadfjorden har så vidt vi vet ikke gjennomgått en nærmere vurdering etter at miljøundersøkelsen av Skjerstadfjorden var ferdig og vannforskriften ble vedtatt. Elveeierlaget håper kommunene gjennom planarbeidet vil kunne få gjort en slik vurdering, og mener at kommunene bør være svært restriktive med tanke på nye akvakulturtiltak i fjorden før
dette er gjennomført. Vi viser forøvrig til Fylkesplan for Nordland, og retningslinjene som her er gitt for å følge opp strategien om at; «Ressursgrunnlaget i Nordland skal benyttes og forvaltes med god balanse mellom bruk og vern, slik at natur - og
kulturmiljø, kulturminner, landskapskvaliteter og fornybare ressurser ivaretas for framtidige generasjoner.»

Kartlegging av lakselus
Elveeierlaget ønsker at det gjøres nærmere undersøkelser av luseproblematikken i fjorden. Vi ser at opprettsnæringa «reklamerer» med lusefri fjord, mens elveeierlaget får ilbakemelding om at det på fisk tatt i elvene kan være stort lusepåslag. Særlig kan de minste ørretene (20-30cm) være sterkt infisert. Det hadde vært interessant å vite mer om hor denne fisken vandret, og hva som forårsaker dette. Vi er klar over at det gjøres luseundersøkelser i fjorden allerede, men hadde ønsket oss en studie over en lengre periode, helst gjennom hele året eller over flere år.
Vi vil til slutt vise til de siste registreringene av vandringen til sjøørreten fra elvene i Skjerstadfjorden. De foreløpige undersøkelsene viser, som nevnt, at sjøørreten vandrer langt ut i fjordsystemet. Vi håper derfor at Bodø kommune ser sitt forvaltningsansvar, og ivaretar hensynet til sjøørreten også i områdene utenfor planområdet for Skjerstadfjorden.