Saltdalselva
Saltdalselva deler seg ved Storjord. Hovedløpet kommer fra Junkerdalen. Stedet er en populær fiskeplass.
Forvaltning/Sportsfiske

– Vi må vite mer om effekten av fjordfisket

Saltdalselva har både flott laks og grom sjøørret, men utviklingen for sjøørreten er bekymringsfull. Leder i elveeierlaget, Roger Ingvaldsen, etterlyser mer kunnskap om fisket i fjorden og hvordan laksen og sjøørreten påvirker hverandre i elva.

Paal
Mandag 30.mai 2016 / 02:03

Hvordan var fjorårssesongen?

Sesongen 2015 var på det jevne. Det er mange som legger turen til oss for å fiske, og omsetningen på fiskekort er stabil. Vi har fremdeles en strengt regime m.h.t. kvoter og fisketid. Det er lavere innsig av sjøørret, uten at vi kan sette fingeren på årsaken. Årets sesong blir i så måte interessant.

Hva er forhåpningene i år?

Vi er jo spente på å se hvordan statusen blir for sjøørreten sett i lys av at vi hadde nedgang der i 2015. For laks har vi forhåpninger om en god sesong. Ser vi tilbake på tidligere gytefisktellinger, skal det være en fin årsklasse på tur til elva vår.

Hva vurderer dere som hovedutfordringene for vassdraget videre framover – både for laks og sjøørret?
Saltdalselva er unik på den måten at vi har en kraftig bestand av både villaks og sjøørret. Jeg tror en viktig utfordring fremover blir å finne ut mer om hvordan disse stammene påvirker hverandre. Vi vet at de konkurrerer om mange av de samme gyteområdene i elva. Gytebestandsmålet for laks i elva tar i dag ikke hensyn til at vi også har en unik sjøørretbestand. En annen faktor for gytebestandsmålet er vannføringen i elva. Vår oppfatning er at dette er satt for høyt. Saltdalselva er ei typisk flomelv. I store perioder av året er vannføringen langt mindre enn hva som er lagt som premiss for gytebestandsmål. Andre utfordringer for oss er videre dialog og utvikling i samspillet med oppdrettsnæringen, samt å skaffe mer kunnskap om hvilken innvirkning fisket i fjorden har på sjøørretstammen.

Roger Ingvaldsen er leder av elveeierlaget i Saltdalselva. Foto: Privat.
Roger Ingvaldsen er leder av elveeierlaget i Saltdalselva. Foto: Privat.

Er det utstrake dorgefisket etter sjøørret i Skjerstadfjorden en spesiell utfordring?

Vi opptatte av elva og følger nøye med på mengden fisk som kommer opp for å gyte. Når vi ser en nedgang av sjøørret må vi stille oss spørsmål om hva årsaken kan være. Vi skulle ønske vi hadde mere data på hvilken innvirkning sjøørretfiske i fjorden har på gytebestanden. Det bekymrer oss når vi ser utviklingen av fisket i fjorden. Det er flere fiskere, mere effektivt utstyr, og dessverre liten kontroll/oppsynsvirksomhet. Vi ligger nært svenskegrensen og det er mange svensker som tar med båt for å fiske på fjorden. Det finnes tollgrenser for hvor mye hvitfisk de kan ta med seg hjem, mens det for laks og ørret ikke er noen grenser. Vi ønsker ikke å stoppe fisket, eller å stikke kjepper i hjulene for de som trives med å fiske i fjorden. Økt fokus fra myndighetene for å kartlegge effektene av dette fisket er hva vi ønsker oss. Ser vi da at dette fisket har en for stor innvirkning på gytebestanden, må det reguleringer til. Det kan være for eksempel fisketidsbestemmelser, kvoter, redskap mm. Det er nylig startet opp et forskningsprosjekt i Skjerstadfjorden. Prosjektet er et samarbeid mellom NYNU og kommunene Saltdal, Bodø og Fauske. Bidragsytere er blant annet Salten Aqua, Fylkesmannen i Nordland, NINA, NTNU og Saltdal elveeierlag. Hensikten med denne undersøkelse er å få bedre kunnskap om marin habitatbruk og vandringer til sjøørret og eventuelt sjørøye i Skjerstadfjorden. Vi håper dette kan gi oss økt kunnskap for den videre forvaltning av sjøørreten.

Det er fora i Salten som diskuterer hva som kan gjøres for å minske konflikten mellom villaks og oppdrett. Deltar dere her og hva kommer evt. ut av det?

Det er en viktig debatt hvor vi bør og ønsker å delta. Oppdrettsnæringen her jobber mot utvidelse og flere konsesjoner. Her er det kapitalen som rår, villaks, sjøørret og elva kommer i andre rekke. I lys av dette er det utrolig viktig å samle alle krefter som vil tale villaksen og sjøørretens sak. Saltdal Elveeierlag ønsker å bidra her, vi har et håp om at vi kan nå frem ovenfor myndighetene, slik at fremtidige konsesjoner ikke havner i fjorden vår!

Hvordan jobbes det med å promotere elva mot norske og utenlandske sportsfiskere?

Vi er opptatte av og ønsker å stimulere den lokale tilhørigheten, slik at lokale fiskere har grei tilgang til fiske i elva. Vi utestenger ingen, og ønsker tilreisende velkommen, enten de kommer fra andre steder i Norge eller det store utland. Vi har vært i den heldige situasjonen at noen massiv markedsføring ikke har vært nødvendig. Her spiller lokale, trofaste fiskere en viktig rolle. For elvas fremtid er jeg av den oppfatning at et lokalt engasjement er viktig.

Hva gjøres for å rekruttere nye sportsfiskere til elva?

Vi har gjennom flere år hatt gratiskort og rabatterte ungdomskort. Videre er vi i startfasen på et prosjekt i samarbeid med Norske Lakseelver hvor motivasjonen er å øke interessen blant barn og unge. Vi ser at gjennomsnittsalderen blant fiskere øker år for år. Det er derfor viktig for oss å stimulere til rekruttering. Samtidig er det lokale engasjementet rundt elva og fisken viktig for oss. Vi vil trenge interesserte og motiverte folk til å forvalte og ta vare på elva i fremtiden.

Noe annet du vil trekke fram?

Nå jobbes det godt her for å legge til rette for årets sesong. Det er mange forberedelser og detaljer som nå følges opp. Vi er spente på årets sesong, men har forhåpninger om at det blir bra. Det betyr mye for oss at de som kommer hit for å fiske får noen flotte opplevelser i elva vår!
Til slutt vil jeg ønske alle som gjør en viktig innsats i elvene rund om i landet vårt en riktig fin sommer, med ønske om en topp sesong i elva!