Elveside/Vedtekter

Vedtekter Saltdal elveeierlag

Vedtekter for Saltdal elveeierlag

Vedtatt på årsmøtet 21.03.2018.

Erstatter vedtekter fra årsmøtet 30.03.2017.

RogerIngvaldsen
Tirsdag 27.februar 2018 / 05:07

§ 1. Elveeierlaget:

Saltdal elveeierlag, senere kalt SEL, er en sammenslutning av alle med rett til å fiske på anadrom strekning i Saltdalsvassdraget, j.fr. FISKEORDNINGSSAK FOR SALTDALSELVA M.V. Sak nr. 3/1984 ved Salten jordskifterett, nærmere avgrenset under § 3. Oppdatert liste over eiere med fiskerett skal holdes av styret i SEL.

§ 2. Formål:

Lagets formål er å samle fiskerettshaverne i et lag som skal ivareta deres interesse ved bl.a. Å forvalte fiskeressursene i elva etter bærekraftige prinsipper. Å drifte fiskekortsalget til beste for den enkelte gård. Å medvirke til å skaffe til veie kunnskap om fiskebestandene i elva og ta dette i bruk i forvaltningen og det praktiske kultiveringsarbeidet. Å drifte lagets hjemmeside www.saltdalselva.no og utsalgssteder for fiskekort. Å opptre på vegne av medlemmene i saker som har betydning for fisket.

§ 3. Vassdraget:

Fiskeordningen omfatter følgende elver:

1. Saltdalselva og Lønselva så langt de er laks- og sjøørretførende. 2. Junkerdalselva til Gamforsbrua. 3. Evenesdalselva til utløpet av Kvanndalselva. 4. Vasselva til vegbrua ved utløpet fra Vassbotnvatnet.

§ 4. Medlemskap i laget:

Alle eiere av bruk med fiskerett i vassdraget (jfr. § 3) skal være medlemmer i laget. Eiere av bruk med fiskerett under gården Vassbotn gnr. 23 skal også være medlemmer av laget. Medlemskapet er knyttet til vedkommende eiendom og kan ikke skilles fra denne.

§ 5. Regnskaps- og arbeidsår:

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Laget forpliktes av styrets leder og sekretær.

§ 6. Rettigheter og andeler:

Hver gård får andel i forhold til det antall stenger gården til enhver tid har tillatelse til å fiske med. Det skal føres en ajourført liste over hver gårds rettigheter. Antall stenger er fordelt i h.h.t. $1 med 300 m elvestrekning pr. stang. For Eveneselva og Vasselva er antall stenger fordelt skjønnsmessig i h.h.t. $ 1. For gårdene Medby og nedre Drageid er antall stenger skjønnsmessig økt fra to til fire h.h.t. $ 1.

§ 7. Styret:

Laget ledes av et styre på fem medlemmer, med en vararepresentant. Styret består av leder, nestleder, kasserer, og to styremedlemmer. Vararepresentanten har møte og uttalelsesrett, men ikke stemmerett. Ved forfall av andre i styret møter vararepresentanten som fullverdig styremedlem. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Gyldige vedtak treffes med minst tre stemmer. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Årsmøtet velger alle styremedlemmer og leder. Styret konstituerer seg selv. Styret innkalles når lederen finner det nødvendig eller når noen av de andre i styret ber om det. Det skal føres protokoll fra møtene. Protokoll skal være åpen for innsyn dersom noen medlemmer i laget ber om det. Styret har ansvar for at årsmelding og revidert regnskap blir lagt fram på årsmøtet og skal for øvrig forberede andre saker som skal behandles på årsmøtet. Leder velges av årsmøtet for ett år av gangen. Styremedlemmer og varamedlem velges for to år om gangen. Staten skal til enhver tid ha en representant i styret. Ved valg av nye styremedlemmer kan også ektefelle/samboer, eller sønner og døtre av brukets eier velges til et hvilket som helst verv i styret. Det stilles krav om fullmakt fra brukets eier som er gyldig hele valgperioden på to år. Fullmakt skal framlegges på årsmøtet.

§ 8. Årsmøtet.

Årsmøtet holdes innen 31. mars hvert år. Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet (J.fr. $ 4). Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt for ett annet medlem, men ikke for flere. Også ektefelle/samboer, eller sønner og døtre av brukets eier kan møte med fullmakt.  Årsmøtet innkalles av styret. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være kommet inn til styret innen 1. februar. Innkalling til årsmøtet skal kunngjøres på Saltdal Elveeierlags internettside, samt i to aviser som leses i Saltdal senest 14 dager før årsmøtet skal avholdes. Saksliste skal kunngjøres på internettsiden samtidig som innkallingen. Årsmøtet kan bare gjøre bindende vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. Det skal føres møteprotokoll fra årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1. Velge møteleder

2. Velge sekretær for føring av årsmøteprotokoll.

3. Velge to personer som sammen med formann skal underskrive protokollen.

4. Behandle styrets årsmelding.

5. Behandle revidert regnskap og neste års budsjett.

6. Avholde nødvendig valg som beskrevet:

a. Velge leder for ett år om gangen

b. Velge styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg.

c. Velge to revisorer for to år om gangen.

7. Behandle innkomne saker.

8. Behandle styrets forslag til spesielle regler for utøving av fisket i vassdraget.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte:

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst ¼ del av lagets medlemmer forlanger det. Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal skje på samme måte som for et ordinært årsmøte. Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

§ 10. Avstemmingsregler:

1. Hvert bruk med fiskerett har en stemme. 2. Dersom en eier har to eller flere bruk (bruksnummer) på samme gård, skal eiendommene betraktes som en driftsenhet med en stemme. 3. Dersom en eier har to eller flere bruk som ligger på forskjellige gårder skal vedkommende ha en stemme for hver gård brukene ligger på. 4. Dersom ett bruk jfr. pkt 1 eller en driftsenhet jfr. pkt 2 har to eller flere eiere, har vedkommende bruk eller driftsenhet en stemme.

 

§ 11. Utgifter og inntekter:

Fra hver sone betales inn et grunngebyr på kr 60.- pr. tildelt stang. Det skal i tillegg betales inn et beløp som svarer til 25 % av det samlede fiskekortsalg pr. år. Utgifter ved styrets og lagets virksomhet dekkes normalt av de inntekter laget har. I tilfeller disse ikke strekker til blir utgiftene å fordeles på de enkelte bruk i forhold til brukernes andeler. Midler som ikke blir nyttet til lagets drift, kan avsettes eller fordeles på lagets medlemmer i forhold til deres andeler i laget. Det er årsmøtet etter innstilling fra styret som avgjør hvordan lagets midler skal nyttes. Fiskerettshavere under gården Vassbotn, gnr. 23 skal betale inn til sammen kr 1000,- pr år til laget. Beløpet skal reguleres tilsvarende den regulering som gjøres av grunnbeløpet på kr 60.-pr stang, jfr. første avsnitt. Fordelingen på rettighetshaverne framgår av oppstillingen i § 6.

§ 12. Bestemmelser ved utleie av eiendom:

Når en eier leier ut hele sin eiendom er det leieren som opptrer som medlem av laget med de rettigheter og forpliktelser dette medfører hvis ikke annet er nevnt i avtalen.

§ 13. Bortleie av fiskerett:

Bortleie av fiskerett til enkeltpersoner, lag, foreninger, firma, eller lignende er ikke tillatt. Styret kan dispensere fra dette dersom spesielle hensyn tilsier at dette er en fornuftig forvaltning av elva og fiskeressursene.

§ 14. Endring av vedtekter:

Årsmøtet kan gjøre vedtak om endringer i vedtektene. Dette kan gjøres når 2/3 av de fremmøtte regnet etter stemmeandeler, går inn for det.

§ 15. Oppløsning

Oppløsning av laget kan besluttes av et ordinært årsmøte etter at det har vært foreslått på foregående årsmøte. Oppløsning kan besluttes når minst 2/3 deler av de fremmøtte regnet etter stemmeandeler, går inn for det. Før oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle økonomiske forpliktelser være dekket. Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler medlemmene i forhold til sine andeler.

§ 16. Tvister:

Ved alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller medlemmene innbyrdes, og forståelsen og gjennomføringen av vedtektene, skal styret ved formann informeres. Styret skal forsøke å oppnå en minnelig løsning. Oppnås ikke enighet kan tvisten avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på tre medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Det siste medlem, som skal være formann for voldgiftsretten, oppnevnes av sorenskriveren i Salten.

Voldgiftsretten følger reglene i kapittel 32 i tvistemålsloven (lov av 13. august 1915 nr. 6).

Fiskeregler:

Ytre rammer for fiskeregler fastsettes av forvaltningsmyndighetene. Innskrenkninger i disse kan bare skje gjennom årsmøtet.

 

 

 

 

1. Kortsalg.

Det kan selges sesongkort, ukekort og dagskort. Fiskekort skal utstedes med navn og kan ikke overdras til andre. Det samlede kortsalg og gratiskort (barn under 16 år) for hver enkelt gård/sone, må ikke overstige det antall stenger gården/sona har rett til jfr. § 6 i vedtektene.

1. Barn under 16 år fisker gratis med voksne med gyldig fiskekort, men da kun med en stang av gangen.
2. Barn under 16 år kan få utstedt gratis døgnkort når det er ledige kort (J.fr. $ 6), på de soner som åpner for dette.
3. Ungdom under 21 år fisker for halv pris på døgnkort. Den enkelte sone avgjør om denne ordning også skal gjelde andre korttyper

Minsteprisen på fiskekort fastsettes slik:
Sesongkort: minimum kr 850.-
Ukekort: minimum kr 450.-
Dagskort: minimum kr 100.-

Til medlemmene av laget kan det selges sesongkort i tillegg til det antall stenger som er fastsatt i § 6 i vedtektene etter følgende regler:

• En eier av bruk med fiskerett har rett til kjøp av fiskekort.

• Dersom en eier har to eller flere bruk (bruksnummer) med fiskerett på samme gård, skal eiendommene betraktes som en driftsenhet med rett til kjøp av ett fiskekort.

• Dersom en eier har to eller flere bruk som ligger på forskjellige gårder, skal vedkommende ha rett til kjøp av ett kort for hver gård brukene ligger på.

• Dersom ett bruk eller en driftsenhet har to eller flere eiere har vedkommende eiergruppe rett til kjøp av ett fiskekort.

• Husstandsmedlemmer og slektninger i rett opp og nedadgående linje kan fiske gratis på samme kort som vedkommende eier eller eiergruppe. Med husstandsmedlemmer menes de som bor sammen med vedkommende eier av bruk med fiskerett. Bare en person kan fiske om gangen på samme fiskekort.

Prisene på kort til medlemmer av laget fastsettes slik: Sesongkort: kr 200.- Det kan bare brukes ett felles fiskekortsystem for hele vassdraget. Styret i laget er ansvarlig for driften av fiskekortsystem og fiskekortsalg. Kjøpt fiskekort gir rett til å fiske med stang innenfor den enkelte gård eller gårdgruppens grenser (fiskesone).

4. Gårdsrepresentant.

Gårdsrepresentant er lagets kontaktperson mot den enkelte fiskesone og gård. Vedkommende har ansvar for tilrettelegging av fisket på den enkelte gård, så som merking av grenser for fiske, rydding av fiskeplasser og stier til fiskeplasser.

5. Sammenslutning av gårder.

To eller flere gårder kan slås sammen for felles salg av fiskekort. I slike tilfeller skal det velges en felles soneansvarlig for vedkommende fiskesone. Elveeierlagets styre kan aktivt arbeide for å få etablert en sammenslutning av gårder når det synes mest hensiktsmessig.

6. Oppsyn.

Styret i elveeierlaget har ansvar for organisering av oppsyn, og kan etablere et særskilt oppsyn for hele vassdraget.

7. Oppfisket kvantum.

Enhver som kjøper fiskekort har plikt til å rapportere fangst (avlivet og utsatt fisk) umiddelbart, og senest innen et døgn etter at fisken er fanget. Brudd på dette kan medføre ekstragebyr, eller at vedkommende ikke får kjøpe fiskekort påfølgende sesong.

8. Ferdsel.

Kjøp av fiskekort gir rett til ferdsel langs vassdraget. Ferdsel skal skje på en slik måte at det blir til minst mulig skade og ulempe for den enkelte grunneier og rettighetshaver. Gårdsrepresentant kan anvise parkeringsplasser og adkomstveger til elva.

9. Båt.

Fiske fra båt er kun tillatt for medlemmer av laget. Fiske fra båt må ikke utøves slik at det er til ulempe for øvrige fiskere.

10. Fiskekultivering og andre tiltak

Elveeierlagets styre og den som måtte ha fullmakt fra styret, har rett til å foreta godkjente tiltak i hele vassdraget. Styret har meldeplikt til vedkommende gårdsrepresentant, før tiltak settes i gang.

11. Endring av regler.

Årsmøtet kan ved flertallsvedtak, simpelt flertall, forandre de regler som er fastsatt.

 

Vedtatt på årsmøte 21.03.2018.