Storlaks 2019
Storlaks i hoven - Foto: Karl Gjermund Damli