Avrenning fra jordbruk.
Avrenning fra jordbruk kan mange steder forringe vannkvaliteten i gytebekker.