Publisert år
2017
Periode
-
Oppnåelse GMB
100%
Høstingsnivå
112%
Høstbart overskudd
100%
Gytebestandsmål og høstingspotensial
Svært god
Kvalitetsnormstatus
Moderat
Genetisk integritet
Moderat
Kommentar

Genetisk integritet er i 2017 oppdatert til "moderat" fra "dårlig" i 2016 pg.a. frafall av stikkprøver eldre enn seks år og flere nye prøver fra 2014, ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Genetisk status gir som resultat at kvalitetsnormstatusen som helhet karakteriseres som moderat, selv om det høstbare overskuddet og oppfyllelsen av gytebestandsmålet er svært god.

I Kvalitetsnormen er de ulike tilstandene for genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på villaks karakterisert slik:

Grønn (tilstand svært god eller god): Ingen genetiske endringer observert.
Gul (tilstand moderat): Svake genetiske endringer indikert.
Orange (tilstand dårlig): Moderate genetiske endringer er påvist.
Rød (tilstand svært dårlig): Store genetiske endringer er påvist.

Altaelva har ved denne undersøkelsen fått gul og kvalitetsnormstatusen blir da også gul. Innlaget av rømt oppdrettslaks i Alta har variert gjennom årene.

Beskatningsråd

Beskatningsråd er det samme som i 2016.

Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.

Gytebestandsmål

Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål siste fire år: 100 %
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år: 100 %
Høstbart overskudd siste fire år: 112 % av normalt overskudd

Beskrivelse

Beregning av normalt høstbart overskudd er belemret med en del usikkerheter som det redegjøres nærmere for i denne artikkelen.

Øvrige utfordringer i elva etter VRLs vurdering:

Gyrodactylus salaris: Ingen
Fosfor: Ingen
Forsuring: Ingen
Kobber: Ingen
Rømt oppdrett: Moderat
Fremmede fiskearter: Liten
Lakselus: Ingen
Vassdragsinngrep I: Ingen*
Vassdragsinngrep II: Moderat*
Overbeskatning: Ingen

Vassdragsinngrep I refererer til effekten av at vann er ført bort fra hele eller deler av lakseførende strekning i forbindelse med produksjon av vannkraft.
Vassdragsinngrep II refererer til alle andre effekter av vannkraftregulering.

Introduksjon / forord

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning VRL vurderer et stort antall norske lakseelver ut fra kriteriene i kvalitetsnormen for villaks. Kvalitetsnormen er sammensatt av en genetisk komponent og en komponent som beskriver oppfylling av gytebestandsmålet og høstbart overskudd.