Saltdalselva

Dronninga i Nord

Vakker og vill

Saltdalselva renner langs E6 ned fra Saltfjellet og mot Rognan. Lønselva får næring av Junkerdalselva som kommer ned den vakre Junkerdalen ved Storjord, og herfra og ned heter den Saltdalselva. Du skal ikke gå langt vekk fra veien før du er i skikkelig villmark.
Les mer

Saltdalselva ligger i Saltdal kommune i Nordland fylke. Elva har bestander av både laks, sjøørret og sjørøye. Lakseførende strekning er ca 65,5 km og nedslagsfeltet er på ca 1.544 km². Vassdraget må beskrives som relativt kaldt og næringsfattig. Eneste innsjø er Vassbotnvann som ligger i en sideelv. Vannstanden i hovedelva svinger derfor relativt raskt etter nedbørsmengde. Dessverre har også Saltdalselva opplevd en kraftig tilbakegang i fangstene av laks. Fisket etter laks ble derfor stoppet i 1997 i håp om at dette ville bidra til å bygge opp stammen. I 2001 ble det åpnet for et begrenset uttak av smålaks og hannlaks. Tettheten av lakseyngel har økt litt de siste årene så vi lever fortsatt i håpet om bedre tider. Elva har en brukbar bestand og er kjent for storvokst sjøørret. Sjørøye kan fiskes i enkelte kulper i nedre del av elva opp til Vassbotnvann.

Engelske sportsfiskere i Saltdalselva

Mange engelske sportsfiskere har siden midten av 1800-tallet fisket i elva. De første engelskmenn, som regel adelige eller høyere militære, leide hele elva i 7-8 uker fra omkring St. Hans til ut i august. De samme kom gjerne tilbake år etter år for å fiske. Fangstene varierte også den gang, men i 1875 er det oppgitt 6000 kg. En god del av dette ble sannsynligvis tatt på kastenot og garn, som forøvrig var en vanlig fangstmetode helt fram til ca 1950. Vanligere var nok fangster på 2-3000 kg pr sesong. Engelskmennene fisket gjerne med flue eller fra båt med innleide roere. Roerne var godt betalt med dagpenger tilsvarende det båtarbeiderne i Rognanfjæra hadde. Fra 1888 ble elva leid av en nordmann de neste 20 årene. I 1889 rapporteres det om fangster på 1400 laks i elva. I Nordland fylke er det bare Vefsna som kan vise til større laksefangst enn Saltdalselva. Det er også verdt å legge merke til at man i Saltdal fikk det første klekkeri allerede i 1869, og dette var i drift fram til siste verdenskrig.

Fangster av laks på rundt 20 kg var ikke uvanlig i ”gamle dager.” Største laks rapportert i Saltdalselva ble tatt en gang på 50-tallet. Den ble solgt og veid til 28 kg hos en oppkjøper på Drageid. Det verserer rykter om enda større laks tatt under lystring.